BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20230330T000000 X-CALEND:20240101T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-C104-58E8-94C0-9159E3508E25} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2023 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230328T141715Z DESCRIPTION:Godkänn INK1\nSista dagen att godkänna sin INK1-deklaration d igitalt utan tillägg för att kunna få skatteåterbäring i april.\n \nK älla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230331 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230330 LAST-MODIFIED:20230331T141950Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020034DB89061D901000000000000000 010000000DD84B8FA65222F4ABECB501C1803711C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\nDocumen tEmail\n\n\n21\n\n \n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n

Godkänn INK1

Sist a dagen att godkänna sin INK1-deklaration digitalt utan tillägg för att kunna få skatteåterbäring i april.

 \;

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230328T142054Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\nFöretag anslutna till importordningen genom IOS S – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen .\n \nÅrsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nKälla: S katteverket\n \nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230401 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230331 LAST-MODIFIED:20230331T141950Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000E2E23A9161D901000000000000000 010000000D107F7A83523AC42801029B88887F072 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\nDocumen tEmail\n\n\n21\n\n \n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n

Moms på IOSS< /p>

Företag anslutna till impo rtordningen genom IOSS –\; Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

 \;

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisi onsberättelse för bokslut 2022-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

 \;

Källa: Skatteverket

 \;

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230328T144621Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration\nSista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2 \, 3 och 4 oavsett inlämningssätt för juridiska personer med räkenskap sår som slutade:\n \n* 31 juli 2022\n* 31 augusti 2022\n \nSlutskattebesk ed\nSkatteverket skickar slutskattebesked den 2-3 april till dig som godk änner din deklaration digitalt senast den 30 mars\, utan att ändra eller lägga till något.\nDu som inte har digital brevlåda får slutskattebes kedet med posten 1-3 veckor senare.\n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf kons ulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230404 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230403 LAST-MODIFIED:20230331T141949Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0488ED09461D901000000000000000 01000000011A52846D702714A90DD078127E435AA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Inkomstdeklaration

Sista dage n att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 oavsett inlämningssätt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

 \;

 • 31 juli 2022
 • 31 augusti 2022

 \;

Slutskattebesked< /o:p>

Skatteverket skickar slutskattebesked den 2-3 april till dig som godkänner din deklaration digitalt senast den 30 mars\, utan att ändra eller lägga till något.

Du som inte har digital brevlåda får slu tskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare.

 \;

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfko nsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230329T205654Z DESCRIPTION:Skatteåterbäring\nSkatteverket betalar ut skatteåterbäringe n den 5-6 april till dig som godkänner din deklaration digitalt senast de n 30 mars\, utan att ändra eller lägga till något.\n \nKälla: Skatteve rket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230407 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230406 LAST-MODIFIED:20230331T141949Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E02B0FC09162D901000000000000000 01000000011CB915C7D9C5545A84A45D5D0CA3BEE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Skatteå\;terbä\;ring

Sk atteverket betalar ut skatteå\;terbä\;ringen den 5-6 april till dig som godkä\;nner din deklaration digitalt s enast den 30 mars\, utan att ä\;ndra eller lä\;gga till nå\;g ot.

 \;

Kä\;lla: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230329T210423Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDen debiterade preliminärskatten s ka vara inbetald på Skatteverkets konto.\n \nMindre företag\nOm företag et har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n * moms för februari 2023 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt f öretag redovisar moms varje månad\n* arbetsgivaravgifter och avdragen sk att för mars 2023 vara bokförd på Skatteverkets konto\n* momsdeklaratio n för februari 2023 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redov isar moms varje månad\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för mars 2023 ha kommit in till Skatteverket.\n \nStörre företag\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgi varavgifter och avdragen skatt för mars 2023 vara bokförd på Skatteverk ets konto.\n \nMoms – helårsredovisning\, ingen EU-handel – e-tjänst \nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-hande l ska momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den: \n* 31 juli 2022\,\n* 31 augusti 2022\n \nPunktskattedeklaration (mindre f öretag)\nSista dagen för punktskattedeklaration för perioden februari 2 023 om företaget har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230413 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230412 LAST-MODIFIED:20230331T141949Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000808F48C39262D901000000000000000 0100000007FBA1AD12F5BD04CB00AB2C7D44AABF8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Debiterad preliminä\;rskat t

Den debiterade preliminä\;rskat ten ska vara inbetald på\; Skatteverkets konto.

 \;

Mindre fö\;ret ag

Om fö\;retaget har ett beskatt ningsunderlag fö\;r moms på\; hö\;gst 40 miljoner kr ska:

 • moms fö\;r februari 2023 vara bokfö\;rd på\; Skatteverkets konto om ditt fö\;reta g redovisar moms varje må\;nad
 • arbetsgivaravgifter o ch avdragen skatt fö\;r mars 2023 vara bokfö\;rd på\; Skattev erkets konto
 • momsdeklaration fö\;r februari 2023 ha k ommit in till Skatteverket om ditt fö\;retag redovisar moms varje m&ar ing\;nad
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, fö\;r mars 20 23 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Stö\;rre fö\;retag

Om fö\;retaget har ett beskattningsu nderlag fö\;r moms som ö\;verstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivar avgifter och avdragen skatt fö\;r mars 2023 vara bokfö\;rd på \; Skatteverkets konto.

 \;

Moms –\; helå\;rsredovisning\, ingen EU-handel –\; e-tjä\;nst

Om fö\;retaget redovisar moms en gå\;ng per å\;r och inte bedri ver EU-handel ska momsdeklarationen vara lä\;mnad i Skatteverkets e-tj ä\;nst och momsen vara bokfö\;rd på\; Skatteverkets konto f&o uml\;r rä\;kenskapså\;r som slutade den:

 • 31 juli 2022\,
 • 31 augusti 20 22

 \;

Punktskattedeklaration (mindre fö\;retag)

Sista dagen fö\;r punktskattedeklaration fö\; r perioden februari 2023 om fö\;retaget har ett beskattningsunderlag f ö\;r moms under 40 miljoner kr.

 \;

Kä\;lla: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230329T210840Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2023 eller första kvartalet 2023 till Skatteverket om pappersblanketten används.\n \nMoms – elektroniska tjänster (MOSS)\nFöretag som är registrerad i MOSS (s ärskild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektronisk a tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS -deklarationen och betalat momsen för första kvartalet 2023 till Skattev erket.\n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230421 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230420 LAST-MODIFIED:20230331T141949Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0945A659362D901000000000000000 010000000EF62CB3B7892594496D8644F087F0CF3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Moms –\; periodisk sammanstä\;llning R 11\; blankett

Fö\;retag som har s å\;lt varor eller tjä\;nster momsfritt till fö\;retag i andra EU-lä\;nder ska ha skickat in periodisk sammanstä\;llning fö\ ;r mars 2023 eller fö\;rsta kvartalet 2023 till Skatteverket om papper sblanketten anvä\;nds.

 \;

Moms –\; elektroniska tjä\;nster (M OSS)

Fö\;retag som ä\;r regis trerad i MOSS (sä\;rskild ordning fö\;r redovisning av moms p&arin g\; fö\;rsä\;ljning av elektroniska tjä\;nster till privatpers oner i andra EU-lä\;nder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och bet alat momsen fö\;r fö\;rsta kvartalet 2023 till Skatteverket.< /o:p>

 \;

K&aum l\;lla: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

< o:p> \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230329T211004Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-lände r ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2023 eller först a kvartalet 2023 till Skatteverket om e-tjänsten används.\n DTEND;VALUE=DATE:20230426 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230425 LAST-MODIFIED:20230331T141948Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0453D979362D901000000000000000 0100000008F2050F9C1229E4B906528719587D9DF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Moms –\; periodisk sammanst&aum l\;llning –\; e-tjä\;nst

F&o uml\;retag som har så\;lt varor eller tjä\;nster momsfritt till f ö\;retag i andra EU-lä\;nder ska ha skickat in periodisk sammanst& auml\;llning fö\;r mars 2023 eller fö\;rsta kvartalet 2023 till Sk atteverket om e-tjä\;nsten anvä\;nds.

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230329T211539Z DESCRIPTION:Större företag\nFör företag som har ett beskattningsunderla g för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n* arbetsgivardeklaration\ , AGI\, och momsdeklaration för mars 2023 ha kommit in till Skatteverket\ n* moms för mars 2023 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMoms – helårsredovisning – EU-handel\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 28 februari 2023 ska ha lämnat momsdeklarationen till Sk atteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\n \ nPunktskattedeklaration (större företag)\nSista dagen att lämna punktsk attedeklaration för perioden mars 2023. Detta gäller för företag med b eskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n DTEND;VALUE=DATE:20230427 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230426 LAST-MODIFIED:20230331T141948Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D063DA109462D901000000000000000 010000000987D2DEAE3B8A94E89889004A36FC4A3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Stö\;rre fö\;retag

Fö\;r fö\;retag som har ett beskattningsund erlag fö\;r moms som ö\;verstiger 40 miljoner kr ska:

 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, oc h momsdeklaration fö\;r mars 2023 ha kommit in till Skatteverket< /o:p>
 • moms fö\;r mars 2023 vara bokfö\;rd på\; Skatteve rkets konto.

 \;

Moms –\; helå\;rsredovisning –\; EU-h andel

Fö\;retag som redovisar mom s per helå\;r och hade bokslut 28 februari 2023 ska ha lä\;mnat m omsdeklarationen till Skatteverket. Fö\;r fö\;retag som har moms a tt betala ska den vara betald.

  \;

Punktskattedeklaration (stö\;rre f&o uml\;retag)

Sista dagen att lä\;m na punktskattedeklaration fö\;r perioden mars 2023. Detta gä\;ller fö\;r fö\;retag med beskattningsunderlag fö\;r moms ö\;ve r 40 miljoner kr.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230329T212938Z DESCRIPTION:Moms på OSS\nFöretag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.\n \nMoms på IOSS\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import On e Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.\n DTEND;VALUE=DATE:20230501 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230430 LAST-MODIFIED:20230331T141948Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F04383E49462D901000000000000000 01000000014FBEB6B61943D48A9EA7388F3D3B398 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n

Moms på OSS

Företag anslutna till importordningen genom OSS –\; One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.< /p>

 \;

Moms på IOSS

Företag anslutna till importor dningen genom IOSS –\; Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T213915Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2022-09-30 ska ha kommit in till bolagsverket.\n \nINK1 \nSista dagen för att lämna in inkomstdeklaration 1 till Skatteverket\, oavsett inlämningssätt.\n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nw ww.srfkonsult.se \n \n \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230503 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230502 LAST-MODIFIED:20230331T141948Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C05C97D46063D901000000000000000 01000000009E9663F73549F46A5C8C3B5F9783A9D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Å\;rsredo visning

Å\;rsredovisning samt ev entuell revisionsberä\;ttelse fö\;r bokslut 2022-09-30 ska ha komm it in till bolagsverket.

 \;

INK1

Sist a dagen fö\;r att lä\;mna in inkomstdeklaration 1 till Skatteverke t\, oavsett inlä\;mningssä\;tt.

< o:p> \;

Kä\;lla: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkons ult.se

 \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T214031Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbetal ning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott a v slutlig skatt (kvarskatt) på mindre än 30 000 kronor. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenska psår som slutade:\n \n– 30 september 2022\n \n– 31 oktober 2022\n \n – 30 november 2022\n \n– 31 december 2022\n \n \nKälla: Skatteverket\ n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230504 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230503 LAST-MODIFIED:20230331T141948Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D02008F96063D901000000000000000 0100000005D639E5BAB856F4393ED8CE774C16C5F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\nDocumen tEmail\n\n\n21\n\n \n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Sk atteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) p å mindre än 30 000 kronor. Gäller fysiska personer och enskilda näring sidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

 \;

–\; 3 0 september 2022

 \;

–\; 31 oktober 2022

 \;

–\; 30 november 2022

 \;

– \; 31 december 2022

 \;

 \;

Källa: Skatt everket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T215522Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDin debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på skatteverkets konto.\n \nMindre företag\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n \ n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2023 vara inbetalda p å skatteverkets konto\,\n* arbetsgivardeklarationen för april 2023 vara inskickad\,\n* moms för mars 2023 vara bokförd på Skatteverkets konto o m företaget redovisar moms varje månad\,\n* momsdeklarationen vara inski ckad till Skatteverket om ditt företag redovisar moms per månad och kvar tal.\n \nMoms – helårsredovisning\, utan EU-handel\nFör enskild närin gsidkare som redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel s ka:\n \n* momsdeklarationen vara inlämnad i Skatteverkets E-tjänst\,\n* momsen vara inbetald på Skatteverkets konto för senaste beskattningsåre t\n \nPunktskattedeklaration (mindre företag)\nSista dagen att lämna pun ktskattedeklaration för perioden mars 2023. Detta gäller om företaget h ar ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n \nStörre f öretag\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som översti ger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2 023 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nKälla: Skatteverket\n\n\nS rf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230513 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230512 LAST-MODIFIED:20230331T141947Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D097C4BF6163D901000000000000000 0100000001CC8A5FDAC4A7341A858C2BCB89F4688 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n

Debiterad preliminärskatt

Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på skatteverkets konto.

&n bsp\;

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på h ögst 40 miljoner kr ska:

 \;

 • arbetsgivaravgifter och avdr agen skatt för april 2023 vara inbetalda på skatteverkets konto\,
 • arbetsgivardeklarationen för april 2023 vara inskickad\,< /o:p>
 • moms för mars 2023 vara bokförd på Skatteverkets konto om f öretaget redovisar moms varje månad\,
 • momsdeklarationen vara inskickad till Skatteverket om ditt företag redovisar moms per mån ad och kvartal.

 \;< /p>

Moms –\; helårsredovisning\, utan EU-handel

För enskild näringsidkare som redo visar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

 \;

 • momsdeklarationen vara inlämnad i Skatteverkets E-tjänst\,
 • momsen vara inbetald på Skatteverkets konto för senaste beska ttningsåret

 \;

Punktskattedeklaration (mindre företag)< /b>

Sista dagen att lämna punktskattedeklaration f ör perioden mars 2023. Detta gäller om företaget har ett beskattningsun derlag för moms under 40 miljoner kr.

 \;

Större företag< /p>

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2023 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T215705Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2023 till Skattev erket om pappersblanketten används.\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230523 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230522 LAST-MODIFIED:20230331T141947Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060B7FE516363D901000000000000000 010000000ABC99E8FC976C3408F2FB359B4E8F78F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Moms –\; periodisk sammanstä\;llning –\; blankett

Fö\;retag som har så\;lt varor eller tjä\;nster momsfritt till fö\;retag i andra EU-lä\;nder ska ha skickat in per iodisk sammanstä\;llning fö\;r april 2023 till Skatteverket om pap persblanketten anvä\;nds.

 \ ;

 \;

K&a uml\;lla: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T215924Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-lände r ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2023 till Skatte verket om e-tjänsten används.\n \n \nKälla: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230526 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230525 LAST-MODIFIED:20230331T141947Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001013999C6363D901000000000000000 010000000662EF3DC5EEDDD4DA1F398BBA02FC962 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\nDocumen tEmail\n\n\n21\n\n \n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n

Mom s –\; periodisk sammanställning –\; e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställ ning för april 2023 till Skatteverket om e-tjänsten används.

 \;

  \;

Källa: Sk atteverket                                                                                                        
< ![if !supportLineBreakNewLine]>

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T220036Z DESCRIPTION:Större företag\nOm företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n \n* arbetsgivardeklaration\ , AGI\, för skatteavdrag och arbetsgivaravgift ha kommit in till Skatteve rket\,\n* momsdeklarationen för perioden april 2023 ha kommit in till Ska tteverket\n* moms för april 2023 vara inbetald\n \nPunktskattedeklaration (större företag)\nSista dagen att lämna punktskattedeklaration för pe rioden april 2023. Detta gäller företag med beskattningsunderlag för mo ms över 40 miljoner kr.\n \nMoms – helårsredovisning – EU-handel\nF öretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 mars 2023 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms a tt betala ska den vara betald.\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsul terna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230527 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230526 LAST-MODIFIED:20230331T141947Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003033BCCF6363D901000000000000000 010000000451851553045464AA46438802D2C098B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\nDocumen tEmail\n\n\n21\n\n \n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n

Årsredovisning

Årsre dovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

&nbs p\;

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS –\; Imp ort One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt I OSS-deklarationen.

 \;

 \;

Källa: Skatte verket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T220437Z DESCRIPTION:Slutskattebesked\nSkatteverket skickar slutskattebesked till de som deklarerat senast 2 maj för bokslut 2022-05-31 och 2022-06-30. Utski cket kommer direkt till de som har digital brevlåda. Pappersutskick komme r cirka 1-3 veckor senare.\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsultern a\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230606 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230605 LAST-MODIFIED:20230331T141946Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B06BC85F6463D901000000000000000 01000000008BDBBA7898C19498997F456BB96D9B5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n
< p class=MsoNormal>Slutskattebesked

Skatteverket skickar slutskattebesked till de som deklarerat senast 2 maj för bokslut 2022-05-31 och 2022-06-30. Utskicket kommer direkt till de s om har digital brevlåda. Pappersutskick kommer cirka 1- 3 veckor senare.

 \;

 \;

Källa: S katteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

  \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T220539Z DESCRIPTION:Skatteåterbäring\nSkatteverket betalar ut eventuell skatteåt erbäring till de som deklarerade senast den 2 maj.\n \n \nKälla: Skattev erket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \ n \n DTEND;VALUE=DATE:20230610 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230609 LAST-MODIFIED:20230331T141946Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050097A846463D901000000000000000 0100000004DACFD27B62F5E4AA8709D4B6F35169B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Skatteå\;terbä\;ring< o:p>

Skatteverket betalar ut eventuell ska tteå\;terbä\;ring till de som deklarerade senast den 2 maj.< /o:p>

 \;

 \;

Kä\;lla: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult. se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T220855Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nSista dagen att betala in debiterad preliminärskatt till Skatteverket.\n \nMindre företag\nOm företaget ha r ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n \n* arbetsgivardeklaration för maj 2023 ha kommit in till Skatteverket\,\n* a rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2023 vara inbetald\,\n* mom sdeklaration för april 2023 ha kommit in till Skatteverket om ditt föret ag redovisar moms varje månad\,\n* moms för april 2023 vara inbetald til l Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\n\nPunktsk attedeklaration (mindre företag)\nSista dagen att lämna punktskattedekla ration för perioden april 2023. Detta gäller för företag som har ett b eskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n \n \nKälla: Skattev erket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \ n \n DTEND;VALUE=DATE:20230613 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230612 LAST-MODIFIED:20230331T141946Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000600B01F06463D901000000000000000 01000000056422401E99F5B44AF3C53D12E103A3E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n

Debiterad preliminärskatt

Sista dagen att betala in debiterad prelimi närskatt till Skatteverket.

 \;

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

 \;

 • arbetsgivardeklaration för maj 2 023 ha kommit in till Skatteverket\,
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2023 vara inbetald\,
 • momsdekl aration för april 2023 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag re dovisar moms varje månad\,
 • moms för april 2023 vara inb etald till Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad


Punktskattedeklaration (mindr e företag)

Sista dagen att lämna pu nktskattedeklaration för perioden april 2023. Detta gäller för företag som har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.

 \;

&nb sp\;

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T220950Z DESCRIPTION:Fastighetstaxering\nSkatteverket skickar ut beslut om fastighet staxering till de med digital brevlåda.\n \nINK1 – byråanstånd\nSista dagen att lämna INK1-deklarationer med byråanstånd.\n \n \nKälla: Ska tteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230616 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230615 LAST-MODIFIED:20230331T141946Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000304418116563D901000000000000000 010000000F8323DE70BD69F4A84ABE2CC81EA67CF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\nDocumen tEmail\n\n\n21\n\n \n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n

Fastighetstaxering

Skatteverket skickar ut beslut om fastighetstaxering till d e med digital brevlåda.

 \;

INK1 –\; byråanstånd

Sista dagen att lämna INK1-deklarationer med byråanst ånd.

 \;

 \;

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfko nsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T221140Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2023 till Skattever ket om pappersblanketten används.\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf ko nsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230621 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230620 LAST-MODIFIED:20230331T141946Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090BD01536563D901000000000000000 010000000BCF7219F846920409DB95279DD94FF1A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Moms –\; periodisk samman stä\;llning –\; blankett

F&o uml\;retag som har så\;lt varor eller tjä\;nster momsfritt till f ö\;retag i andra EU-lä\;nder ska ha skickat in periodisk sammanst& auml\;llning fö\;r maj 2023 till Skatteverket om pappersblanketten anv ä\;nds.

 \;

 \;

Kä\;lla: Skatteve rket

< /p>

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T221412Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-lände r ska ha skickat in periodisk sammanställning till Skatteverket för maj 2023 om e-tjänsten används.\n \nMoms – helårsredovisning – EU-hande l\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 2023-04-30 ska ha lämnat in momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har m oms att betala ska den vara inbetald.\n \nPunktskattedeklaration (större företag)\nSista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden maj 2023 till Skatteverket. Detta gäller företag med beskattningsunderlag f ör moms över 40 miljoner kr.\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsul terna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230627 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230626 LAST-MODIFIED:20230331T141946Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000409727AD6563D901000000000000000 010000000BFB5272B6A7FB541AA3F5111246DCACD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

Moms –\; periodisk sammanstä llning –\; e-tjänst

Företag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning till Skatteverket för maj 2023 om e-tjänsten används.

  \;

Moms –\; helårsredovisning –\ ; EU-handel

Företag som redovisar mo ms per helår och hade bokslut 2023-04-30 ska ha lämnat in momsdeklaratio nen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara inbetald.

 \;

Punktskattedeklaration (större företag)

< p class=MsoNormal>Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perio den maj 2023 till Skatteverket. Detta gäller företag med beskattningsund erlag för moms över 40 miljoner kr.

 \;

 \;

Källa: Skatteverket

< ![endif]>

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T221503Z DESCRIPTION:INK2\nTjänsten ”filöverföring” öppnar för deklaration INK2 samt för deklarationsbilagor avseende INK2-4 2023 P2.\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230630 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230629 LAST-MODIFIED:20230331T141945Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0C5B6CB6563D901000000000000000 010000000E2CC5200EA4992449CE0CE22154D5A71 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n< !--[if gte mso 10]>

INK2

Tjänsten ”\;filöverföring”\; öppnar för deklaration INK2 samt för deklarationsbilagor avseende INK2-4 2023 P2.

 \;

 \;< /o:p>

Källa: Skatteverket

Srf kons ulterna
www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230330T221749Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\nFöretag anslutna till importordningen genom IOS S – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen .\n \nÅrsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nFastighet staxering\nSkatteverket skickar ut pappersbeslut om fastighetstaxering. \n \nKU72\nSista dag att lämna KU72 (Insättning på b l.a. skogskonto) för inkomståret 2022.\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\n Srf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230701 DTSTAMP:20230404T122117Z DTSTART;VALUE=DATE:20230630 LAST-MODIFIED:20230331T141945Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050A5282E6663D901000000000000000 010000000B3347F978E4EC642B943D3BB83476B50 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n