BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20240117T000000 X-CALEND:20250227T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-63D5-5A57-C785-0ADE9BC26B2F} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2024 BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T094115Z DESCRIPTION:Större företag\n\nFöretag som har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr: \n\n \n\n* arbetsgivaravgifter oc h avdragen skatt för december 2023 ska vara bokfört på Skatteverkets ko nto.\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMindre företag\n\nFöretag som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* ha moms för november 2023 bokförd på Skatteverkets konto om före taget redovisar moms varje månad\n* ha arbetsgivaravgifter och avdragen s katt för december 2023 bokförda på Skatteverkets konto\n* momsdeklarati on för november 2023 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovis ar moms varje månad\n* rapporterat in arbetsgivardeklaration\, AGI\, för december 2023 till Skatteverket.\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nDeb iterad preliminärskatt\n\nDebiterad preliminärskatt ska vara inbetald p å Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsre dovisning\, ingen EU-handel – e-tjänst\n\nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n \n\n* momsdeklaratio nen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och\n* momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:\n\n* 31 maj 2023 \n* 30 juni 2023\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.sr fkonsult.se \n\n \n\n \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240118 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240117 LAST-MODIFIED:20240117T105539Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000EBDC30266048DA01000000000000000 010000000B193BD4163664C42827E97704FF28903 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n \n\n\n
\n

Större företag

\n

Företag som har ett beskattningsunderlag för m oms som överstiger 40 miljoner kr:\n

\n

& nbsp\;

\n\n

 \;

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

< span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Mindre företag

\n

Företag som har ett beskattningsunderl ag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

\n

 \;

\n\n

 \;

\n

Källa : Skatteverket

\n

 \;< /b>

\n

Debiterad preliminärskatt

\n< p class="MsoNormal">Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto .

\n

Källa: Skattever ket

\n

 \;

\n

Moms – helårsredovisning\, ingen EU-handel – e-tjänst

\n

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

\n

 \ ;

\n
  \n
 • momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och
 • momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
\n
  \n
 • 31 maj 2023< /li>
 • 30 jun i 2023
\n

 \;

\n

Källa: Sk atteverket

\n


\nSr f konsulterna
\nwww.srfkonsult.se

\n

 \;

\n

 \;

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T100037Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2023 till Sk atteverket om pappersblankett används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf k onsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240123 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240122 LAST-MODIFIED:20240117T131553Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0E87CDA6248DA01000000000000000 010000000E9C3E2E618D74A46940ABD3565A9B087 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Moms – periodisk sammanställning – blankett

\n

Företag som har sålt varor el ler tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2023 till Skatteverket om papper sblankett används.

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nwww.srfko nsult.se

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T100151Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöretag s om använder e-tjänst för periodisk sammanställning försäljning av va ror eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapp orterat till Skatteverket för december 2023 eller sista kvartalet 2023.\n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240126 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240125 LAST-MODIFIED:20240122T101420Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B27785066348DA01000000000000000 0100000002B0A06987224D346854BD0F6373F2A99 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

\n

Företag som använder e-tjän st för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skattev erket för december 2023\n eller sista kvartalet 2023.\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nwww.srfkonsult.se

\n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T100312Z DESCRIPTION:Större företag\n\nFöretag som har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr:\n\n \n\n* ska ha moms för decemb er 2023 bokförd på Skatteverkets konto\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, december 2023 ska ha kommit in till Skatteverket\n\n \n\nKälla: Skatteve rket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel\n\nFöretag som red ovisar moms per helår och företag med bokslut 30 november 2023 ska ha l ämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Om företaget har moms att bet ala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww .srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240127 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240126 LAST-MODIFIED:20240119T125733Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F6FB0F376348DA01000000000000000 01000000043905302C8400440BA055F5F0EC482FF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Stö rre företag

\n

Företag som har ett beskat tningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr:

\n

 \;

\n
  \n
 • ska ha moms för december 2023 bokförd på Skatteverkets konto
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, december 2023 ska ha kommit in till Skat teverket
\n

 \;

\n

Källa: Skatteverket\n

 \;

\n

< span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Moms – helår sredovisning – EU-handel

\n

Företag som redovisar moms per helår och företag med bokslut 30 november 2023 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Om företaget har moms att b etala ska den vara betald.

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nww w.srfkonsult.se

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T100651Z DESCRIPTION:Rot- och rut-utbetalning\n\nSista dag att begära utbetalning f rån Skatteverket om företaget har utfört rot- och rut-tjänster och kun den har betalat före årsskiftet.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nKontrol luppgifter\n\nSista dag att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2023. \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms på IOSS\n\nFöretag anslutna till i mportordningen genom IOSS ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen. IOSS – Import One Stop Shop (särskild ordning för redovisning av moms för distansförsäljning till privatpersoner inom EU av varor importerad e från ett land utanför EU med ett verkligt värde på högst 150 euro). \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms på OSS\n\nFöretag anslutna till im portordningen genom OSS ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen. OS S – One Stop Shop (särskild ordning för redovisning av moms för dista nsförsäljning av varor och tjänster till privatpersoner i andra EU-län der)\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nAnsökan om utbetalning för grön te knik\n\nFöretag som har installerat grön teknik som kunden har betalat f öre årsskiftet måste ha begärt utbetalning.\n\nKälla: Skatteverket\n\ n \n\nÅrsredovisning\n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättel se för bokslut 2023-06-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\nSrf ko nsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240201 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240131 LAST-MODIFIED:20240119T125903Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000550986B96348DA01000000000000000 010000000AF072C02E12D394D9E1AE54974A8CA92 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Rot- och rut-utbetalning

\n

Sista dag att begära utbetalning från Skatteverket om företaget har utfört rot- och rut-tjänster och kunden har betalat för e årsskiftet.

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

Kont rolluppgifter

\n

Sista dag att lämna kontr olluppgift för inkomståret 2023.

\n

Källa: S katteverket

\n

 \;

\n< p class="MsoNormal">Moms på IOSS

\n

Företag anslutna till importordningen genom IOSS ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklara tionen. IOSS – Import One Stop Shop (särskild ordning för redovisning av moms för distansförsäljning\n till privatpersoner inom EU av varor i mporterade från ett land utanför EU med ett verkligt värde på högst 1 50 euro).

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

Moms på OSS

\n

Företag anslutna till importordningen geno m OSS ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen. OSS – One Stop Sho p (särskild ordning för redovisning av moms för distansförsäljning av varor\n och tjänster till privatpersoner i andra EU-länder)< /span>

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

Ansökan om utbetalning för grön te knik

\n

Företag som har installerat grön teknik som kunden har betalat före årsskiftet måste ha begärt utbetaln ing.

\n

Källa: Skatteverket< /p>\n

 \;

\n

Årsredovisning< /o:p>

\n

Årsredovisning samt eventuell revisionsberä ttelse för bokslut 2023-06-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

\n


\nSrf konsulterna
\ nwww.srfkonsult.se

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T101200Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration 2 öppnar\n\nE-tjänsten Inkomstdeklaration 2 öppnar. Företag med digital brevlåda får inkomstdeklarationen skicka d till den i samband med att e-tjänsten öppnar.\n\nKälla: Skatteverket\ n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n \n DTEND;VALUE=DATE:20240206 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240205 LAST-MODIFIED:20240119T125943Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000014B28B716448DA01000000000000000 01000000089DA67DD94DAFB4F82F7FBD0384F0DEA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Inkomstdeklaration 2 öppnar

\n

E-tjänsten Inkomstdeklaration 2 öppnar. Företag me d digital brevlåda får inkomstdeklarationen skickad till den i samband m ed att e-tjänsten öppnar.

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nw ww.srfkonsult.se

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T101644Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\n\nDebiterad preliminärskatt ska va ra inbetald på Skatteverkets konto. Uppgifterna om hur mycket som ska bet alas och OCR-nummer finns på Skatteverkets beslut om debiterad preliminä rskatt.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMindre företag\n\nFöretag som ha r ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n \n \n* ha moms för oktober – december 2023 bokförd på Skatteverkets kont o om företaget har tremånadersmoms\n* ha moms för december 2023 bokför d på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\n* ha arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2023 bokförd på Skat teverkets konto\n* momsdeklaration för oktober – december 2023 ha kommi t in till Skatteverket om företaget har tremånadersmoms\n* momsdeklarati on för december 2023 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovis ar moms varje månad\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för januari 2024 h a kommit in till Skatteverket\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som öve rstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för jan uari 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n \n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\ n DTEND;VALUE=DATE:20240213 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240212 LAST-MODIFIED:20240119T130150Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006686F41A6548DA01000000000000000 010000000233A24F293F9204EAC073E50AD35ADDA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Debiterad preliminärskatt

\n

Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skattev erkets konto. Uppgifterna om hur mycket som ska betalas och OCR-nummer fin ns på Skatteverkets beslut om debiterad preliminärskatt.

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

Mindre f öretag

\n

Företag som har ett beskattning sunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

\n

 \;

\n
  \n
 • ha mo ms för oktober – december 2023 bokförd på Skatteverkets konto om för etaget har tremånadersmoms
 • ha moms för december 2023 bokför d på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad
 • ha arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2023 bokförd på Skatteverkets konto
 • momsdeklaration för oktober – dece mber 2023 ha kommit in till Skatteverket om företaget har tremånadersmom s
 • momsdeklaration för december 2023 ha kommit in till Skattev erket om företaget redovisar moms varje månad
 • arbetsgivardek laration\, AGI\, för januari 2024 ha kommit in till Skatteverket
\n

 \;

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

Större företag

\n

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms so m överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt f ör januari 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.< /p>\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nwww.srfkonsult.se

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T102407Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\n\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbet alning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mer än 30 000 kronor. Gäller fysiska p ersoner och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskap sår som slutade:\n\n \n\n* 30 september 2023\n* 31 oktober 2023\n* 30 nov ember 2023\n* 31 december 2023\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsu lterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240214 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240213 LAST-MODIFIED:20240119T130434Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003ECFD6226648DA01000000000000000 010000000B923E59BFCFC46418F3D8DBFB3727C5C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\ n

Extra skatteinbetalning

\n

Extra skatteinbetalning (fyll nadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat und erskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mer än 30 000 kronor. Gäller\n fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med r äkenskapsår som slutade:

\n

 \;

\n
  \n
 • \n30 september 2023
 • \n31 oktob er 2023
 • \n30 november 2023
 • \n31 december 2023
\n

 \;

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nww w.srfkonsult.se

\n

  \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T103322Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2024 till Ska tteverket om pappersblankett används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf ko nsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240221 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240220 LAST-MODIFIED:20240119T130522Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000817ED36D6748DA01000000000000000 0100000006E99DE4152459C48B31479137027AD53 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

< span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Moms – period isk sammanställning – blankett

\n

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställn ing för januari 2024 till Skatteverket om\n pappersblankett används.

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsultern a
\nwww.srfkonsult.se

\n

 \;

\n
\n\ n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T103442Z DESCRIPTION:Större företag\n\nFöretag som har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr:\n\n \n\n* arbetsgivardeklaration\ , AGI\, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatte verket\n* moms för januari 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-hande l\n\nVid redovisning av moms per helår och bokslut 31 december 2023 ska m omsdeklarationen vara lämnad till Skatteverket. Om moms finns att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – periodisk sa mmanställning – e-tjänst\n\nFöretag som har sålt varor eller tjänst er momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2024 till Skatteverket om e-tjänsten använ ds.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240227 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240226 LAST-MODIFIED:20240119T130638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B5FBCE9D6748DA01000000000000000 010000000E3558A0BCE84194D823E44A4A60D40A3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Större företag

\n

Företag som har ett beskattningsunderlag för mom s som överstiger 40 miljoner kr:

\n

 \;

\n
  \n
 • \narbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatteverket
 • \nmoms för januari 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto
\n

< span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif"> \;

\n

Källa: Skatteverket< /o:p>

\n

 \;

\n

Moms – helårsredovisning – EU-handel

\n

Vid redovisning av moms per helår och bokslut 31 december 2023 ska momsdeklarationen vara lämna d till Skatteverket. Om moms finns att betala ska den vara betald.

\n

Källa: Skatteverket< /o:p>

\n

 \;

\n

Moms – periodisk samman ställning – e-tjänst

\n

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till för etag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2024 till Skatteverket om\n e-tjänsten används.

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nwww.srfkonsult.se

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T125938Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklaration en.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nÅrsredovisning\n\nÅrsredovisning sam t eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240301 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240229 LAST-MODIFIED:20240119T130745Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B654CFDC7B48DA01000000000000000 0100000005A1387641DDAB0419A27F16A3616E381 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

< span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Moms på IOSS

\n

Företag anslutn a till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

Årsredovisning

\n

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n


\nSrf konsulterna
\nwww.srfkonsult.se

\n

 \;

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T130043Z DESCRIPTION:Fastighetsdeklaration\n\nFastighetsdeklarationen för 2024 års särskilda fastighetstaxering ska finnas hos Skatteverket.\n\nKälla: Ska tteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240305 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240304 LAST-MODIFIED:20240119T130811Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008B90B8037C48DA01000000000000000 0100000000D925E15D39DC54FAA7D1D0628ECCCFC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Fastighetsdeklaration

\n

Fastighetsdeklarationen för 2024 års särskilda fastighets taxering ska finnas hos Skatteverket.

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\nwww.srfkonsult.se

\n

 \;< /o:p>

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T130159Z DESCRIPTION:INK1\n\nInkomstdeklaration 1 öppnar. Du som har en digital bre vlåda får din deklaration skickad dit mellan 4 och 8 mars. Enskild firma eller delägare i ett fåmansföretag eller ett handelsbolag\, fyller i b ilaga NE\, N3A eller K10 direkt i e-tjänsten.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240309 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240308 LAST-MODIFIED:20240119T130818Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001A5195307C48DA01000000000000000 01000000085DD5FBA1F0144489B9CD35A6BF8774D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

INK1

\n

Ink omstdeklaration 1 öppnar. Du som har en digital brevlåda får din deklar ation skickad dit mellan 4 och 8 mars. Enskild firma eller delägare i ett fåmansföretag eller ett handelsbolag\, fyller\n i bilaga NE\, N3A eller K10 direkt i e-tjänsten.

\n

Källa: Skatteverket

\n


\nSrf konsulterna
\n
www.srfkonsult.s e

\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T130457Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\n\nDebiterad preliminärskatt ska va ra inbetald på Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nUnder skott av slutlig skatt\n\nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på S katteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare s om fick slutskattebesked i december 2023 samt juridiska personer med räke nskapsår som slutade:\n\n \n\n* 30 september 2022\n* 31 oktober 2022\n* 3 0 november 2022\n* 31 december 2022\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nM indre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* moms för januari 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\n* arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2024 vara bokförda på S katteverkets konto\n* momsdeklaration för januari 2024 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad\n* arbetsgivardekla ration\, AGI\, för februari 2024 ha kommit in till Skatteverket\n\n \n\nK älla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett besk attningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivara vgifter och avdragen skatt för februari 2024 vara bokförd på Skatteverk ets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsre dovisning\, ingen EU-handel – blankett\n\nOm företaget redovisar moms e n gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n \n\n* momsdeklaration en på papper ha inkommit till Skatteverket och\n* momsen vara bokförd p å Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:\n\n* 31 juli 2 023\n* 31 augusti 2023\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nPunktskattedek laration (mindre företag)\n\nSista dag att lämna in punktskattedeklarati on för perioden januari 2024 om företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms under 40 miljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsultern a\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240313 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240312 LAST-MODIFIED:20240119T131119Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B6A4EE9A7C48DA01000000000000000 0100000003344AA91CA87D143969AD9B94BAFAE05 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
\n

Debiterad preliminärskatt

\n

Debiterad pr eliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

\n

Källa: Skatteverket

\n

& nbsp\;

\n

Underskott av slutlig skatt

\n

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2023 samt juridiska personer med räk enskapsår\n som slutade:

\n

 \;

\n
  \n
 • 30 september 2022
 • 31 oktober 2022
 • 30 november 2022
 • 31 december 2022< o:p>
\n

 \;

\n

Källa: Skatteverket

\n

 \;

\n

Mindre företag

\n

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljon er kr ska:

\n

 \;

\n\n
 • moms för januari 2024 vara bokförd på Skat teverkets konto om företaget redovisar moms varje månad
 • arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2024 vara bokförda på S katteverkets konto
 • momsdeklaration för januari 2024 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för februari 2024 ha kommit in till Skat teverket
 • \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Större företag

  \n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 4 0 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 202 4 vara bokförd på Skatteverkets konto.

  \n

  Kä lla: Skatteverket

  \n

   \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;\n

  \n

  Moms – helårsredovisning\, ingen EU-handel – blankett

  \n

  Om företaget redovisar mom s en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

  \ n

   \;

  \n
   \n
  • moms deklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och
  • mom sen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
  \n
   \ n
  • 31 juli 2023
  • 31 augusti 2023
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket\n

   \;

  \n

  Punktskattedeklaration (mindre företag)

  \n

  Sista dag att lämna in punktskattedeklaration för perioden januari 2024 om företaget har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulte rna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T133858Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2024 till Sk atteverket om pappersblanketten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240321 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240320 LAST-MODIFIED:20240119T131203Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006893A25B8148DA01000000000000000 0100000004B3E5E3D9F004B47B10EC8647627F53B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Moms – periodisk sammanställning – blankett

  \n

  Företag som har sålt varor el ler tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2024 till Skatteverket om papper sblanketten används.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T134206Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöretag s om har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-län der ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2024 till S katteverket om e-tjänsten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf kons ulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240326 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240325 LAST-MODIFIED:20240119T131250Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000883659CB8148DA01000000000000000 010000000B9C96C7743B996488B35B5813932D287 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

  \n

  Företag som har sålt varor e ller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat i n periodisk sammanställning för februari 2024 till Skatteverket om e-tj änsten används.

  \n

  K älla: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T144836Z DESCRIPTION:Större företag\n\nFör företag som har ett beskattningsunder lag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardek laration\, AGI\, och momsdeklaration för februari 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* moms för februari 2024 vara bokförd på Skatteverkets ko nto.\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel\n\nFöretag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 januari 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För för etag som har moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\ n\n \n\nPunktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att lämn a punktskattedeklaration för perioden februari 2024. Detta gäller för f öretag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n\nKälla : Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240327 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240326 LAST-MODIFIED:20240119T131348Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000FD4FB4158B48DA01000000000000000 010000000078DF1A58B7EAF4FB70B49FC83BB4E2B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Större företag

  \n

  För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstig er 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • arbetsgi vardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för februari 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • moms för februari 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Moms – helår sredovisning – EU-handel

  \n

  Företag som redovisar momsen per helå r och hade bokslut 31 januari 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till S katteverket. För företag som har moms\n att betala ska den vara betald.< o:p>

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Punktskattedeklaration (störr e företag)

  \n

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för per ioden februari 2024. Detta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner\n kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf k onsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T145323Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklaration en.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20240401T000000 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20240331T000000 LAST-MODIFIED:20240122T101008Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000148CD1C08B48DA01000000000000000 01000000023892281F43D8C41BC0511214702C806 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Moms på IOSS

  \ n

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One S top Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf kons ulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T145606Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration 2\n\nSista dagen att lämna Inkomstdeklarati on 2 oavsett inlämningssätt för juridiska personer med räkenskapsår s om slutade: \n\n \n\n* 31 juli 2023\n* 31 augusti 2023\n\nKälla: Skatteve rket\n\n \n\nÅrsredovisning\n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsbe rättelse för bokslut 2023-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\ nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240403 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240402 LAST-MODIFIED:20240122T095822Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005661AD218C48DA01000000000000000 010000000D2AF054F5FB603469909D5475C272CE5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\ n
  \n

  Inkomstdeklaration 2

  \n

  Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2 oavsett in lämningssätt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:\n

  \n

   \;

  \n
   \n
  • \n31 juli 2023
  • \n31 augusti 2023
  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;< /o:p>

  \n

  Årsredovisning

  \ n

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2 023-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T145821Z DESCRIPTION:Godkänn INK1\n\nSista dagen att godkänna sin INK1-deklaration digitalt utan tillägg för att kunna få skatteåterbäring i april.\n\n Källa: Skatteverket\n\n \n\nSlutskattebesked\n\nSkatteverket skickar slut skattebesked till dig som har godkänt din deklaration digitalt\, utan än dringar eller tillägg\, senast 3 april. \n\nDu som inte har digital brevl åda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare.\n\nKälla: Skat teverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240404 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240403 LAST-MODIFIED:20240122T095902Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000ACFB8728C48DA01000000000000000 0100000004E1EE6CF3457594F95BD72EFB7A8BF5E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Godkänn INK1

  \n< p class="MsoNormal">Sista dagen att godkänna sin INK1-deklaration digitalt utan tilläg g för att kunna få skatteåterbäring i april.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Slutskattebesked

  \n

  Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som har godkänt din deklar ation digitalt\, utan ändringar eller tillägg\, senast 3 april.\n

  \n

  Du som inte har digital brevlåda får slutskatteb eskedet med posten 1-3 veckor senare.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.s rfkonsult.se

  \n

   \;

  \n

   \;

  \n

   \;

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T150453Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\n\nDen debiterade preliminärskatten ska vara inbetald på Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n \nMindre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* moms för februari 2024 vara bokf örd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\ n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto\n* momsdeklaration för februari 2024 ha kommit in ti ll Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad\n* arbetsgiva rdeklaration\, AGI\, för mars 2024 ha kommit in till Skatteverket\n\n \n\ nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett be skattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgiva ravgifter och avdragen skatt för mars 2024 vara bokförd på Skatteverket s konto. \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning\, i ngen EU-handel – e-tjänst\n\nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n \n\n* momsdeklarationen vara läm nad i Skatteverkets e-tjänst och\n* momsen vara bokförd på Skatteverket s konto för räkenskapsår som slutade den:\n\n* 31 juli 2023\n* 31 augus ti 2023\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nPunktskattedeklaration (mindr e företag)\n\nSista dagen för punktskattedeklaration för perioden febru ari 2024 om företaget har ett beskattningsunderlag för moms under 40 mil joner kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSkatteåterbäring\n\nSkatteverk et betalar ut skatteåterbäringen den 9-12 april till dig som godkänner din deklaration digitalt senast den 3 april\, utan att ändra eller lägga till något.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult .se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240413 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240412 LAST-MODIFIED:20240122T095950Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A1981F5C8D48DA01000000000000000 0100000000B3794AC2B486948BCC9C443C20C155C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Debiterad preliminärskatt

  \n

  Den debiterade preliminärskatten ska vara inbetald på Skatteverkets k onto.

  \n

  Källa: Skatt everket

  \n

   \;

  \n

  Mindre företag

  \n

  Om företaget har e tt beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • moms för februari 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • momsdeklaration för februari 2024 ha kommit in till Skatteverke t om ditt företag redovisar moms varje månad
  • < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">arbetsgivardekl aration\, AGI\, för mars 2024 ha kommit in till Skatteverket
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

    \;

  \n

  Större företag

  \ n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstig er 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 202 4 vara bokförd på Skatteverkets konto. \;\n

  \n< p class="MsoNormal" style="line-height:105%">Källa: Skatteverket

  \ n

   \;

  \n

  Moms – helårsredovisni ng\, ingen EU-handel – e-tjänst

  \n

  Om f öretaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjäns t och
  • momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räken skapsår som slutade den:
  \n
   \n
  • 31 juli 2023
  • 31 augusti 2023
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n< p class="MsoNormal"> \;

  \n

  Punktskattedeklaration (min dre företag)

  \n

  Sista dagen för punktskat tedeklaration för perioden februari 2024 om företaget har ett beskattnin gsunderlag för moms under 40 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Skatteåterbäring

  \n

  Skatteverket betalar ut skatteåterbäringen den 9-12 april till dig som godkänner din deklaration digitalt senast den 3 april \, utan att ändra eller lägga till något.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T083305Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöretag s om har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-län der ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatt everket om e-tjänsten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsu lterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240726 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240725 LAST-MODIFIED:20240120T051642Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001CFE96CA1F49DA01000000000000000 01000000046F0C52C7FE5534F862D8BF10A4353C2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tj änst

  Företag som har sålt varor eller t jänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in peri odisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om e-tjänsten anv änds.

  Källa: Skatteverket< /p>

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T083144Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatte verket om pappersblanketten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20240723 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240722 LAST-MODIFIED:20240120T051642Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000EF05359A1F49DA01000000000000000 01000000083F2F7787C0561469EEB849C0076A4A9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms – periodisk sammanställning – blan kett

  Företag som har sålt varor eller tj änster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in perio disk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblankette n används.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T082803Z DESCRIPTION:Mindre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms upp till 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardeklaration\, A GI\, för juni 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2024 vara bokförda på Skatteverkets konto\n * momsdeklaration för maj 2024 ha kommit in till Skatteverket om företag et redovisar moms varje månad\n* moms för maj 2024 vara inbetald på ska tteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nDebiterad preliminärskatt\n\nSista dagen att betala in debiterad preliminärskatt till Skatteverket.\n\nKälla: Skatteverket\ n\n \n\nKvarskatt\n\nSista dagen att betala in kvarskatt på Skatteverkets konto avseende slutskattebeskedet från april.\n\nKälla: Skatteverket\n\ n \n\nMoms – helårsredovisning\, ingen EU-handel – blankett\n\nOm fö retaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n \n \n\n* momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och\n* momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slut ade:\n\n* 2023-09-30\n* 2023-10-31\n* 2023-11-30\n* 2023-12-31\n\n \n\nKä lla: Skatteverket\n\n \n\nPunktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSist a dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden maj 2024. Detta g äller företag med ett beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljone r kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget ha r ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska ar betsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2024 vara bokförd på Skat teverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkons ult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240713 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240712 LAST-MODIFIED:20240120T051642Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000067DCCB161F49DA01000000000000000 0100000007224F4EAD751484786BB4DDB206D7522 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Mindre företag

  \n

  Om företag et har ett beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för juni 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2024 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • momsdeklarati on för maj 2024 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar mo ms varje månad
  • moms för maj 2024 vara inbetald på skattever kets konto om företaget redovisar moms varje månad
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket< o:p>

  \n

   \;

  \n

  Deb iterad preliminärskatt

  \n

  Sista dagen att betala in debiterad preliminärskatt till Skatteverket.< /p>\n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \ ;

  \n

  Kvarskatt

  \n

  Sista dagen att betala in kvarskatt på Skatteverkets konto avseende sluts kattebeskedet från april.

  \n

  Källa: Skattever ket

  \n

   \;

  \n

  Moms – helårsredovisning\, ingen EU-handel – blankett

  \n

  Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

  \n

   \;< /span>

  \n
   \n
  • momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och
  • momsen vara bokförd på Skatt everkets konto för räkenskapsår som slutade:
  \n
   \n
  • 2023-09-30
  • 2023-10-31
  • 2023-11-30
  • 2023-12-31
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Punktskat tedeklaration (mindre företag)

  \n

  Sista da gen att lämna punktskattedeklaration för perioden maj 2024. Detta gälle r företag med ett beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \ n

   \;

  \n

  Större företag

  \n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen s katt för juni 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf kon sulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T082245Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklaration en.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nFastighetstaxering\n\nOmkring den 30 j uni skickas beslut om fastighetstaxering ut via posten till de som är fas tighetsägare och inte har digital brevlåda.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nKU72\n\nSista dag att lämna KU72 (Insättning på bl.a. skogskonto) f ör inkomståret 2023.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.s rfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240701 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240630 LAST-MODIFIED:20240122T100504Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004AB7FD581E49DA01000000000000000 010000000F1E92C884C0FE743A13D8E51811ECB98 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms på IOSS

  \n

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

  &n bsp\;

  \n

  Fastighetstaxering

  \n

  Omkring den 30 juni skickas beslut om fastighetstaxering ut v ia posten till de som är fastighetsägare och inte har digital brevlåda.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \ n

   \;

  \n

  KU72

  \n

  Sista dag att lämna KU72 (Insättning på bl.a. skogskonto) för inkomståret 2023.

  \n

  Källa: Skatteverke t

  \n


  \nSrf konsulte rna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T075140Z DESCRIPTION:INK2 – tjänsten Filöverföring\n\nTjänsten “filöverför ing” öppnar för deklaration INK2 för räkenskapsår som slutar:\n\n \ n\n* 31/5 2024\n* 30/6 2024\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsu lterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240628 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240627 LAST-MODIFIED:20240120T051643Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0B546011A49DA01000000000000000 010000000453BDE1E246A0E4B98A7E09EF6DFF153 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  INK2 – tjänsten Filöverföring

  Tjänsten “filöverföring” öppnar för deklaration INK2 för räkenskapsår som slutar:

  &nb sp\;

  • 31/5 2024
  • 30 /6 2024

   \;

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna
  www.s rfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T074127Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden maj 2024 till Skatteverket. Det ta gäller företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner k r.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har e tt beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* Arbetsgivardeklaration\, AGI\, för skatteavdrag och arbetsgivaravgi fter och momsdeklaration för maj 2024 vara inskickad till Skatteverket\n* Moms för maj 2024 ska vara inbetald till Skatteverkets konto\n\n \n\nKä lla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel\n\nFö retag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 30 april 2024 ska h a lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsul terna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240627 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240626 LAST-MODIFIED:20240120T051643Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000056C5CF931849DA01000000000000000 010000000126BDE3B0AFAA7428DEB8662A80F63F1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Punktskattedeklaration (större företag)

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration fö r perioden maj 2024 till Skatteverket. Detta gäller företag med beskattn ingsunderlag för moms över 40 miljoner kr.

  K älla: Skatteverket

   \;< /p>

  Större företag

  Om företage t har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr sk a:

   \;

  • Arbetsgivardeklaration\, AGI\, för skatteavdrag och arbets givaravgifter och momsdeklaration för maj 2024 vara inskickad till Skatte verket
  • Moms för maj 2024 ska vara inbetald till Skatteverkets konto

   \;

  Källa: Skatteverket

   \;

  Moms – helårsredovisning – EU-handel

  Företag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 30 april 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För f öretag som har moms att betala ska den vara betald.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna
  ww w.srfkonsult.se

   \;< /p>

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T073802Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöretag s om har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-län der ska ha skickat in periodisk sammanställning till Skatteverket för ma j 2024 om e-tjänsten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsul terna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240626 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240625 LAST-MODIFIED:20240120T051643Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000DABE261A1849DA01000000000000000 010000000F01609075C13DD4FA7268F563DCF6E48 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

  \n

  Företag som har sålt var or eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skick at in periodisk sammanställning till Skatteverket för maj 2024 om e-tjä nsten används.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulter na
  \nwww.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif"> \;

  \n

   \;

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T073722Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2024 till Skattev erket om pappersblanketten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf k onsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240621 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240620 LAST-MODIFIED:20240120T051643Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000413943021849DA01000000000000000 0100000001D6792E94334834398108B1E23885190 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms – periodisk sammanställning – blankett

  \n

  Företag som har sålt varo r eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skicka t in periodisk sammanställning för maj 2024 till Skatteverket om pappers blanketten används.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf kons ulterna
  \nwww.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n\n\n \n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T073629Z DESCRIPTION:INK1 – byråanstånd\n\nSista dagen att lämna INK1-deklarati oner med byråanstånd.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\nw ww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240618 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240617 LAST-MODIFIED:20240120T051643Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A57E77E21749DA01000000000000000 010000000766FF269C12B9B4B87B2E21B563E3C49 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  INK1 – byråanstånd

  Sista dagen att lämna INK1-deklarationer med byråanstånd.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna
  www.srfkonsult.se

  &n bsp\;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T073520Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\n\nSista dagen att betala in debiter ad preliminärskatt till Skatteverket.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMin dre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på h ögst 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardeklaration för maj 2024 h a kommit in till Skatteverket\n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt f ör maj 2024 vara inbetald\n* momsdeklaration för april 2024 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad\n* moms f ör april 2024 vara inbetald till Skatteverkets konto om företaget redovi sar moms varje månad\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nPunktskattedekl aration (mindre företag)\n\nSista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden april 2024. Detta gäller för företag som har ett beskatt ningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för mo ms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen ska tt för maj 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skattev erket\n\n \n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240613 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240612 LAST-MODIFIED:20240120T051643Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005D2497B91749DA01000000000000000 010000000A4CB914E671F85439D1732B8221ACFE7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Debiterad preliminärskatt

  Sista dagen att betala in debiterad preliminärskatt till Skattever ket.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Mindre företag< /span>

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif"> \;

  • arbetsgivardeklaration för maj 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • arbetsgivaravgifter och a vdragen skatt för maj 2024 vara inbetald
  • momsdeklaration för april 2024 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
  • moms för april 2024 vara inbetald till Skatteve rkets konto om företaget redovisar moms varje månad

   \;

  Källa: Skatteverket

   \;

  Punktskatt edeklaration (mindre företag)

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden april 2024. Detta gäller för företag som har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljone r kr.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Större företag

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för mom s som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skat t för maj 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna
  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T073158Z DESCRIPTION:Slutskattebesked\n\nSkatteverket skickar slutskattebesked mella n 3 och 7 juni till dig som deklarerat senast den 2 maj. Du som inte har d igital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare. Du som får ditt slutskattebesked i juni och har skatt att betala ska ha gjor t inbetalningen till ditt skattekonto senast 12 september 2024.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSkatteåterbäring\n\nSkatteverket betalar ut skatte återbäringen mellan 4 och 7 juni till dig som deklarerade senast den 2 m aj.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240608 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240607 LAST-MODIFIED:20240120T051644Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000051B102411749DA01000000000000000 01000000033907682F575FD48A2EAA861651BC856 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Slutskattebesked\n

  Skatteverket skickar slutskattebesked mellan 3 och 7 juni till dig som deklarerat senast den 2 maj. Du som inte har digital brevlåda få r slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare. Du\n som får ditt slut skattebesked i juni och har skatt att betala ska ha gjort inbetalningen ti ll ditt skattekonto senast 12 september 2024.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Skatteåterbäring

  \n

  S katteverket betalar ut skatteåterbäringen mellan 4 och 7 juni till dig s om deklarerade senast den 2 maj.

  \n

  Källa: Ska tteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna
  \nwww.srfkonsult .se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T073055Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklaration en.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nÅrsredovisning\n\nÅrsredovisning sam t eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240601 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240531 LAST-MODIFIED:20240120T051644Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F92B351B1749DA01000000000000000 01000000012E74936AB1C86429CD5A4AC0CC28C72 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms på IOSS

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Sh op ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

  < p class="MsoNormal">Källa: Skatteverket

   \;

  Årsredovisning

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-10- 31 ska ha kommit in till bolagsverket.


  Srf konsulterna
  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T072914Z DESCRIPTION:Större företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardeklara tion\, AGI\, för skatteavdrag och arbetsgivaravgift ha kommit in till Ska tteverket\n* momsdeklarationen för perioden april 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* moms för april 2024 vara inbetald\n\n \n\nKälla: Skattev erket\n\n \n\nMoms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöreta g som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-l änder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2024 till S katteverket om e-tjänsten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel\n\nFöretag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 mars 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\ n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240528 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240527 LAST-MODIFIED:20240120T051644Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009C64E7DE1649DA01000000000000000 010000000AECD1702E955084FAC1CB281A8851611 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\ n
  \n

  Större företag< /b>

  \n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för skatteavdrag och arbetsgivaravgift ha kommit in till Skattever ket
  • momsdeklarationen för perioden april 2024 ha kommit in ti ll Skatteverket
  • moms för april 2024 vara inbetald< /span>
  \n

   \;

  \n

  Källa: Ska tteverket

  \n

   \;

  \n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

  \n

  Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt ti ll företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställnin g för april 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

  & nbsp\;

  \n

  Moms – helårsredovisning – EU-hand el

  \n

  Företag som redovisar momsen per hel år och hade bokslut 31 mars 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Sk atteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \nwww.srfk onsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T072515Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden april 2024. Detta gäller före tag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n\nKälla: Sk atteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240527 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240526 LAST-MODIFIED:20240120T051644Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A10E0B511649DA01000000000000000 010000000AB04C4609C3B4E429921CA11BB3CFF7D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Punktskatt edeklaration (större företag)

  Sista dage n att lämna punktskattedeklaration för perioden april 2024. Detta gälle r företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.

  Källa: Skatteverket


  Srf konsulterna
  www.srfkonsult.se

   \;

  < /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T072332Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2024 till Skatt everket om pappersblanketten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf ko nsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240521 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240520 LAST-MODIFIED:20240120T051644Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000749244131649DA01000000000000000 010000000615A408A3EFAD5489B012AACA8C1E819 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms – perio disk sammanställning – blankett

  \n

  Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in pe riodisk sammanställning för april 2024 till Skatteverket\n om pappersbla nketten används.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n< p class="MsoNormal">
  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n\n \n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T072152Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\n\nDin debiterade preliminärskatt s ka vara inbetald på Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\n Mindre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms p å högst 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivaravgifter och avdragen s katt för april 2024 vara inbetalda på Skatteverkets konto\n* arbetsgivar deklarationen för april 2024 vara inskickad\n* moms för mars 2024 vara b okförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\ n* momsdeklarationen vara inskickad till Skatteverket om ditt företag red ovisar moms per månad och kvartal\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMo ms – helårsredovisning\, utan EU-handel\n\nFör enskild näringsidkare som redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n \ n\n* momsdeklarationen vara inlämnad i Skatteverkets E-tjänst\n* momsen vara inbetald på Skatteverkets konto för senaste beskattningsåret\n\n \ n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgi varavgifter och avdragen skatt för april 2024 vara bokförd på Skattever kets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.s e \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240514 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240513 LAST-MODIFIED:20240122T100335Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000CE38A7D71549DA01000000000000000 01000000003FD95BE80F7F246BBC876A710E25A4F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n \n\n\n
  \n

  Debiterad preliminärskatt

  \n

  Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Ska tteverkets konto.

  \n

  Källa: Skatteverket< /o:p>

  \n

   \;

  \n

  Mindre f öretag

  \n

  Om företaget har ett beskattnin gsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

  \ n

   \;

  \n
   \n
  • arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2024 vara inbetalda på Skat teverkets konto
  • arbetsgivardeklarationen för april 2024 vara inskickad
  • moms för mars 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad
  • momsdeklaratio nen vara inskickad till Skatteverket om ditt företag redovisar moms per m ånad och kvartal
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Moms – helårsredovisning\, u tan EU-handel

  \n

  För enskild näringsidkar e som redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • momsdeklarationen vara inlämnad i Skatteverkets E-tjänst< o:p>
  • momsen vara inbetald på Skatteverkets konto för senaste besk attningsåret
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

  &nbs p\;

  \n

  Större företag

  \n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som översti ger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2 024 vara bokförd på Skatteverkets konto.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n
  \n\n \n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T152908Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSista dagen att lä mna punktskattedeklaration för perioden mars 2024. Detta gäller om före taget har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n\nKäl la: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240513 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240512 LAST-MODIFIED:20240119T132154Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F5D51EBF9048DA01000000000000000 0100000002D1F360B7DB2014CA696B366E6314BC1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Punktskattedeklaration (mindre företag)

  \n

  Sista dagen att lämna punktskattedeklara tion för perioden mars 2024. Detta gäller om företaget har ett beskattn ingsunderlag för moms under 40 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n< p class="MsoNormal">
  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T152742Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning\n\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbet alning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mindre än 30 000 kronor. Gäller fysisk a personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkens kapsår som slutade:\n\n \n\n* 30 september 2023\n* 31 oktober 2023\n* 30 november 2023\n* 31 december 2023\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf ko nsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240504 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240503 LAST-MODIFIED:20240119T132146Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004DD0EC8B9048DA01000000000000000 0100000008139CC80F1B494408AA73C97764152C3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Extra skatteinbetalning

  \n

  Extra skatteinbetalning (fyllnadsbe talning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskot t av slutlig skatt (kvarskatt) på mindre än\n 30 000 kronor. Gäller fys iska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räk enskapsår som slutade:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • 30 septemb er 2023
  • 31 okt ober 2023
  • 30 n ovember 2023
  • 3 1 december 2023
  \n

  < span style="mso-bookmark:_Hlk156296237"> \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf k onsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T151658Z DESCRIPTION:INK1\n\nSista dagen för att lämna in inkomstdeklaration 1 til l Skatteverket\, oavsett inlämningssätt.\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSr f konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240503 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240502 LAST-MODIFIED:20240117T043046Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C22F4F0C8F48DA01000000000000000 010000000D7B96138AF92974880C48E8051B02A14 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  INK1

  Sista dagen för att lämna in inkomstdeklaration 1 till Skatteverket\, oavsett inlä mningssätt.

  Källa: S katteverket


  Srf konsulterna
  www.srfkonsult.se

   \;

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T151522Z DESCRIPTION:Moms på OSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom OS S – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.\n\nKä lla: Skatteverket\n\n \n\nMoms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importor dningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt I OSS-deklarationen.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nÅrsredovisning\n\nÅrs redovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-09-30 sk a ha kommit in till bolagsverket.\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240501 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240430 LAST-MODIFIED:20240122T100119Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002A3033D38E48DA01000000000000000 010000000D586924AAC80D74EABAB6D580FB74859 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Moms på OSS

  \n

  Företag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Moms på IOSS

  \n

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop S hop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Årsredovisning

  \n

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-0 9-30 ska ha kommit in till bolagsverket.

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T151304Z DESCRIPTION:Större företag\n\nFör företag som har ett beskattningsunder lag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardek laration\, AGI\, och momsdeklaration för mars 2024 ha kommit in till Skat teverket\n* moms för mars 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel \n\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 29 februari 20 24 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som h ar moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nPu nktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att lämna punktska ttedeklaration för perioden mars 2024. Detta gäller för företag med be skattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240427 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240426 LAST-MODIFIED:20240122T100043Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000004E3E5808E48DA01000000000000000 01000000028C7D76BE366CB45908C215D48C109D8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Större företa g

  \n

  För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som övers tiger 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • arbetsgi vardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för mars 2024 ha kommit in til l Skatteverket
  • moms för mars 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Moms – helårsredovisning – EU-handel

  \n

  Företag som redovisar moms per helår och hade bok slut 29 februari 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att\n betala ska den vara betald.

  \n

  Källa: S katteverket

  \n

   \;

  \n

  Punktskattedeklaration (större företag)

  \n

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden mars 20 24. Detta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms över 4 0 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  w ww.srfkonsult.se< /o:p>

  \n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T150905Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöretag s om har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-län der ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller för sta kvartalet 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.\n\nKälla: S katteverket\n\n \n\nINK2 – tjänsten Filöverföring\n\nTjänsten “fil överföring” öppnar för deklaration INK2 för räkenskapsår som slut ar:\n\n \n\n* 31/1 2024\n* 29/2 2024\n* 31/3 2024\n* 30/4 2024\n\n \n\nKä lla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240426 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240425 LAST-MODIFIED:20240122T100041Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000258D4FF28D48DA01000000000000000 010000000D0B6912021FB2F41BBC650BBE62D978C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

  \n

  Företag som har sålt var or eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skick at in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 20 24 till Skatteverket om\n e-tjänsten används.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  INK2 – tjänsten Filöverföring

  \n

  Tjänsten “filöverföring” öppnar för dekla ration INK2 för räkenskapsår som slutar:

  \n

   \;

  \n
   \n31/1 2024
  • 29/2 2024
  • 31/3 2024
  • 30/4 2024
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna
  \n
  www.srfko nsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240116T150622Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller förs ta kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.\n\nKäl la: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240423 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240422 LAST-MODIFIED:20240119T131846Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005EAA54918D48DA01000000000000000 0100000009DF2E2F439D0904995E30DBB4CABBCB0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Moms – periodisk sammanställning – blankett

  \n

  Företag som har sålt varor el ler tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 ti ll Skatteverket om\n pappersblanketten används.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n


  \nSrf konsulterna\n
  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T092016Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden juni 2024. Detta gäller föret ag med ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr.\ n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\ n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för skatteavdrag och arbetsgivaravgifte r för juni 2024 vara inskickad till Skatteverket\n* moms för juni 2024 s ka vara inbetald till Skatteverkets konto\n* momsdeklaration för juni 202 4 vara inskickad till Skatteverket\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMo ms – helårsredovisning – EU-handel\n\nFöretag som redovisar momsen p er helår och hade bokslut 31 maj 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen ti ll Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald .\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240727 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240726 LAST-MODIFIED:20240120T051642Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D3A2FF612649DA01000000000000000 01000000011B95E583CD04045BABBA19B9737414F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Punktskattedeklaration (större företag)

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden juni 2024. Detta gäller företag med ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr.

  Käll a: Skatteverket

   \;

  < p class="MsoNormal">Större företag

  Om företaget ha r ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

   \;

  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för skatteavdrag och arbetsgiva ravgifter för juni 2024 vara inskickad till Skatteverket
  • moms för juni 2024 ska vara inbetald till Skatteverkets konto
  • mom sdeklaration för juni 2024 vara inskickad till Skatteverket

   \;

  Källa: Skattever ket

   \;

  Mom s – helårsredovisning – EU-handel

  Fö retag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 maj 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms at t betala ska den vara betald.

  Källa: Skatteve rket

   \;

  Srf k onsulterna

  www.srf konsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T092350Z DESCRIPTION:Moms på OSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom OS S – One Stop Shop ska ha skickat in OSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms på IOSS\n\nFöretag a nslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha sk ickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.\n\nKälla: Sk atteverket\n\n \n\nÅrsredovisning\n\nÅrsredovisning samt eventuell revis ionsberättelse för bokslut 2023-12-31 ska ha kommit in till Bolagsverket .\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240801 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240731 LAST-MODIFIED:20240120T051642Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D4AA67E12649DA01000000000000000 010000000CB879F6F9F9449429B426C76B2562BDE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms på OSS

  Företag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha skickat in OSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.< /span>

  Källa: Skatteverket

  &nb sp\;

  Moms på IOSS

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop S hop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.< o:p>

  Källa: Skatteverket

   \;

  Årsredovisning

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för b okslut 2023-12-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T092506Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration 2\n\nSista dagen att lämna Inkomstdeklarati on 2 oavsett inlämningssätt för juridiska personer med räkenskapsår s om slutade:\n\n \n\n* 30 september 2023\n* 31 oktober 2023\n* 30 november 2023\n* 31 december 2023\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulte rna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240802 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240801 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F6122E0F2749DA01000000000000000 010000000807E622244272F449E9E5D468B3C0CA6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Inkomstdeklaration 2

  Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2 oavsett inlämningssätt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

  < p class="MsoNormal"> \;

  • 30 septemb er 2023
  • 31 oktober 2023
  • 30 november 2023
  • 31 december 2023

   \;

  Källa: Skatteverket

  &nbs p\;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T092619Z DESCRIPTION:Slutskattebesked\n\nSkatteverket skickar slutskattebesked mella n 5 och 9 augusti till dig som har digital brevlåda och som inte fick slu tskattebeskedet i april eller juni\, till exempel du som haft anstånd med att deklarera.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSkatteåterbäring\n\nSkat teverket betalar ut skatteåterbäringen mellan 6 och 9 augusti till dig s om inte fick pengarna i april eller juni\, till exempel för att du haft a nstånd med att deklarera.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna \n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240810 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240809 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E49C2B3A2749DA01000000000000000 010000000CB608156D31D2F48B066FD3ED17D27ED X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Slutskattebesked

  Skatteverket skickar slutskattebesked mellan 5 och 9 augusti till dig s om har digital brevlåda och som inte fick slutskattebeskedet i april elle r juni\, till exempel du som haft anstånd med att deklarera.

  Källa: Skatteverket

  &nbs p\;

  Skatteåterbäring

  Skatteverket betalar ut skatteåterbäringen mellan 6 och 9 augusti till dig som inte fick pengarna i april eller juni\, till exempel för at t du haft anstånd med att deklarera.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T092736Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt\n\nExtra inbetalning vid underskott av slutlig skatt\, mer än 30 000 kr\, ska vara bokförd på Skatteverket s konto. Gäller företag som fick slutskattebesked i april och har följa nde bokslutsdatum:\n\n \n\n* 2023-05-31\n* 2023-06-30\n\n \n\nKälla: Skat teverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240813 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240812 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000008B521682749DA01000000000000000 010000000D0F87066BD061D438370C57003767EA2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Underskott av slutlig skatt

  Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt\, mer än 30 00 0 kr\, ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller företag som fic k slutskattebesked i april och har följande bokslutsdatum:

   \;

  • 20 23-05-31
  • 2023-06-30

  &nb sp\;

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T092944Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSista dagen att lä mna punktskattedeklaration för perioden juni 2024. Detta gäller för fö retag som har beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n\nKäl la: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240818 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240817 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D18D50B42749DA01000000000000000 010000000F798E5860F504A4F90D11FCFC956933E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Punktskattedeklaration (mindre företag)< /o:p>

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration f ör perioden juni 2024. Detta gäller för företag som har beskattningsun derlag för moms under 40 miljoner kr.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T093349Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt (större företag)\n\nSista dagen at t betala in debiterad preliminärskatt till Skatteverkets konto. Detta gä ller företag med beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljon er kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nDebiterad preliminärskatt (mindre företag)\n\nSista dagen att betala in debiterad preliminärskatt till Ska tteverkets konto. Detta avser företag med beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMindre företag\n\nF öretaget som har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* lämna in arbetsgivardeklarationen samt betala in arbetsgiv aravgifter och avdragen skatt avseende perioden juli 2024\n* lämna in mom sdeklarationen och betala in moms avseende perioden juni 2024 för de som redovisar månadsvis och april-juni 2024 för de som redovisar kvartalsvis \n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget ha r ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska ar betsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2024 vara bokförd på Skat teverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisni ng\, ingen EU-handel – e-tjänst\n\nOm företaget redovisar moms en gån g per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n \n\n* momsdeklarationen var a lämnad i Skatteverkets e-tjänst och\n* momsen vara bokförd på Skatte verkets konto för räkenskapsår som slutade den:\n\n* 30 september 2023\ n* 31 oktober 2023\n* 30 november 2023\n* 31 december 2023\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20240820 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240819 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000095B288462849DA01000000000000000 010000000288B6A46AACB624D87D1CF62EC12B328 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Debiterad preliminärskatt (större företag)

  \n

  Sista dagen att betala in debiterad preliminärskatt t ill Skatteverkets konto. Detta gäller företag med beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr.

  \n

  Kä lla: Skatteverket

  \n

   \;< /p>\n

  Debiterad preliminärskatt (mindre företag)

  \n

  Sista dagen att betala in debiterad preliminärskatt t ill Skatteverkets konto. Detta avser företag med beskattningsunderlag fö r moms under 40 miljoner kr.

  \n

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Källa: Skattev erket

  \n

   \;

  \n

  Mindre företag

  \n

  Företaget som har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • lämna in arbetsgivardeklarationen samt betala in arbetsgivaravg ifter och avdragen skatt avseende perioden juli 2024
  • lämna in momsdeklarationen och betala in moms avseende perioden juni 2024 för de som redovisar månadsvis och april-juni 2024 för de som\n redovisar kvart alsvis
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Större företag

  \n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.

  \n

  Källa: S katteverket

  \n

   \;

  \n< p class="MsoNormal">Moms – helårsredovisning\, ingen EU-handel – e-tjänst< /o:p>

  \n

  Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

  \n

    \;

  \n
   \n
  • momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och
  • momsen vara bokförd p å Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
  \n
   \n
  • 30 september 2023
  • 31 oktober 2023
  • 30 november 2023
  • < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">31 december 202 3
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T093458Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFöretag so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länd er ska ha skickat in periodisk sammanställning för perioden juli 2024 ti ll Skatteverket om pappersblanketten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240821 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240820 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000AD54966F2849DA01000000000000000 010000000F0A2BCD06635F54F9972EDF79CE30AF9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms – periodisk sammanställning – blankett

  \n

  Företag som har sålt varo r eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skicka t in periodisk sammanställning för perioden juli 2024 till Skatteverket om pappersblanketten\n används.

  \n

  Källa: Ska tteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T093725Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöretag s om har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-län der ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2024 till Skatt everket om e-tjänsten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre f öretag\n\nFör företag som har ett beskattningsunderlag för moms som ö verstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för juli 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* moms fö r juli 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto\n\n \n\nKälla: Skatteve rket\n\n \n\nPunktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden juli 2024 till Skatteverket. D etta gäller företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-ha ndel\n\nFöretag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 30 juni 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\n Srf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20240827 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240826 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007F6894C72849DA01000000000000000 010000000633CF76657B87C4BAB416BD5101240E6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\ n
  \n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

  \n

  Företag som har sålt va ror eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skic kat in periodisk sammanställning för juli 2024 till Skatteverket om e-tj änsten används.

  \n

  Källa: Skatteverket< /o:p>

  \n

   \;

  \n

  S törre företag

  \n

  För företag som har et t beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:< /o:p>

  \n

   \;

  \n
   \n
  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för juli 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • moms för juli 2024 vara b okförd på Skatteverkets konto
  \n

  & nbsp\;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Punktskattedeklar ation (större företag)

  \n

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden juli 2024 till Skatteverket. Detta gäller företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljone r kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Moms – helårsredo visning – EU-handel

  \n

  Företag som redov isar momsen per helår och hade bokslut 30 juni 2024 ska ha lämnat momsde klarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska d en vara betald.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulter na

  \n

  www.srfkonsul t.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T094022Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och beta lat momsen enligt denna.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n \nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240901 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240831 LAST-MODIFIED:20240120T051641Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000011862D302949DA01000000000000000 010000000C9481703787F314C98A022C32F15DE6E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms på IOSS

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Sh op ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T094137Z DESCRIPTION:Årsredovisning\n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2024-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n \ n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240903 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240902 LAST-MODIFIED:20240120T051640Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004892755D2949DA01000000000000000 01000000043E86ABB4F73EF4DBF48A5754D94395C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Årsredovisning

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2024-01 -31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

  & nbsp\;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T094230Z DESCRIPTION:Fastighetsdeklaration\n\nSkatteverkets e-tjänster Fastighetsde klaration\, hyreshus och Fastighetsdeklaration industri öppnar.\n\nKälla : Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240910 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240909 LAST-MODIFIED:20240120T051640Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B036F07C2949DA01000000000000000 0100000000C2026A773A66B4EAF1F89CE26EF892F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Fastighetsdeklaration

  Skatteverkets e-tjänster Fastighetsdeklaration\, hyreshus och Fas tighetsdeklaration industri öppnar.

  Källa: S katteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T094520Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSista dagen att lä mna punktskattedeklaration för perioden juli 2024. Detta gäller om före taget har ett beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.\n\nKäl la: Skatteverket\n\n \n\nKvarskatt\n\nInbetalning av kvarskatt ska vara bo kförd på Skatteverkets konto. Gäller de som fick slutskattebesked i jun i 2024.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nDebiterad preliminärskatt\n\nDen debiterade preliminärskatten ska vara inbetald på Skatteverkets konto.\n \nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMindre företag\n\nFöretag som har ett bes kattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* lämn a in arbetsgivardeklarationen samt betala in arbetsgivaravgifter och avdra gen skatt avseende perioden augusti 2024\n* lämna in momsdeklarationen oc h betala in moms avseende perioden juli 2024 för de som redovisar månads vis\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr ska arbetsgiv aravgifter och avdragen skatt för föregående redovisningsperiod vara in betalda.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult .se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20240913 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240912 LAST-MODIFIED:20240120T051640Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005A2293E22949DA01000000000000000 0100000009CE726A890537E4AA8E90163893F7356 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Punktskattedeklaration (mindre företag)

  \n

  Sista dagen att lämna punktskattedekla ration för perioden juli 2024. Detta gäller om företaget har ett beskat tningsunderlag för moms under 40 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Kvarskatt

  \n

  Inbetalni ng av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller de som fick slutskattebesked i juni 2024.

  \n

  Källa: S katteverket

  \n

   \;

  \n< p class="MsoNormal">Debiterad preliminärskatt

  \n

  Den debiterade preliminärskatten ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n< p class="MsoNormal"> \;

  \n

  Mindre företag< /span>

  \n

  Företag som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • lämna in arbetsgivardek larationen samt betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt avseende perioden augusti 2024
  • lämna in momsdeklarationen och betala i n moms avseende perioden juli 2024 för de som redovisar månadsvis
  \n

   \;

  \n

  Källa : Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Större företag

  \n

  Om företag et har ett beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr ska arbetsg ivaravgifter och avdragen skatt för föregående redovisningsperiod vara inbetalda.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se< /a>

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T094638Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nSista dagen att skicka in periodisk sammanställning avseende perioden augusti 2024. Detta gäller de som redovisar med hjälp av pappersblanketten.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240921 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240920 LAST-MODIFIED:20240120T051640Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004DD202112A49DA01000000000000000 010000000A4BED5D955CC614EAD1F12BD41D32106 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T094718Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nSista dage n att skicka in periodisk sammanställning avseende perioden augusti 2024. Detta gäller för de som redovisar digitalt.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240926 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240925 LAST-MODIFIED:20240120T051640Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000029170A292A49DA01000000000000000 0100000002A55D9B8AEDDBE41A2D8CA83C60A5BE3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tj änst

  Sista dagen att skicka in periodisk sammanställning avseende perioden augusti 2024. Detta gäller för de som redovisar digitalt.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsultern a

  www.srfkonsult.s e

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T094900Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden augusti 2024. Detta gäller fö retag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattning sunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgi vardeklaration för augusti 2024 vara inskickad\n* momsdeklarationen för perioden augusti 2024 vara inskickad\n* moms för augusti 2024 vara inbeta ld\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU -handel\n\nFöretag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 ju li 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \ n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20240927 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240926 LAST-MODIFIED:20240120T051640Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009D3F79652A49DA01000000000000000 01000000082C205D2ACF83144A184CD346F05F2C8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Punktskattedeklaration (större för etag)

  \n

  Sista dagen att lämna punktskatte deklaration för perioden augusti 2024. Detta gäller företag med beskatt ningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Större företag

  \n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljo ner kr ska:

  \n

   \;

  \n< ul style="margin-top:0cm" type="disc">\n
 • arbetsgivardeklaration för augusti 2024 var a inskickad
 • momsdeklarationen för perioden augusti 2024 vara inskickad
 • moms för augusti 2024 vara inbetald
 • \n

   \;

  \n

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Källa: Skattev erket

  \n

   \;

  \n

  Moms – helårsredovisning – EU-handel

  \n

  Företag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 juli 202 4 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som ha r moms att betala ska den vara betald.

  \n

  Käll a: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T095022Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och beta lat momsen enligt denna.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nÅrsredovisning\n \nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2024-02 -29 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srf konsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241001 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240930 LAST-MODIFIED:20240120T051639Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000188565962A49DA01000000000000000 0100000003E38DFF6F7C77648B30816B695AF1C2B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms på IOSS

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Sh op ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Årsredovisning

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2024-02-29 ska ha kommit in till Bolagsverket.

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T095124Z DESCRIPTION:Jämkning\n\nFrån den 1 oktober kan du ansöka om jämkning f ör 2025 i e-tjänsten Jämkning.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf kons ulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241002 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241001 LAST-MODIFIED:20240120T051639Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008EF171BB2A49DA01000000000000000 010000000819A8DCEDE19D94BB07670A3082E09DB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Jämkning

  Frå n den 1 oktober kan du ansöka om jämkning för 2025 i e-tjänsten Jämkn ing.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T095221Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSista dagen att lä mna punktskattedeklaration för perioden augusti 2024. Detta gäller före tag med ett beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.\n\nKä lla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241013 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241012 LAST-MODIFIED:20240120T051639Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009C32A7DD2A49DA01000000000000000 010000000AED73F5CA5AFF24D92D0DBCFAFA84C46 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Punktskattedeklaration (mindre företag)< /o:p>

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration f ör perioden augusti 2024. Detta gäller företag med ett beskattningsunde rlag för moms upp till 40 miljoner kr.

  Källa : Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T095502Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt\n\nSista dagen att betala in kvarsk att över 30 000 till Skatteverkets konto. Gäller för de som fick slutsk attebesked i juni och företag med räkenskapsår som slutade:\n\n \n\n* 2 024-07-31\n* 2024-08-31\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nDebiterad pre liminärskatt\n\nSista dagen att betala in debiterad preliminärskatt.\n\n Källa: Skatteverket\n\n \n\nMindre företag\n\nOm företaget har beskattn ingsunderlag för moms under 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardekl aration\, AGI\, för september 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2024 vara bokförda på Skatteverkets konto\n* momsdeklaration för augusti 2024 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad\n* moms för augus ti 2024 vara inbetald på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för föregående redovisningsperi od vara inbetalda.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww. srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241015 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241014 LAST-MODIFIED:20240120T051639Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E80E783D2B49DA01000000000000000 0100000001AE1A5DE7032064E922F515D393A139F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Underskott av slutlig skatt

  Sista da gen att betala in kvarskatt över 30 000 till Skatteverkets konto. Gäller för de som fick slutskattebesked i juni och företag med räkenskapsår som slutade:

   \;

  • 2024-07-31
  • 2024-08-31

   \;

  Källa: Skatteverke t

   \;

  Debit erad preliminärskatt

  Sista dagen att beta la in debiterad preliminärskatt.

  Källa: Skat teverket

   \;

  Mindre företag

  Om företaget har beskat tningsunderlag för moms under 40 miljoner kr ska:

   \;

   < li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm\;mso-list:l1 level1 lfo 2">arbetsgivar deklaration\, AGI\, för september 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2024 vara b okförda på Skatteverkets konto
  • momsdeklaration för augusti 2024 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje må nad
  • moms för augusti 2024 vara inbetald på Skatteverkets kon to om företaget redovisar moms varje månad

   \;

  Källa: Skatteverket

   \;

  Större företag

  Om företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt f ör föregående redovisningsperiod vara inbetalda.

  < p class="MsoNormal">Källa: Skatteverket

   \;< /span>

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

  &nbs p\;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T095629Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nSista dagen att skicka in periodisk sammanställning avseende perioden september 2024 . Detta gäller de som använder sig av pappersblanketten.\n\nKälla: Skat teverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241022 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241021 LAST-MODIFIED:20240122T092647Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000166415712B49DA01000000000000000 0100000006063A8FC6FE0D040AF532D07E322DEBE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms – periodisk sammanställning – blankett

  \n

  Sista dagen att skicka in p eriodisk sammanställning avseende perioden september 2024. Detta gäller de som använder sig av pappersblanketten.

  \n

  K älla: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n

  &nb sp\;

  \n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T095723Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nSista dage n att lämna in periodisk sammanställning avseende perioden september 202 4. Detta gäller de som redovisar digitalt.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n \nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20241026 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241025 LAST-MODIFIED:20240122T092748Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002AC66D912B49DA01000000000000000 010000000CCFC2F249334A847B6796CEE8C7D23BA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

  \n

  Sista dagen att lämna in periodisk sammanställning avseende perioden september 2024. Detta gäller de som redovisar digitalt.

  \n

  Källa: Skatteve rket

  \n

   \;

  \n

  S rf konsulterna

  \n

  w ww.srfkonsult.se

  \n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T095810Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden september 2024. Detta gäller f öretag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n\nKälla : Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241027 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241026 LAST-MODIFIED:20240120T051639Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B4B88BAD2B49DA01000000000000000 010000000F175C254AA7FAC4FAB9DA87D9542D209 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Punktskattedeklaration (större företag)

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden september 2024. Detta gäller företag med beskattningsunder lag för moms över 40 miljoner kr.

  Källa: Sk atteverket

   \;

  Srf konsulterna

  w ww.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T100047Z DESCRIPTION:Större företag\n\nFör företag som har ett beskattningsunder lag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardek laration\, AGI\, och momsdeklaration för september 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 202 4 vara inbetald på Skatteverkets konto\n* moms för september 2024 vara b okförd på Skatteverkets konto\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel\n\nFöretag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 augusti 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen t ill Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betal d.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\ n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241029 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241028 LAST-MODIFIED:20240120T051639Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000829C4D0B2C49DA01000000000000000 010000000F78185C436FA6943AB0BB3C333FF4C5E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Större företag

  F ör företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

   \;

  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdekla ration för september 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2024 vara inbetald på S katteverkets konto
  • moms för september 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto

   \;

  Källa: Skatteverket

  &nbs p\;

  Moms – helårsredovisning – EU-handel

  Företag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 augusti 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatte verket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

  < p class="MsoNormal"> \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T100212Z DESCRIPTION:Moms på OSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom OS S – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.\n\nKä lla: Skatteverket\n\n \n\nMoms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importor dningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklara tionen och betalat momsen enligt denna.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nÅ rsredovisning\n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2024-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n \n\nSrf konsult erna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241101 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241031 LAST-MODIFIED:20240120T051639Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009E48C33D2C49DA01000000000000000 0100000009611B4C6510B374286E5327F91550994 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms på OSS

  Företag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.

  Käl la: Skatteverket

   \;

  Moms på IOSS

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Årsredovisning

  Årsr edovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2024-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

   \;< /o:p>

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T100326Z DESCRIPTION:Fastighetsdeklaration\n\nFastighetsdeklaration till 2025 års f astighetstaxering av alla hyreshus\, ägarlägenhet\, industri\, täktmark \, elproduktionsenhet och specialenhet ska vara inlämnad till Skatteverke t.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\ n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241102 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241101 LAST-MODIFIED:20240120T051638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009A2AF9692C49DA01000000000000000 010000000EF7DEA2FF1E77B45B537F45C2A91174B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Fastighetsdeklaration

  Fastighetsdeklaration till 2025 års fastighetstaxering av alla hy reshus\, ägarlägenhet\, industri\, täktmark\, elproduktionsenhet och sp ecialenhet ska vara inlämnad till Skatteverket.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T100431Z DESCRIPTION:Underskott av slutlig skatt\n\nInbetalning vid underskott av sl utlig skatt under 30 000 kr ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gä ller de som fick slutskattebesked i augusti samt de med räkenskapsår som slutade:\n\n \n\n* 2024-05-31\n* 2024-06-30\n\n \n\nKälla: Skatteverket\ n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241105 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241104 LAST-MODIFIED:20240120T051638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D5EECC902C49DA01000000000000000 010000000F0043D67825E5D43AC8EF59768998716 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Underskott av slutlig skatt

  Inbetalning vid underskott av slutlig skatt under 30 000 kr ska va ra bokförd på Skatteverkets konto. Gäller de som fick slutskattebesked i augusti samt de med räkenskapsår som slutade:

   \;

   2024-05-31
  • 2024-06-30

   \;

  Källa: Skatteverket

  &n bsp\;

  Srf konsulterna

  < a href="www.srfkonsult.se">www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T100849Z DESCRIPTION:Kvarskatt\n\nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Ska tteverkets konto. Gäller de som fick slutskattebesked i augusti 2024.\n\n Källa: Skatteverket\n\n \n\nDebiterad preliminärskatt\n\nSista dagen att betala in debiterad preliminärskatt till Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMindre företag\n\nOm företaget har beskattningsund erlag för moms under 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardeklaration \, AGI\, för oktober 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* arbetsgivarav gifter och avdragen skatt för oktober 2024 vara bokförda på Skatteverke ts konto\n* momsdeklaration för september 2024 ha kommit in till Skatteve rket om företaget redovisar moms varje månad. För de som redovisar moms per kvartal gäller perioden juli-september 2024\n* moms för september 2 024 vara inbetald på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms var je månad. För de som redovisar moms per kvartal gäller perioden juli-se ptember 2024\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisn ing\, utan EU-handel – blankett\n\nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska momsdeklarationen på papper ha i nkommit till Skatteverket och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:\n\n \n\n* 2024-01-31\n* 2024-02-29\n * 2024-03-31\n* 2024-04-30\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nPunktskatt edeklaration (mindre företag)\n\nSista dagen att lämna punktskattedeklar ation för perioden september 2024. Detta gäller för företag med beskat tningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket\ n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag fö r moms över 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifterna och avdragen skatt f ör föregående redovisningsperiod ska vara inbetalda.\n\nKälla: Skattev erket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241113 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241112 LAST-MODIFIED:20240120T051638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000BE713A2A2D49DA01000000000000000 0100000004DA08334C9724E4EA2A38E2138EEA9BD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Kvarskatt

  Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller de som fick slutskatteb esked i augusti 2024.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Deb iterad preliminärskatt

  Sista dagen att be tala in debiterad preliminärskatt till Skatteverkets konto.

  Källa: Skatteverket

    \;

  Mindre företag

  Om företaget har beskattningsunderlag för moms under 40 miljoner kr s ka:

   \;

  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för oktober 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt f ör oktober 2024 vara bokförda på Skatteverkets konto< /li>
  • momsde klaration för september 2024 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad. För de som redovisar moms per kvartal gäll er perioden juli-september 2024
  • moms för september 2024 vara inbetald på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad . För de som redovisar moms per kvartal gäller perioden juli-september 2 024

   \;

  Källa: Skatteverket

   \;

  Moms – helårsredovisning\, utan EU-handel – blankett

  Om företaget redovisar moms en gång per å r och inte bedriver EU-handel ska momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för r äkenskapsår som slutade den:

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif"> \;

  • 2024-01-31
  • 2024-02- 29
  • 2024-03-31
  • 2024-04-30
  •  \;

   Källa: Skatteverket

    \;

   < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Punktskattedekl aration (mindre företag)

   Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden september 2024. Detta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.< o:p>

   Källa: Skatteverket

    \;

   Större företag

   Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms öve r 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifterna och avdragen skatt för föreg ående redovisningsperiod ska vara inbetalda.

   Källa: Skatteverket

    \;

   Srf konsulterna

   www.srfkonsult.se

   < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif"> \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T100959Z DESCRIPTION:Jämkning\n\nSista datum att ansöka om helårsjämkning för 2 025 är den 18 november\, oavsett om ansökan görs i e-tjänsten eller p å papper. Det går att ansöka om jämkning senare också\, men då blir det inte för hela året.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\ n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241119 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241118 LAST-MODIFIED:20240120T051638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001251F1532D49DA01000000000000000 0100000001DD9CC0A4F140F479CEFA72863419C9D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Jämkning

  Sist a datum att ansöka om helårsjämkning för 2025 är den 18 november\, oa vsett om ansökan görs i e-tjänsten eller på papper. Det går att ansö ka om jämkning senare också\, men då blir det inte för hela året.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  < p class="MsoNormal">www.srfkonsult.se< /p>

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T101044Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nSista dagen att skicka in periodisk sammanställning avseende perioden oktober 2024. Detta gäller de som använder sig av pappersblanketten.\n\nKälla: Skatte verket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241121 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241120 LAST-MODIFIED:20240120T051638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000DA73E06E2D49DA01000000000000000 010000000F156955ADEB76F4E9E565C93C1E1D507 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms – periodisk sammanställning – blan kett

  Sista dagen att skicka in periodisk s ammanställning avseende perioden oktober 2024. Detta gäller de som anvä nder sig av pappersblanketten.

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif">Källa: Skattev erket

   \;

  Srf konsulterna

  www.sr fkonsult.se

   \;

  < /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T101123Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFöretag s om har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-län der ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2024 till Sk atteverket om e-tjänsten används.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf ko nsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241126 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241125 LAST-MODIFIED:20240120T051638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000430D3C862D49DA01000000000000000 010000000B5ED469DE5EAFB459CFCBD663726F110 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tj änst

  Företag som har sålt varor eller t jänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in peri odisk sammanställning för oktober 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se< /o:p>

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T101331Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden oktober 2024. Detta gäller om företaget har beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.\n\nKä lla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företaget har ett beskat tningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arb etsgivardeklaration för oktober 2024 vara inskickad\n* momsdeklarationen för perioden oktober 2024 vara inskickad\n* moms för oktober 2024 vara i nbetald på Skatteverkets konto\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel\n\nFöretag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 30 september 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara bet ald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\ n\n DTEND;VALUE=DATE:20241127 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241126 LAST-MODIFIED:20240122T093351Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000EFAA6FD22D49DA01000000000000000 010000000E9787C103A56114683BC45A0B91674B7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Punktskatt edeklaration (större företag)

  \n

  Sista da gen att lämna punktskattedeklaration för perioden oktober 2024. Detta g äller om företaget har beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kr.

  \n

  Källa: Skatteverket\n

   \;

  \n

  Större företag< /o:p>

  \n

  Om företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

  \n

   \;

  \n
   \n< li class="MsoListParagraph" style="margin-left:0cm\;mso-list:l1 level1 lfo 3">arbetsgivar deklaration för oktober 2024 vara inskickad
  • momsdeklarationen för perioden oktober 2024 vara inskickad
  • moms för oktober 2 024 vara inbetald på Skatteverkets konto
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket< /span>

  \n

   \;

  \n

  Moms – helå rsredovisning – EU-handel

  \n

  Företag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 30 september 2024 ska ha lä mnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att b etala ska den vara betald.

  \n

  Källa: Skattever ket

  \n

   \;

  \n

  Sr f konsulterna

  \n

  ww w.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T101454Z DESCRIPTION:Moms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och beta lat momsen enligt denna.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n \nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241201 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241130 LAST-MODIFIED:20240120T051638Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008DD6C4032E49DA01000000000000000 010000000DA00EED1C811AB408F41244EB995D1A4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms på IOSS

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Sh op ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T101759Z DESCRIPTION:INK2-4\n\nSista dag att lämna in deklaration INK2-4 avseende 2 023 P1 oavsett inlämningssätt. Detta gäller aktiebolag med följande bo kslutsdatum:\n\n \n\n* 2024-01-31\n* 2024-02-29\n* 2024-03-31\n* 2024-04-3 0\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nPreliminär inkomstdeklaration 2024 \n\nSista dagen att lämna preliminär inkomstdeklaration för inkomståre t 2025. Lämnar du in din preliminära inkomstdeklaration före beskattnin gsåret ska den ha kommit in till Skatteverket senast en månad innan besk attningsårets början.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nÅrsredovisning\n\ nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2024-04- 30 ska vara inlämnad till Bolagsverket.\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.sr fkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241203 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241202 LAST-MODIFIED:20240122T100845Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000062C121722E49DA01000000000000000 0100000009353A3098C4612489E60EA61E7132FBA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\ n
  \n

  INK2-4

  \n< p class="MsoNormal">Sista dag att lämna in deklaration INK2-4 avseende 2023 P1 oavsett inlämningssätt. Detta gäller aktiebolag med följande bokslutsdatum:

  \n

   \;

  \n
   \n
  • 2024-01-31
  • 2024-02-29
  • 2024-03-31
  • 2024-04-30
  \n

   \;

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

  < o:p> \;

  \n

  Preliminär inkomstdeklaration 202 4

  \n

  Sista dagen att lämna preliminär ink omstdeklaration för inkomståret 2025. Lämnar du in din preliminära ink omstdeklaration före beskattningsåret ska den ha kommit in till Skatteve rket senast\n en månad innan beskattningsårets början.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

  & nbsp\;

  \n

  Årsredovisning

  \n

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bo kslut 2024-04-30 ska vara inlämnad till Bolagsverket.\n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n
  \n\ n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T102142Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\n\nSista dagen att betala in debiter ad preliminärskatt till Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMindre företag\n\nOm företaget har beskattningsunderlag för moms up p till 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för n ovember 2024 ha kommit in till Skatteverket\n* arbetsgivaravgifter och avd ragen skatt för november 2024 vara bokförda på Skatteverkets konto\n* m omsdeklaration för oktober 2024 ha kommit in till Skatteverket om företa get redovisar moms varje månad\n* moms för oktober 2024 vara inbetald p å Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\n\n \n\nK älla: Skatteverket\n\n \n\nPunktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSi sta dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden oktober 2024. De tta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms upp till 40 m iljoner kr.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nStörre företag\n\nOm företa get har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2024 vara bokför d på Skatteverkets konto.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helår sredovisning\, ingen EU-handel – e-tjänst\n\nOm företaget redovisar mo ms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n \n\n* momsdeklara tionen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och\n* momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:\n\n* 31 janua ri 2024\n* 29 februari 2024\n* 31 mars 2024\n* 30 april 2024\n\n \n\nKäll a: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241213 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241212 LAST-MODIFIED:20240120T051637Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000AEE448F72E49DA01000000000000000 01000000040DF0005E19ED749952FF0F491D32EFF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Debiterad prelim inärskatt

  Sista dagen att betala in debit erad preliminärskatt till Skatteverkets konto.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Mindre företag

  Om företa get har beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr ska:

   \;

  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för november 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för novem ber 2024 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • momsdeklaratio n för oktober 2024 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad
  • moms för oktober 2024 vara inbetald på Sk atteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad

   \;

  Källa: Skatteverk et

   \;

  Punktskattedeklaration (mindre företag)

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration för perioden oktober 2024 . Detta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Större företag

  Om företaget har ett beskattningsunderla g för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avd ragen skatt för november 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.

  Källa: Skatteverket

  < o:p> \;

  Moms – helårsredovisning\, ingen EU-handel – e-tjänst

  Om företaget redo visar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

   \;

  • m omsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och
  • mo msen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
   31 januari 2 024
  • 29 februari 2024
  • 31 mars 2024
  • 30 a pril 2024

   \;

  < p class="MsoNormal">Källa: Skatteverket

   \;< /span>

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

  &nbs p\;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T102235Z DESCRIPTION:Slutskattebesked\n\nDu ska ha fått ditt besked om beslutade sk atteuppgifter (slutskattebesked). Om Skatteverket beslutar att ändra någ ot i deklarationen kommer slutskattebeskedet tillsammans med ändringsbesl utet i stället för vid den här tidpunkten.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241214 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241213 LAST-MODIFIED:20240120T051637Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000059E9E4162F49DA01000000000000000 010000000DACC94050EE5254E84B88EA22A636B96 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Slutskattebesked

  Du ska ha fått ditt besked om beslutade skatteuppgifter (slutskattebes ked). Om Skatteverket beslutar att ändra något i deklarationen kommer sl utskattebeskedet tillsammans med ändringsbeslutet i stället för vid den här tidpunkten.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  < /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T102325Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – blankett\n\nFör föret ag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU- länder är detta sista dagen att skicka in periodisk sammanställning avs eende perioden november 2024. Detta gäller för de som använder sig av pappersblanketten.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww. srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241221 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241220 LAST-MODIFIED:20240120T051637Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000ABC6B4342F49DA01000000000000000 010000000BE72FFE81E714C44A32F32BC515B3731 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T102418Z DESCRIPTION:Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst\n\nFör före tag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU -länder är detta sista dagen att skicka in periodisk sammanställning f ör november 2024 till Skatteverket. Detta gäller om e-tjänsten används .\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241226 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241225 LAST-MODIFIED:20240120T051637Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E5D0D4532F49DA01000000000000000 01000000010F91D00772B3640ADE0610469212BF2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms – periodisk sammanställning – e-tj änst

  För företag som har sålt varor el ler tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder är detta sista d agen att skicka in periodisk sammanställning för november 2024 till Skat teverket. Detta gäller om e-tjänsten används.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T102720Z DESCRIPTION:Större företag\n\nFör företag som har ett beskattningsunder lag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n \n\n* arbetsgivardek laration\, AGI\, för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för november 2 024 ha kommit in till Skatteverket\n* moms för november 2024 vara bokför d på Skatteverkets konto\n* momsdeklaration för november 2024 ha kommit in till Skatteverket\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårs redovisning – EU-handel\n\nFöretag som redovisar moms per helår och ha de bokslut 31 oktober 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skattever ket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning\, utan EU-handel – bla nkett\n\nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver E U-handel ska momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket oc h momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slu tade den:\n\n* 2024-05-31\n* 2024-06-30\n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \ n\nPunktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att lämna pun ktskattedeklaration för perioden november 2024. Detta gäller för föret ag med beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr.\n\nK älla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20241228 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241227 LAST-MODIFIED:20240120T051637Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005A8090C02F49DA01000000000000000 0100000005376AFD3C4644E4A9FAD91D95AD7AEAA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Större företag

  För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

   \;

  • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för skatteavdrag och arbetsgi varavgifter för november 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • moms för november 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • momsdeklaration för november 2024 ha kommit in till Skatteverket

   \;

  Källa: Skat teverket

   \;

  Moms – helårsredovisning – EU-handel

  Företag som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 oktober 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.

  Källa: S katteverket

   \;

  Moms – helårsredovisning\, utan EU-handel – blankett< /span>

  Om företaget redovisar moms en gång per år och int e bedriver EU-handel ska momsdeklarationen på papper ha inkommit till Ska tteverket och momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskap sår som slutade den:

  • 20 24-05-31
  • 2024-06-30

  &nb sp\;

  Källa: Skatteverket

   \;

  Punktskattedeklaration (större företag)

  Sista dagen att lämna punktskat tedeklaration för perioden november 2024. Detta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr.

  Källa: Skatteverket

  &n bsp\;

  Srf konsulterna

  < a href="www.srfkonsult.se">www.srfkonsult.se

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T102849Z DESCRIPTION:Moms på OSS\n\nFöretag anslutna till importordningen genom OS S – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.\n\nKä lla: Skatteverket\n\n \n\nMoms på IOSS\n\nFöretag anslutna till importor dningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklara tionen och betalat momsen enligt denna.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSr f konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20250101 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20241231 LAST-MODIFIED:20240120T051637Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004444CAF52F49DA01000000000000000 010000000FBF330F335873148969764896777FEDB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Moms på OSS

  Företag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen.

  Käl la: Skatteverket

   \;

  Moms på IOSS

  Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

  Källa: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

  &nb sp\;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T102956Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSista dagen att lä mna punktskattedeklaration för perioden november 2024. Detta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.\n\nK älla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20250118 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20250117 LAST-MODIFIED:20240122T094513Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D3DA8E1D3049DA01000000000000000 010000000588A624D830E1C4DA9C98511018FF560 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Punktskattedeklaration (mindre företag)

  \n

  Sista dagen att lämna punktskattedekla ration för perioden november 2024. Detta gäller för företag med beskat tningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.

  \n< p class="MsoNormal">Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n
  \n \n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T103113Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden december 2024. Detta gäller f ör företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kronor.\ n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20250127 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20250126 LAST-MODIFIED:20240122T094546Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000567F314B3049DA01000000000000000 0100000006B60FA2815509E47940A957A537BC920 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Punktskattedeklaration (större företag )

  \n

  Sista dagen att lämna punktskattedekl aration för perioden december 2024. Detta gäller för företag med beska ttningsunderlag för moms över 40 miljoner kronor.

  \ n

  Källa: Skatteverket

  \n

  < span style="font-family:"\;Calibri"\;\,sans-serif"> \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T103212Z DESCRIPTION:Moms – helårsredovisning- EU-handel\n\nFöretag som redovisa r momsen per helår och hade bokslut 30 november 2024 ska ha lämnat momsd eklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.sr fkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20250128 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20250127 LAST-MODIFIED:20240122T094620Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000078F88B6E3049DA01000000000000000 0100000006648B0DE81F3B040B030A48D51FDC4AB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Moms – helårsredovisning- EU-handel

  \n

  Företag som redovisar momsen per helå r och hade bokslut 30 november 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n< p class="MsoNormal"> \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n
  \n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T103311Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (mindre företag)\n\nSista dagen att lä mna punktskattedeklaration för perioden december 2024. Detta gäller för företag med beskattningsunderlag för moms upp till 40 miljoner kr.\n\nK älla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20250213 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20250212 LAST-MODIFIED:20240120T051636Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000077589913049DA01000000000000000 010000000ADF3C0F18F7FBB4B82A1F4DE121DF9D7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Punktskattedeklaration (mindre företag)< /o:p>

  Sista dagen att lämna punktskattedeklaration f ör perioden december 2024. Detta gäller för företag med beskattningsun derlag för moms upp till 40 miljoner kr.

  Käl la: Skatteverket

   \;

  Srf konsulterna

  www.srfkonsult.se

   \;< /span>

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240117T103431Z DESCRIPTION:Punktskattedeklaration (större företag)\n\nSista dagen att l ämna punktskattedeklaration för perioden januari 2024. Detta gäller fö r företag med beskattningsunderlag för moms över 40 miljoner kronor.\n\ nKälla: Skatteverket\n\n \n\nMoms – helårsredovisning – EU-handel\n\ nFöretag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 december 202 4 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som ha r moms att betala ska den vara betald.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se\n\n DTEND;VALUE=DATE:20250227 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20250226 LAST-MODIFIED:20240122T094652Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F8FE97C13049DA01000000000000000 01000000013E6A6725F01F24A89003CADB0BCEDDE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n

  Punktskattedeklaration (större föret ag)

  \n

  Sista dagen att lämna punktskattede klaration för perioden januari 2024. Detta gäller för företag med besk attningsunderlag för moms över 40 miljoner kronor.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Moms – helårsredovisning – EU-handel< /o:p>

  \n

  Företag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 december 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatte verket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.

  \n

  Källa: Skatteverket

  \n

   \;

  \n

  Srf konsulterna

  \n

  www.srfkonsult.se

  \n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240119T132738Z DESCRIPTION:Fastighetstaxering\n\nSkatteverket skickar ut beslut om fastigh etstaxering till de med digital brevlåda.\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\ nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n \n\n DTEND;VALUE=DATE:20240616 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240615 LAST-MODIFIED:20240120T051636Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000DADB2245DB4ADA01000000000000000 0100000009FFF24B2B26274429FAC0258D09C54F2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n
  \n

  Fastighetstaxering

  \n

  Skatteverket skickar ut beslut om fastighetstaxering till de med digital brevlåda.

  \n

  Källa: Skatteverket< o:p>

  \n

   \;

  \n

  Srf ko nsulterna
  \nwww.srfkonsult.se

  \n

   \;

  \n
  \n \n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240119T133149Z DESCRIPTION:Årsredovisning\n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2023-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n \ n\n DTEND;VALUE=DATE:20240702 DTSTAMP:20240123T121308Z DTSTART;VALUE=DATE:20240701 LAST-MODIFIED:20240120T051636Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000DA9E20DBDB4ADA01000000000000000 0100000005C11DC5AD072E04C9B9CDBD12DAADF6E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

  Årsredovisning

  Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2 023-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.

   \;

  X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE END:VEVENT END:VCALENDAR