Affärsengelska för redovisningskonsulter

Se datum och pris

Denna kurs fokuserar på grundläggande färdigheter och fackterminologi som behövs i en modern, konkurrenskraftig och internationell miljö. Det är en interaktiv heldagskurs för dig som arbetar med ekonomi och redovisning. Kursspråket kommer huvudsakligen vara engelska.

Se datum och pris

Affärsengelska för redovisningskonsulter

Denna kurs fokuserar på grundläggande färdigheter och fackterminologi som behövs i en modern, konkurrenskraftig och internationell miljö. En interaktiv språklig heldagskurs för dig som arbetar med ekonomi och redovisning.
Kursspråket kommer huvudsakligen vara engelska.

 

Affärsengelska för redovisningskonsulter

Kursen kommer att hållas på engelska och fokusera på viktiga redovisnings- och ekonomiska termer (och de svenska motsvarigheterna), samt effektiv kommunikation på talad och skriftlig engelska som är relevant för redovisnings- och ekonomiyrken.

OBS! Detta är en språkkurs, inte en redovisningskurs.

Lämpliga förkunskaper

 • Kunskaper i engelska (både i tal och skrift) motsvarande antingen nivå B2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) eller engelska som andraspråkskurs A och B
 • Viss yrkeserfarenhet av redovisning och ekonomi

Kursmål

När du har gått kursen Affärsengelska för redovisningskonsulter har du lärt dig att:

 • Delta aktivt i diskussioner på engelska om redovisning och finans
 • Använda engelsk redovisningsterminologi korrekt
 • Kommunicera mer korrekt och professionellt på engelska både i tal och skrift

Kursinnehåll

Kursen kommer innehålla en kombination av teoretisk och praktiska övningar. Bland annat dessa delar:

 • Redovisnings- och finansiell terminologi enligt finansiella rapporter och annan finansiell kommunikation, inklusive skillnader mellan Storbritannien och USA
 • Skriva professionella e-postmeddelanden som är typiska för redovisningsyrket (de praktiska övningarna kommer att fokusera på att skapa e-postmeddelanden som oftast behövs)
 • Kommunicera effektivt vid diskussioner om affärsfrågor, förklara ekonomiska trender och förändringar, rapportera resultat, presentera finansiella nyckeltal och lämna prognoser i både samtal och under möten.
 • Facktermer och fraser
 • Regler för att använda siffror på engelska
 • Beskrivande trender och diagram
 • Telefonkommunikation
 • Social engelska

Ingår i kursen Affärsengelska för redovisningskonsulter

Digital kursdokumentation, kaffe och lunch.

 


 

English for Accounting Consultants

A one-day interactive seminar for accountants, bookkeepers, accounting assistants, and financial management professionals.

Miscellaneous

This seminar focuses on key accounting and financial terms (together with their Swedish equivalents) and effective communication in spoken as well as written English as relevant to the accounting and financial professions. This seminar is taught in English exclusively.

Please note, this is a language course, not an accounting course.

Requirements

 • A proficiency in English (both in speaking and writing) corresponding to either level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), or to English as a Second Language Course A and B
 • Some professional working experience of accounting and finance

Programme objectives

This seminar focuses on the essential skills and professional terminology that you require in a modern, competitive, international financial environment. After completing this seminar, you will be more confident and better able to perform the following:

 • Participate actively in discussions concerning accounting and finance
 • Use English accounting terminology correctly
 • Communicate more accurately and fluently in speaking and in writing

Programme content

A combination of theory and interactive practice

 • Accounting and financial terminology as per financial
  reports and other financial communication, including differences between the UK and USA
 • Written business correspondence: writing professional emails as typical for the accounting profession (The interactive practice will focus on creating emails that are most frequently required)
 • The language of meetings and presentations: communicating effectively when discussing business matters, explaining
  financial trends and changes, reporting results, presenting financial ratios, and providing forecasts
 • Business and general vocabulary and phraseology
 • Rules for using numbers in English
 • Describing trends and graphs
 • Telephone communication
 • Social English

Teacher

Nick Mumar, B.Sc. Econ. (hons); MBA
Nick has an educational background in financial management. He has been teaching English to accounting and financial professionals in Sweden since 1997. Originally he is from the UK, but since Nick has lived in Sweden since 1993 he is also fluent in Swedish.

Included in the course English for Accounting Consultants

Digital course documentation, coffee and lunch.

Läs mer
4 dec stockholm
Lärare
Nick Mumar
Pris exkl. moms: 6 200 kr
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Sista anmälningsdag: 2024-11-05
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:30. Sluttid kl 16:00.

Plats:
Srf konsulternas lokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Kurstider: 09.30 - 16.00

Kaffe och lunch ingår

Din kursdokumentation hämtar du via Mina sidor. Välj aktuell kurs under rubriken Mina bokade kurser. Observera att ingen tryckt kursdokumentation delas ut.


Kursledare:
Nick Mumar