20000 Förmåner

Förmåner är ersättningar i annan form än lön och är i huvudsak skattepliktiga, vilket innebär att det skattegrundande beloppet ökar, det påverkar inte lönen. De skattefria förmåner som finns är personalvårdsförmåner och särskilt reglerade förmåner. Skatteverket hanterar regelverket kring förmånsbeskattning inom löneområdet. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd. Förmåner är ett väldigt komplext område och finns i många varianter.

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen schablonmässigt.


21000 Kostförmån

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställde, oavsett om kosten erhålls på den ordinarie arbetsplatsen eller vid tjänsteresa eller konferens. Kostförmån värderas enligt schablon och är samma belopp för utrikes och inrikes. Kostförmån ska för en hel dag beräknas till ett belopp – avrundat till närmaste femtal kronor – som motsvarar 250 % av genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch.

21100 Kostförmån frukost

Förmånsvärdet för frukost, 20 % av värdet för kostförmån för en hel dag. Frukost som ingår i hotellpriset är inte en kostförmån med undantag om frukosten betalas separat. Förmånsbeskattning sker inte för kost på allmänna transportmedel som obligatoriskt ingår i priset för transporten.

21200 Kostförmån lunch

Förmånsvärdet för lunch eller middag, 40 % av värdet för kostförmån för en hel dag.

21300 Kostförmån middag

Förmånsvärdet för lunch eller middag, 40 % av värdet för kostförmån för en hel dag.


22000 Bilförmån

Förmånsvärdet ska motsvara den inbesparing en genomsnittlig förmånstagare gör genom bilförmånen jämfört med att äga bilen själv.

22100 Förmånsvärde bil

Justerat förmånsvärde för bil efter beslut av Skatteverket istället för schablon. Ansökan om justering av bilförmån ska göras av arbetsgivaren för varje kalenderår. Varje påbörjad kalendermånad med bilförmån ska beskattas.

22200 Nedsättning av förmånsvärde

Förmånsvärde nedsatt med 75 % för omfattande tjänstekörning, mer än 3 000 mil under ett år (kalenderår, inte löpande 12 mån) i tjänsten.

22300 Drivmedelsförmån

Förmånsvärde för av arbetsgivaren tillhandahållet drivmedlet när skattepliktig förmånsbil nyttjas för privat bruk.

22400 Förmånsvärde parkering

Förmånsvärdet för parkering som upplåts, värderas till marknadsvärde.


23000 Personalförmån

Personalförmåner som ersättning för arbete i annan form än kontanter.

23100 Personalrabatter

Personalrabatt som överstiger den högsta rabatt som en vanlig konsument kan få hos arbetsgivaren eller på marknaden.

23200 Förmånsvärde incitamentsprogram

Optioner som värdepapper förmånsbeskattas det år förvärvet sker. Personaloptioner, stock options, förmånsbeskattas när värdepappret utnyttjas till förvärv.

23300 Förmånsvärde avdrag

Avdrag för värdet av uppkommen skattepliktig förmån.

23310 Förmånsvärde rot-avdrag

Förmånsvärdet för husarbete. Motsvarar vanligtvis arbetsgivarens kostnad inklusive moms.

23320 Förmånsvärde rut-avdrag

Förmånsvärdet för hushållsarbete. Motsvarar vanligtvis arbetsgivarens kostnad inklusive moms.


24000 Boendeförmån

Fri eller subventionerad bostad är en skattepliktig förmån. Värdet av förmån av fri bostad, som inte är semesterbostad, är olika för arbetsgivaren och den anställde. För arbetsgivaren gäller en särskild schablonvärdering, medan den anställde ska redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration.

24100 Bostadsförmån, fast bostad

Värdet av bostadsförmåner i lägenheter och småhus som används som fast bostad.

24200 Förmån, semesterbostad

Värdet av förmån för att fritt och stadigvarande kunna disponera semesterbostad.

24300 Justering bostadsförmånsvärde

Värdet av bostadsförmån justerat efter beslut från Skatteverket.

24400 Bostadsförmån, bostad eller rum i privatrum

Värdet av förmån för fri bostad eller rum hos privatperson till någon som arbetar i dennes hushåll.


25000 Annan förmån

Övriga förmåner eller fringisar som inte finns angivna i löneartsplanen, till exempel hälso- och sjukvård som är offentligt finansierad, tandvård, läkemedel, dagstidning, telefon, semesterbostad, privata resor.

25100 Utdelning

Utdelning på aktier och andelar i värdepappersfonder är skattepliktig, skattesatsen varierar.

25200 Ränta

Räntefria lån eller lån med lägre ränta än marknadsvärde som en arbetsgivare lämnar till en anställd.

25300 Vinstandelsmedel

Vinstdelning till anställda av företagets vinst enligt bestämda principer för hur vinstandel ska beräknas och fördelas.

25310 Vinstandelsmedel, direkta

Vinstandelar i form av kontanter.

25320 Vinstandelsmedel, indirekta

Vinstandelar i form i av aktier eller som andelar i en kollektiv fond.

25400 Frivillig försäkring

Frivillig försäkring som är annan än tjänstereseförsäkring, där den anställde är försäkringstagare.


26000 Löneväxling

Utbyte del av kontant bruttolön mot en förmån, kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.

26100 Bruttolöneväxling

Förmån i utbyte mot bruttolöneavdrag.

26200 Nettolöneväxling

Förmån i utbyte mot nettolöneavdrag.

 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender