Srf konsulterna om hållbarhet

Hållbarhet omfattar så mycket mer än miljöfrågor. Hållbarhet brukar indelas i tre perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljö. Idag är begreppen Hållbart näringsliv, Hållbart företagande och Hållbart arbetsliv vedertagna. Redovisnings- och lönebranschen kommer att kunna påverka stort genom att hjälpa företagen i det viktiga hållbarhetsarbetet.

I företagen tas viktiga hållbarhetsmål fram och mäts i nyckeltal. Att ta fram nyckeltal ingår i arbetsuppgifterna för alla som är verksamma i redovisnings- och lönebranschen, eftersom det är just de som har tillgång till den informationen och kompetensen att beräkna olika nyckeltal. Tittar man särskilt på enskilda delar i Agenda 2030, exempelvis delmål 8 med rubriken Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, så kommer redovisnings- och lönebranschen att kunna påverka stort genom att hjälpa företagen i det viktiga hållbarhetsarbetet. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar snabbt i samhället. Tillsammans ska vi jobba framåt inom detta viktiga område.

NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard är den nordiska standarden för hållbarhetsrapportering

CSRD – Hållbarhetsrapportering för stora företag

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv och en del av EU:s så kallade gröna giv vars mål är att öka transparens, kvalitet och jämförbarhet. CSRD ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive), som ligger till grund för  Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. CSRD innebär att hållbarhetsrapportering ska ske i enlighet med ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som tagits fram av EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Regeringen har nu tagit nästa steg i implementeringen av CSRD-direktivet i svensk lagstiftning och kommit med en ny lagrådsremiss där de gett de större bolagen mer tid för implementering.

Enligt förslaget ska reglerna börja tillämpas:

 • Räkenskapsåret som inleds efter utgången av juni 2024 (rapporter som avlämnas 2025): 
  Noterade företag och koncerner med över 500 anställda ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som inleds efter utgången av juni 2024.
 • Räkenskapsåret 2025 (rapporter som avlämnas år 2026) 
  För företag som uppfyller minst två av följande kriterier. 
  Över 50 miljoner euro i nettoomsättning 
  Över 25 miljoner euro i balansomslutning 
  Över 250 anställda
 • Räkenskapsåret 2026 (rapporter som avlämnas år 2027): 
  För noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut samt vissa försäkringsföretag.

Enligt förslaget ändras även gränsvärdena för vilka företag och koncerner som ska upprätta hållbarhetsredovisning enligt följande:

 • Gränsvärdet för nettoomsättning höjs från 350 till 550 miljoner kronor
 • Gränsvärdet för balansomslutning höjs från 175 till 280 miljoner kronor
 • Gränsvärdet för antal anställda är oförändrat 250

Hållbarhetsrapport för små och medelstora företag

NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard är den nordiska standarden för hållbarhetsrapportering avsedd för små och medelstora företag. Standarden omfattar en mall för hållbarhetsrapportering som kommer att förenkla för företag som vill eller är i behov av att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att bygga varumärke, skapa konkurrensfördelar, vara ett hållbart val i en större upphandling med mera. Den första versionen av standarden lanserades oktober 2021 och en uppdaterad version är på gång.
Läs mer om NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard

Under hösten 2022 anordnades seminarier om hållbarhetsredovisning. Om du missade det eller bara vill inspireras igen så kan du se vårt inspelade seminarium på Mina sidor (inloggning krävs).

Hållbarhetspolicy – mall till våra medlemsföretag

Utifrån Srf konsulternas hållbarhetspolicy finns nu en branschanpassad mall för er egen Hållbarhetspolicy, avsedd för medlemmar och anslutna byråverksamheter. Mallen är en bra utgångspunkt för det egna hållbarhetsarbetet och finns att ladda ner på Mina sidor.
Ladda ner mall för Hållbarhetspolicy (inloggning krävs)

Grön Lön

Grön Lön innebär att arbeta med lön utifrån miljömässigt, socialt och inte minst ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Lön är på många sätt en kritisk kostnadspost för företagen. En kvalitetssäkrad löneprocess med analyser, kontroller och korrekt rapportering bidrar till hållbart företagande i linje med Agenda 2030.  Företag och andra arbetsgivare har ansvar för att arbetet utförs med anständiga arbetsvillkor. Det omfattar arbetsmiljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption. Hållbarhet handlar om att vara compliant, dvs att efterleva avtal och lagar. Med tung lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö, ca 640 kollektivavtal och annan viktig lagstiftning finns det givna förutsättningar för lön att bidra till hållbarhet.
Läs mer om Grön lön

Sveriges Agenda 2030

Ett steg för att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling i Sverige är den inriktning som Sveriges riksdag beslutat, vilken tydliggör Sveriges åtagande att verka för hållbar utveckling i de tre dimensionerna och understryker att agendan ska integreras i ordinarie processer.
Läs om Sveriges plan för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Sveriges Agenda 2030

Taxonomiförordningen för hållbara investeringar

Taxonomiförordningen är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som ska hjälpa investerare, beslutsfattare och företag att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.
Läs mer om Taxonomiförordningen för hållbara investeringar
Mer info finns hos EU


Utbildningsmöjligheter

Introduktion till hållbarhetsredovisning – onlinekurs
Hållbara nyckeltal – onlinekurs
Hållbarhetsredovisning, NSRS Entry-nivå – onlinekurs


Ta del av vårt artikelmaterial kring Hållbarhet

Uppdateras löpande.

Är du säker på att byrån inte används för brott?
Hållbarhet på agendan vid XBRLs årsmöte
Säljer hållbarhetsredovisning: ”Blir en game changer”
Skatter – en del av hållbarheten
Luft i huset och tips för vinst över tid
Auktoriserad byrå tar språnget till Gasell – serverar lönsamma tips
Mötet med Södra kretsen: Stort fokus på social hållbarhet
Fullbokad träff med Västra kretsen – stort intresse för hållbarhet
Grön lön ger svarta siffror
Låt sunt förnuft visa vägen
Hållbarhet handlar också om bolagets långsiktiga lönsamhet
Siktar på auktorisation och hållbar affär
”Hållbarhet i lågkonjunktur?”
Hållbarhet handlar om mer än klimatet
Träffarna med Gävle Dala kretsen och Mellersta kretsen bjöd på givande diskussioner
Ny undersökning: Auktoriserade Lönekonsulter kan mer, känner mindre stress
På väg mot ny affär inom hållbarhet
Nya versioner av hållbarhetsredovisning
Säkra rutinerna enligt penningtvättslagen
Hållbarhet på agendan i branschen!
Sätter hållbarhetsredovisning i system
Skylta med era miljöval – det håller de för
Hållbarhet ger nya affärer i Tranås
Hållbar information om och av Srf konsulterna
Större kunskap om vinster med hållbarhet
Hållbar redovisning krav för att leverera till Atea
Allt större intresse för hållbarhetsredovisning – berätta om ert arbete
”Gör affär av hållbarhet nu – annars gör någon annan det”
Bästa starten på 2022 – hållbar redovisning
Lönekonsulterna uppfyller FN:s mål – också
Hållbarhet, hopp och hopplöshet för nästa generation
Så jobbar Paul i NSRS-verktyget
Att skapa ett hållbart arbets- och företagsliv
Hållbar enkelhet Skatteverkets mål
Så jobbar du hållbart digitalt
Stora byggbolag kräver hållbar rapportering
Fasa ut fossila bränslen med bidrag
Zennie Sjölund: ”Grönt är skönt lönt”
Pressmeddelande: De nordiska branschorganisationerna lanserar en gemensam standard för hållbarhetsrapportering anpassad för små och medelstora företag
Grönt ljus för ny hållbarhetsrapportering
Rätt redovisning för social hållbarhet
Stegen till hållbar employer branding
Hållbarhetspolicyn sätter ljuset på vinsten
Hållbar styrning en skatt för samhället
Lali Fjellström: Den hållbara redovisningsbranschen
Srf Fokus på Hållbarhet

 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender