Srf konsulterna om penningtvätt

Pengar

Penningtvätt handlar om att dölja sambandet mellan brott och pengar eller annan egendom. Alla redovisningsbyråer är skyldiga att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Lagen omfattar åtgärder både mot penningtvätt vars syfte är att dölja tillgångars ursprung, samt finansiering av terrorism som handlar om att dölja vad tillgångarna ska användas till.

I 1 kap 2 § PTL definieras lagens tillämpningsområde och vilka 24 verksamheter som omfattas. Däribland omfattas ”yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster”. Den som bedriver bokföringstjänster ska anmäla detta till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Inom EU pågår det förhandlingar om ändringar av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En särskild utredare ska lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de ändringar i regelverket som blir resultatet av förhandlingarna, det förväntas vara klart 31 augusti 2024. Läs mer om EU-paketet på riksdagen.se

Antipenningtvätt

Enligt PTL ska redovisningsbyråer arbeta utifrån ett riskbaserat förhållningssätt. Risker (hot och sårbarhet) med verksamhetens produkter och tjänster ska identifieras med hjälp av information om tillvägagångssätt och annan relevant information från myndigheter, andra trovärdiga källor och egen information om misstänkta aktiviteter. Riskbedömningar och rutiner som förhindrar penningtvätt och möjliggör att penningtvätt upptäcks ska upprättas.

Srf konsulterna har sammanställt checklistan ”Efterlevnad av PTL för redovisningsbyråer”, som du som medlem har tillgång till via Mina Sidor (Inloggning krävs).

Samhällsansvar – bekämpa kriminalitet

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att vissa verksamheteter utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen ökar chanserna att bekämpa kriminalitet. Samverkan är A och O för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet är möjligheten att tjäna pengar. Den senaste trenden enligt Ekobrottsmyndigheten är att de kriminella använder sig av möjliggörare som tex redovisningskonsulter och revisorer genom att hota eller att erbjuda betalning. Ju mer medveten och påläst om hotbilder och tillvägagångssätt redovisnings-/ lönebranschen är ju större sannolikhet är det att fler rapporter in till Finanspolisen.

För att skydda din byrå behöver du vara uppdaterad genom omvärldsbevakning av nya risker och tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism. Håll dig uppdaterad och skydda dig och din verksamhet genom att bland annat läsa publikationer, årsrapporter och informationsmaterial på Polisens hemsida och Finanspolisens hemsida

Rapportera misstanke om penningtvättsbrott

Redovisningsbyråer har också skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Inrapporteringen görs i Finanspolisens portal goAML.

Du får inte utföra eller hjälpa till med transaktioner och aktiviteter som på skälig grund kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism ska du utan onödigt dröjsmål lämna en rapport till Finanspolisens rapporterings-system goAML. Du behöver inte ha bevis för att det är penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Misstankegraden kan vara låg. Finanspolisen informerar i publikationen Revision av företag om exempel på vad som har rapporterats från revisorer.

Du har s k meddelandeförbud vilket innebär att du inte ska berätta för kunden eller någon utomstående att du har lämnat en rapport.

För att kunna uppfylla lagens krav om att rapportera utan dröjsmål är det bra att din verksamhet redan är registrerad i goAML. Registrera din verksamhet i goAML

Läs om vad som gäller vid misstanke i 3 kap. 1 – 3 §§, 4 kap. 1 – 3 §§, 8 – 9 §§ Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

Stöd för den praktiska tillämpningen av Penningtvättslagen

Srf konsulterna har stöd för hantering av PTL kopplat till Rex 150 Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler. Stöd, information och mallar når du som medlem via Mina Sidor (Inloggning krävs)

Medlemmar/anslutna har dessutom förmånliga medlemsrabatter hos leverantörer som erbjuder smarta program för att hantera kraven i PTL. Se medlemsrabatter

Samordningsfunktionen

Samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inom Polismyndigheten är en samverkan mellan 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund.

På samordningsfunktionens hemsida kan du som verksamhetsutövare få information som kan bidra till bland annat din allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder och övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner. Läs mer om samordningsfunktionen

Under hösten 2024 planerar länsstyrelserna att i samordningsfunktionens regi ta fram en vägledning till de verksamhetsutövare som erbjuder redovisnings-, bokföringstjänster och skatterådgivning.

Tillsyn av efterlevnad

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har tillsyn över redovisningsbyråerna. Om byrån inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter har länsstyrelsen möjlighet att utdela vite och sanktionsavgifter.

Länsstyrelserna arbetar med ändringar i befintliga föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den största förändringen som föreslås är införandet av periodisk rapportering. De reviderade föreskrifterna planeras att träda i kraft den 1 juli 2024.

Riksrevisionen har granskat bl a länsstyrelsernas tillsynsarbete. Läs rapporten här: Brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt.


Utbildningsmöjligheter

Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – onlinekurs
Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – workshop
Penningtvätt – de administrativa kraven


Anmäl dig till länsstyrelsernas nyhetsbrev och samordningsfunktionens utskick

Länsstyrelsen Stockholm 
Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsen Skåne

Samordningsfunktionen


Du som är medlem/ansluten hittar mer utförlig information i FAQn på Mina Sidor

FAQ  
FAQ: Vad står PTL för?  
FAQ: Hur vet jag om min redovisningsbyrå omfattas av penningtvättslagen?  
FAQ: Vad har en redovisningsbyrå för skyldigheter?  
FAQ: Till vem ska misstänkt penningtvätt rapporteras?  
FAQ: Vilken myndighet utför tillsyn över redovisningsbyråer?  
FAQ: Vilka har skyldighet att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt?  
FAQ: Var ska redovisningsbyråns anmälan till registret mot penningtvätt göras?  
FAQ: Var kan jag kontrollera att min byrå är anmäld i Bolagsverkets register mot penningtvätt?  
FAQ: Vad har redovisningsbyrån för skyldigheter som arbetsgivare?  
FAQ: Vad händer om jag inte anmäler mitt bolag i Bolagsverkets register mot penningtvätt?  
FAQ: Finns det något stöd för den praktiska tillämpningen av PTL?  
FAQ: Vad är en allmän riskbedömning?  
FAQ: Hur görs en allmän riskbedömning  
FAQ: Vad innebär kundkännedom?  
FAQ: Vad är en PEP, person i politiskt utsatt ställning?  
FAQ: Varför finns lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)?  
FAQ: Är det samma regler inom hela EU?  
FAQ: Kommer det fler förändringar i penningtvättsregelverket?  
FAQ: Vad är näringspenningtvätt?  
FAQ: Var finns det mer information om penningtvätt och finansiering av terrorism?  
FAQ: Måste jag ta in en ny kopia av id-handling när giltighetsdatum har gått ut?  
FAQ: Vad är samordningsfunktionen?