Srf konsulterna påverkar

Srf konsulterna bedriver ett omfattande påverkansarbete. Dels som en självklar remissinstans till Sveriges regering och dess departement, dels genom att våra experter bjuds in och deltar som representanter i regeringskansliets olika utredningar i frågor som är viktiga för redovisnings- och lönebranschen. Och till nytta för hela näringslivet.

Just där i kopplingen företag och myndighet, är redovisnings- och lönebranschen en mycket viktig aktör. Srf konsulterna är också med och påverkar genom olika debattinlägg ofta tillsammans med näringslivets branschorgan. Vi deltar också i flertalet samverkansgrupperingar hos myndigheter och andra beslutsfattande organ. Genom Öppna brev, Sakframställan, Hemställan och liknande lyfter vi branschens och näringslivets behov i viktiga frågor. Tillsammans med våra medlemmar och genom våra branschsamverkansgrupper är vi en stark och viktig röst hos näringsliv och beslutsfattare med det övergripande målet att bidra till ett hållbart näringsliv.