40000 Frånvaro

Frånvarorelaterade lönehändelser.


41000 Sjukdom

Vid sjukdom finns det enligt lag skyldighet att betala sjuklön till anställda.

41100 Karensdag

Första sjukdagen är en karensdag med avdrag och ingen sjuklön utbetalas.

41110 Karensdagsavdrag

Löneavdrag motsvarande den arbetstid som den anställde varit frånvarande på grund av sjukdom första dagen i sjuklöneperioden.

41200 Dag 2-14

Sjuklön betald av arbetsgivaren under sjuklöneperiodens dag 2-14.

41210 Sjukavdrag, dag 2-14

Löneavdrag motsvarande den arbetstid som den anställde varit frånvarande på grund av sjukdom dag 2-14.

41220 Sjuklön, dag 2-14

Sjuklön motsvarande 80 % av den ersättning som utbetalats om den anställde inte hade varit frånvarande på grund av sjukdom dag 2-14.

41300 Dag 15-90

Under sjuklöneperiodens dag 15-90 betalas sjukpenning av Försäkringskassan. Denna kan kompletteras med sjuklön från arbetsgivare beroende på avtal.

41310 Sjukavdrag 15-90

Löneavdrag motsvarande den arbetstid som den anställde varit frånvarande på grund av sjukdom dag 15-90.

41320 Sjuklön 15-90

Sjuklön motsvarande vanligtvis 10 % av den ersättning som utbetalats om den anställde inte hade varit frånvarande på grund av sjukdom dag 15-90.

41330 Sjuklön över bb 15-90

Avtalad kompensationsersättning för det inkomstbortfall som den anställde får när sjukpenning betalas ut istället för sjuklön dag 15-90.

41400 Dag 91-364

Under sjuklöneperiodens dag 91-364 betalas sjukpenning av Försäkringskassan. Denna kan kompletteras med sjuklön från arbetsgivare beroende på avtal.

41410 Sjukavdrag 91-364

Löneavdrag motsvarande den arbetstid som den anställde varit frånvarande på grund av sjukdom dag 91-364.

41420 Sjuklön 91-364

Avtalad kompensationsersättning för det inkomstbortfall som den anställde får när sjukpenning betalas ut istället för sjuklön dag 91-364.

41500 Dag 365-

Om sjukdomen övergår dag 365 betalas efter prövning sjukpenning på fortsättningsnivå av Försäkringskassan. Denna kan kompletteras med sjuklön från arbetsgivare beroende på avtal.

41510 Sjukavdrag 365-

Löneavdrag motsvarande den arbetstid som den anställde varit frånvarande på grund av sjukdom efter dag 365.

41520 Sjuklön 365-

Avtalad kompensationsersättning för det inkomstbortfall som den anställde får när sjukpenning betalas ut istället för sjuklön efter dag 365.


42000 Arbetsskada

Avdrag för frånvaro på grund av sjukdom som har uppstått på grund av arbete, olycksfall på arbetsplatsen eller på olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet.


43000 Smittriskfrånvaro

Avdrag för frånvaro om en anställd har eller antas ha en smittsam sjukdom eller om hon eller han smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk, kan smittbärarpenning betalas ut från Försäkringskassan.


44000 Sjukersättning

Avdrag för frånvaro på grund av sjukdom. Sjukersättning betalas ut från Försäkringskassan.


45000 Rehab

Avdrag vid beslutad rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.


46000 Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger rätt till frånvaro med eller utan föräldrapenning samt tillfällig föräldrapenning.

46100 Föräldraledighet med föräldrapenning

Föräldraledighet med föräldrapenning från Försäkringskassan.

46110 Föräldraledighetsavdrag med föräldrapenning

Löneavdrag för frånvaro på grund av berättigad föräldraledighet med föräldrapenning.

46120 Föräldrapenningtillägg

Avtalad kompensationsersättning för det inkomstbortfall som den anställde får när föräldrapenning betalas ut istället för lön.

46200 Föräldraledighet utan föräldrapenning

Avdrag för lagstadgad rättighet till ledighet till dess barnet är 18 månader utan föräldrapenning.

46300 Föräldraledighet, upptill 25 %

Avdrag för lagstadgad rättighet för tillfällig nedsättning av sysselsättningsgrad upptill barnet har fyllt åtta år.

46400 Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Avdrag för lagstadgad rättighet att ta hand om sjukt barn.

46410 Tillfälligt föräldrapenning -tillägg

Avtalad kompensationsersättning för det inkomstbortfall som den anställde får när föräldrapenning betalas ut istället för lön.

46500 Graviditetspenning

Löneavdrag för frånvaro på grund av graviditetspenning vid ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön som gör arbete omöjligt vid graviditet.


47000 Tjänstledighet

Frånvaro som beviljats av arbetsgivaren efter ansökan från arbetstagaren. Efter tjänstledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor.

47100 Tjänstledighet

Löneavdrag för tjänstledighet då annan betald ledighet inte finns att ta ut.

47200 Studieledighet

Löneavdrag vid frånvaro för studier.

47300 Annan anställning

Löneavdrag vid frånvaro för att prova annan anställning.


48000 Annan frånvaro

Annan frånvarohantering utöver semester, föräldraledighet, sjukdom eller tjänstledighet.

48100 Annan frånvaro som är reglerad i lag eller avtal

Frånvaro med eller utan betald ledighet styrd av lag eller kollektivavtal.

48110 Enskild angelägenhet, avdrag

Löneavdrag vid frånvaro på grund av enskild angelägenhet reglerat i avtal.

48120 Permission

Avtalad ledighet med bibehållen lön med anledning av enskild angelägenhet.

48130 Närståendevård

Löneavdrag för frånvaro vid närvaropenning från Försäkringskassan.

48140 Fackligt uppdrag

Fackligt förtroendevald har enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen rätt till ledighet för fackligt arbete som avser den egna arbetsplatsen.

48141 Fackligt uppdrag, tjänstledighetsavdrag

Frånvaro som medför löneavdrag.

48146 Fackligt uppdrag, utan löneavdrag

Frånvaro som inte påverkar ordinarie lön.

48150 Facklig utbildning

Fackligt förtroendevald har enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen rätt till ledighet för fackligt arbete som avser den egna arbetsplatsen.

48151 Facklig utbildning, tjänstledighetsavdrag

Frånvaro som medför löneavdrag.

48156 Facklig utbildning, utan löneavdrag

Frånvaro som inte påverkar ordinarie lön.

48160 Offentligt uppdrag

Rätt till ledighet för offentligt uppdrag och i vissa fall möjlighet att behålla hela eller del av lönen.

48161 Offentligt uppdrag, tjänstledighetsavdrag

Frånvaro som medför löneavdrag.

48166 Offentligt uppdrag, utan löneavdrag

Frånvaro som inte påverkar ordinarie lön.

48170 Militärtjänst

Avdrag för ledighet för viss försvarsutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt.

48180 Svensk språkundervisning

Ledighet för svenskundervisning för invandrare.

48200 Uttag tidbank

Hantering av timmar som den anställde har tillgodo.

48210 Inarbetad kompensationsledighet

Ledighet som kompensation för tidigare övertidsarbete.

48220 Inarbetad flextid

Ledighet för tid som arbetats in på eget initiativ.

48300 Ogiltig frånvaro

Löneavdrag på grund av frånvaro utan giltig anledning.

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender