Fortsatt stor efterfrågan på redovisningskonsulter

För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult, både för att säkerställa god kvalitet i företagets redovisning och för rådgivning kring företagets affärer för ökad lönsamhet. Branschen bidrar till ett hållbart samhälle och skapar förutsättningar för sund konkurrens i det svenska näringslivet. I en tid då ekonomisk brottslighet hotar samhället är den auktoriserade konsulten extra värdefull som grindvakt och rådgivare åt den stora majoriteten svenska företag som vill göra rätt.  

Framtidsutsikter

De allra flesta företag i Sverige är små och medelstora företag, med ett stort behov av olika former av rådgivning. I de små och familjeägda företagen kan en Auktoriserad Redovisningskonsult vara skillnaden mellan framgång och undergång. Redovisningsbranschen genomgår sedan flera år en stor förändring, där både den tekniska utvecklingen och förändringen av tjänsteutbudet går snabbt. Det innebär att även de efterfrågade kunskaperna och förmågorna hos redovisningskonsulterna förändras. Här är god samverkan med MYH och utbildningsanordnarna extra viktig och därför prioriterat av oss som branschorganisation. 

Det talas ibland om att automatiseringen kommer att leda till att redovisningsekonomer är ett utdöende yrke. Exempelvis visar Akavias nyligen publicerade rapport en dyster trend. Srf konsulternas uppfattning är att behovet i stället fortsätter att öka, vilket bekräftas av att Arbetsförmedlingens yrkesbarometer i år har höjt prognosen för redovisningsekonomer från små till medelstora möjligheter, vilket bedöms vara oförändrat även på fem års sikt.  Ju mer automatiserad redovisning, desto större är företagens behov av en klok rådgivare som lotsar genom svåra beslut kring både ekonomi och IT-stöd. Vår bestämda uppfattning, baserat på våra 6 500 medlemmar, är att yrket redovisningskonsult idag är ett av de stora bristyrkena på marknaden. Srf konsulterna ser därför att behovet av fortbildning av de som befinner sig i yrket idag är mycket viktigt för att möta de förändringar som branschen och Sverige fortsatt står inför. 

Stort behov av kompetenta redovisningskonsulter

Srf konsulternas medlemmar arbetar med lön och redovisning åt omkring 300 000 företag. Dessutom startas det årligen ca 70 000 nya företag i Sverige. Majoriteten av alla dessa nya företag efterfrågar extern hjälp med ekonomihanteringen. Samtidigt är en av branschens största utmaningar att hitta kunniga redovisningskonsulter och många redovisningsbyråer har större efterfrågan från kunderna än de kan möta. Parallellt pågår en digitalisering och automatisering som ställer krav på ytterligare kompetenser när redovisningsbranschen ska rekrytera.   

Vi ser ett ökat behov av personer med relevant utbildning och erfarenhet. I branschen tror vi på kortare flexibla utbildningar för dem som redan är i yrkeslivet. I yrkesrollens utveckling sker en kompetensväxling mot mer rådgivning och även systemförvaltning, det vill säga att kunna hantera integrationer och automatiska processer. Såväl språkkunskap och kommunikation som IT- och systemkunskap är kompetenser som framtidens konsulter besitter. Även att kunna utvärdera och kvalitetssäkra processer som sätts upp med hjälp av AI och automatiserade eller robotiserade funktioner kommer vara viktigt framöver. 

Yrkesutbildningar och examen

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser därför ett stort behov av att fortsatt utbilda redovisningskonsulter. En examen från en YH-utbildning är det viktigaste inslaget i mångas CV.  

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom LIA-praktiken som ingår i studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt kommer in i yrkesrollen. En tydligare styrning av innehåll och format för LIA-praktiken till dem som erbjuder LIA-plats för att säkerställa god kvalitet och kunskapsöverföring till de studerande vore värdefullt. För att bibehålla den fördelen är det viktigt att skolorna får goda förutsättningar. En förutsättning är att utbildningsanordnare har goda kunskaper om redovisningsbranschen. Dessutom krävs en uppdaterad och yrkesaktiv lärarkår samt att skolorna har fortsatt stark förankring från branschen i ledningsgrupperna.   

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och är idag en titel som efterfrågas hos allt fler arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för aktuella kunskaper, flerårig erfarenhet, hög kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller har en godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för att avlägga den yrkesexamen som leder till auktorisation. Då kvalitetssäkring och certifiering blir ett viktigare inslag i såväl hållbarhetsarbete som employer branding och dessutom allt oftare efterfrågas av kunderna, är vår bedömning att antalet auktoriserade konsulter kommer att öka. Nyligen fick vår yrkesroll även uppmärksamhet då Bankföreningen gjorde en hemställan om vikten av auktorisation för redovisningskonsulter.  

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti och trygghet som auktorisationen ger. De företagare som vill driva sitt företag framåt behöver arbeta tillsammans med en kunnig affärsrådgivare. Interaktionen mellan redovisningskonsult och kund blir allt viktigare för företagens ekonomiska utveckling. Utöver att vara ett stöd kring korrekt bokföring, bokslut och deklarationer ger en Auktoriserad Redovisningskonsult företagaren värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar god tillväxt av kompetenta redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. 


Srf konsulterna 2024-05-02

Lali Fjellström                                                                  
Branschansvarig Redovisning  

Lena Lind                                      
Förbundsdirektör

Denna information skickades som ett öppet brev till MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2024-05-02.