Srf konsulternas förkortningsordlista

ABL Aktiebolagslagen

AGM Annual General Meeting, ordinarie bolagsstämma

ALK Auktoriserad lönekonsult

AML Anti-Money Laundering Act, Penningtvättslagen

AP Accounts Payable, leverantörsreskontra

API Application Program Interface, när programvaror “pratar med” varandra

AR Accounts Receivable, kundreskontra

ARK Auktoriserad Redovisningskonsult

BAS Kontoplan som är standard i Sverige och utges av BAS-intressenternas förening

BEFIT Business in Europe: Framework for Income Taxation, ett förslag på införande av gemensam skattebas inom EU.

BFL Bokföringslagen

BFN Bokföringsnämnden

BPO Business Process Outsourcing, när kunderna outsourcar till en redovisningskonsult/-byrå

BRF Bostadsrättsförening

CIT Corporate Income Tax return, dvs inkomstdeklaration för företag, motsvarar INK2 på svenska

CRM Customer Relationship Management, kundregister

CSDDD Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ett EU-förslag att företag ska visa tillbörlig aktsamhet om miljö, klimat och mänskliga rättigheter

CSRD Coroporate Sustainability Reporting Directive, EU-direktiv om hållbarhetsrapportering

DAC7 EU:s direktiv om administrativt arbete, avser skattesamarbete

DPA Data Protection Agreement, avtal (-sbilaga) som beskriver företagets ansvar i samband med hantering av personuppgifter

DPIA Data Protection Impact Assessment, konsekvensbedömning avseende datasäkerhet vid förändring av processer

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, rörelseresultat

EBM Ekobrottsmyndigheten

EDI Electronic Data Interchange, ett format för digitala fakturor, kallas även e-faktura

EES Employee Engagement Survey, en undersökning som mäter medarbetarengagemang

EFH Elektronisk fakturahantering, försystem som hanterar lev.fakturor

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group, rådgivande organ till EU-kommissionen

eNPS Employee Net Promotor Score, mäter hur mycket medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare till någon annan

ESG Environmental, Social and Governance, de tre delarna av hållbarhetsbegreppet

ESRS European Sustainability Reporting Standards, europeiskt regelverk för hållbarhetsrapportering enligt CSRD.

EU Europeiska unionen

FAQ Frequently Asked Questions, vanligen förekommande frågor

FAR Branschförening för revisorer, redovisnings- och lönekonsulter samt skatterådgivare

F-kassan Försäkringskassan

FoU Forskning och utveckling

FÅAB Fåmansföretag, skatterättsligt begrepp

GA General Accounting, redovisning förutom AP & AR

GL General Ledger, eg. huvudbok på svenska, används i vissa sammanhang som GA ovan

GDPR General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen

GP Gross Profit, bruttovinst (intäkter minus direkta kostnader)

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen

IFRS International Financial Reporting Standards, regelverk för ekonomisk rapportering

IBB Inkomstbasbelopp

IL Inkomstskattelagen

INK2 Inkomstdeklaration för företag

IRL In Real Life, att träffas personligen och inte exempelvis digitalt

ISAE International Standard for Assurance Engagement, en kvalitetscertifiering på löneuppdrag

K2 Kategori 2, förenklingsregelverk för mindre företag enligt BFNs normering

K3 Kategori 3, huvudregelverk för icke-noterade företag

K10 Deklarationsblankett för kvalificerade andelar

K12 Deklarationsblankett för okvalificerade andelar

KBR Kontrollbalansräkning

KYC Know Your Customer, kundkännedom

LO Landsorganisationen, en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer

MOMS Mervärdesskatt på omsättning

NAF Nordic Accountant Federation

NSRS Nordic Sustainability Reporting Standard, en nordisk standard för hållbarhetsredovisning

PTL Penningtvättslagen

QA Quality Assurance, kvalitetssäkring

ROT Reparation, ombyggnad, tillbyggnad, avser skattereduktion

RPA Robotic Process Automation, ta hjälp av en robot för att utföra vissa arbetsuppgifter

RUT Rengöring, underhåll och tvätt, avser skattereduktion för hushållsnära tjänster

SAA Standard Accounting Archive, ett digital arkiveringsformat för räkenskapsinformation

SAF Svenska Arbetsgivareföreningen

SALK Svensk Standard för Auktoriserade Lönekonsulter

SIE Standard Import-Export, en öppen standard som bygger på BAS-kontoplanen

SIP Service Improvement Plan, en formell plan för genomförande av förbättringar på en process eller tjänst

SKV Skatteverket

SLA Service Level Agreement, en överenskommelse mellan en tjänsteleverantör och kund, beskriver servicetjänster, tillgänglighet, ansvar etc.

SLR Statslåneräntan

SME Small and Medium-sized Enterprises, små och mellanstora företag

SOP Standard operating procedure, instruktion för hur en arbetsuppgift ska utföras

SOU Statens Offentliga Utredningar

SOW Scope of Work, avtalsbilaga som redovisar kundens överenskomna tjänster i detalj

SRF Tidigare namn för Srf konsulterna, Branschförening för redovisnings- och lönekonsulter

SRU Standardiserade räkenskapsuppgifter

TBR Transaktionsbaserad rapportering, avser moms

ViDA VAT in the digital age, en momsreform inom EU

WS Workshop, en mötesform då man samarbetar fram något i grupp

XBRL Extensible Business Reporting Language, ett informationsformat för att enkelt lagra och överföra ekonomisk information

ÅR Årsredovisning

ÅRL Årsredovisningslagen

 
22
apr
22 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender