10000 Lön/lönetillägg

De grundläggande löneformer som tillämpas på arbetsmarknaden för att ersätta arbetstagare för utfört arbete är fast tidlön (till exempel månadslön) och rörlig lön, som är beroende av resultat och prestation. Detta regleras ofta i kollektivavtal, om inte annat finns förslag på beräkning.


11000 Grundlön

Grundlön är lön per tidsenhet, det vill säga timlön, veckolön eller månadslön.

11100 Månadslön

Lön per månad utan tillägg och avdrag motsvarande aktuell heltidslön x sysselsättningsgrad.

Om heltidslönen är 25000 kr och sysselsättningsgraden 75 % så blir månadslönen 25 000 x 0,75=18 750.

11200 Timlön

Lön som utbetalas per timme. Timlön utan semesterersättning eller andra rörliga tillägg.

Timlön motsvarande heltid räknas fram 4,3 veckor x 40 h= 172 h/månad (SCB), detta räknas fram olika beroende på kollektivavtal.

Överenskommen timlön ska vara exklusive semesterersättning. Lagkrav är att särredovisa timlön och motsvarande semesterersättning. Semesterersättning utges enligt Semesterlagen om anställningen avser kortare period än tre månader med 12 % på underlaget.

11300 Daglön, del av månad

Daglön är en beräknad fast ersättning per arbetsdag eller kalenderdag som betalas ut i stället för månadslön avseende en kalendermånad.

11400 Fast lönetillägg

Återkommande förbestämt lönetillägg som är knutet till arbetsuppgift. Benämningen kan variera beroende på kollektivavtal.

11450 Tariff

Avtalad ersättning enligt en förutbestämd löneskala baserad på exempelvis ålder och erfarenhet.

11500 Helglön

Avtalad avlöningsform för timavlönade som får ersättning för helgdagar som inträffar på vardagar.

Regleras enligt kollektivavtal. Förutom lördag och söndag kan även följande anses vara helgdagar; nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen (6e juni), midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

11600 Ferielön

Avtalad avlöningsform anställda med ferietjänst. Den som är ferieanställd arbetar under läsåret och har ferier när eleverna har sommarlov. Ferien jobbas in under terminerna. Den reglerade arbetstiden, då allt bundet arbete ska utföras, sysselsättningsgrad under terminerna och eventuell ej semesterlönegrundande frånvaro ligger till grund för beräkning av den kommande ferielönen.

11650 Uppehållslön

Avtalad avlöningsform för anställda med uppehållstjänst, i stället för anställning med semester.

Uppehållslön är den lön, som arbetstagare får under sommaruppehåll. Den har tjänats in under arbetsåret genom att månadslönen reducerats med en uppehållsfaktor. Vilken uppehållsfaktor som gäller beror på hur många kalenderdagar som arbetsåret omfattar.

11700 Veckolön

Lön per vecka utan tillägg och avdrag.

Veckolön motsvarar månadslön/4,3.

11800 Tvåveckorslön

Lön för tvåveckorsperiod utan tillägg och avdrag.

Tvåveckorslön motsvarar månadslön/2,2.

11900 Halvmånadslön

Lön för halvmånad utan tillägg och avdrag.

Halvmånadslön motsvarar månadslön/2.


12000 Övertid

Övertid är arbete som arbetstagaren utför i huvudsysslan utöver den avtalsenliga arbetstiden.

12100 Betald övertidsersättning

Avtalad övertidsersättning. Övertid kompenseras med en högre ersättning än ordinarie arbetstid. Övertidsersättningen varierar vanligtvis beroende på när på året, veckan och dygnet den utförs och inkluderar vanligtvis semesterersättning. Övertidsersättning motsvarar den totala ersättning som utgår för timmar utöver ordinarie arbetstid.

12110 Övertid enkel, betald

Avtalad ersättning för övertid i anslutning till ordinarie arbetstid.

12120 Övertid kvalificerad, betald

Avtalad ersättning för övertid ett visst antal timmar efter ordinarie arbetstid alternativt på en arbetsfri dag. Hur detta beräknas är beroende på kollektivavtal.

12130 Mer/fyllnadstid, betald

Avtalad ersättning för deltidsanställda upptill ordinarie arbetstid för heltidsarbetande. Mer/fyllnadstidsersättning motsvarar den totala ersättning som utgår för timmar utöver deltidsarbetandes schemalagda arbetstid.

12140 Restid, betald

Avtalad ersättning för restid utanför arbetstid.

12200 Kompensationstid

Avtalad kompensation. Övertid kompenseras med tid för arbete utöver ordinarie arbetstid. Övertidskompensationens beräkning kan variera beroende på när arbetet utförts.

12210 Övertid enkel, saldo

Beräkning av saldo enligt avtalad faktor för uppräkning av timmar vid övertid i anslutning till ordinarie arbetstid.

12220 Övertid kvalificerad, saldo

Beräkning av saldo enligt avtalad faktor för uppräkning av timmar vid övertid ett visst antal timmar efter ordinarie arbetstid alternativt på en arbetsfri dag.

12230 Mer/fyllnadstid, saldo

Beräkning av saldo enligt avtalad faktor för uppräkning av timmar för deltidsanställda upptill ordinarie arbetstid för heltidsarbetande.

12240 Restid, saldo

Avtalad faktor för uppräkning av timmar för restid utanför arbetstid.

12300 Arbetstidsförkortning, saldo

Avtalad möjlighet till avsättning i tid för uttag i betald ledighet.


13000 Tillägg ordinarie arbetstid

Rörliga lönetillägg som är knutna till den ordinarie arbetstidens förläggning.

Hanteringen av arbetstid regleras i arbetstidslagen. Delar av arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet kan ersätta hela lagen eller vissa delar av den enligt arbetslagens tredje paragraf. Ersättningsnivåer regleras i avtal.

13100 Garantilön

Avtalad ersättning. När exempelvis uthyrningsbolag inte har jobb till de anställda har personalen rätt till så kallad garantilön.

Exempel på hur det beräknas; Underlag 90 % av den lön som den uthyrda haft under de senaste tre månaderna.

13200 OB-tillägg

Avtalad ersättning. Samlat begrepp för ersättningar som utges för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, till exempel kvällar, nätter och helger.

13300 Förskjuten arbetstid

Avtalad ersättning som kompensation för tiden som är utanför ordinarie arbetstid när arbetstiden blir förskjuten.

13400 Jour

Avtalad ersättning för den tid då en anställd befinner sig på arbetsplatsen beredd att börja arbeta om så behövs. Så snart ett arbete påbörjas under jourtiden brukar detta räknas som ordinarie arbetstid eller övertid.

13500 Beredskap

Avtalad ersättning för den arbetstid då den anställde inte behöver befinna sig på arbetsplatsen men måste vara tillgänglig och snabbt kunna ta sig till arbetsplatsen för att utföra arbete. Så snart ett arbete påbörjas under beredskapstiden brukar detta räknas som ordinarie arbetstid eller övertid.

Begreppet kan ha olika benämningar beroende på verksamhetsområden.

13600 Inställelsetid

Avtalad ersättning som kompensation för tiden som det tar för den anställde att under beredskap ta sig till arbetet.

13700 Parallelltid

Avtalad ersättning för arbetstid som ligger utanför ackord.

Parallelltid används vid tillkommande arbetsuppgifter som inte finns upptagna i ackordsunderlaget till exempel väntetid, skyddsarbete, fackligt arbete med mera.

Parallelltid är detsamma som grundlön och vad ackordet ger, men vid dessa arbetsuppgifter utgår parallelltid istället för grundlön och ackord.


14000 Prestationslön

Lön baserad på mätbara arbetsresultat.

14100 Provision

Avtalad vanligtvis procentuell ersättning utifrån uppsatta mål, beräknat på ett underlag under en viss period. Redovisas vanligtvis utöver ordinarie lön.

14110 Regelbunden provision

Provision som stäms av regelbundet med en direkt koppling till periodens arbetade timmar är regelbunden.

14150 Oregelbunden provision

Provision som baseras på exempelvis resultat är oregelbundna.

14200 Bonus

Ekonomisk kompensation för väl utfört arbete mätt mot ett mål för företaget.

14210 Regelbunden bonus

Bonus som stäms av regelbundet med en direkt koppling till periodens arbetade timmar är regelbunden.

14250 Oregelbunden bonus

Bonus som baseras på exempelvis resultat är oregelbundna.

14300 Skifttillägg

Avtalade ersättningar för arbete utfört under skiftarbete, även kallat skiftformstillägg.

14400 Ackordslön

Avtalade fasta ersättningsnivåer som är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer.

14410 Rakt ackord

Enbart ackordslön.

14450 Blandackord

Både grundlön och ackordslön. Används när grundlön och ackordslön summeras på en löneart.

14500 Tantiem

Andel av en företagsvinst och tillfaller vanligtvis dess vd och eventuellt övriga chefstjänstemän, motsvarande bonus.

14600 Gratifikation

Engångsbelöning i form av likvida medel som oftast ges till en anställd vid ovanligt goda insatser.


15000 Övriga tillägg

Avtalsenliga tillägg som utbetalas utöver arbetsprestation, såsom kallortstillägg, mörkrumstillägg, bergrumstillägg.

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender