Rådgivning i redovisningsbranschen

Begreppet rådgivning används i många sammanhang och har dessutom ofta olika nivåer. Ibland anses inte enklare tips och förslag som rådgivning, men ALLT som skapar förbättringar för kunden ryms i begreppet så många arbetar i praktiken med rådgivning utan att se sig själva som rådgivare.

Vad är rådgivning?

Yrkesrollen som redovisningskonsult utvecklas mot rådgivning utifrån den snabbt ökande digitaliseringen. Allt från registrering till klassificering och rapportering kan i ökande utsträckning utföras maskinellt. Samtidigt är rådgivningstjänster ett både lämpligt och naturligt område för redovisningskonsulten som förväntas vara proaktiv och skapa kundnytta. Det är därför viktigt att tydliggöra vad som menas med begreppet rådgivning samt hur olika rådgivningstjänster påverkar uppdragsavtalen och ansvarsförsäkringen samt hur detta är kopplat till Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Nedan beskrivs de fyra kategorier som finns inom området rådgivning i redovisningsbranschen.

1. Regelbaserad rådgivning

Detta kan innehålla vägledning kring vad ett företag måste/får/kan göra baserat på gällande regelverk. Denna typ av åtgärder förekommer normalt i den löpande verksamheten. Till exempel:

 • Val av företagsform
 • Val av K-regelverk
 • Lämpliga avskrivningsplaner
 • Löneuttag för pensionsunderlag
 • Förutsättningar för utdelning enligt K10
 • Möjligheter till stöd i Coronakrisen

Vad säger Rex? I Rex-standarden beskrivs detta område via Rex 120 och 150. I Rex 120 (Redovisningskonsultens ansvar) framgår att redovisningskonsulten har ett ansvar att vara uppdaterad på de tillämpliga lagar och regler som påverkar hur man utför uppdraget, och i Rex 150 (Skyldighet att ta hänsyn till lagar och regler) framgår både att uppdragen ska utföras enligt tillämpliga lagar och regler samt att redovisningskonsulten ska ha kännedom om tillämpliga lagar och regler. 

Rådgivning inom detta område ingår i den grundläggande kompetens som kunderna har rätt att förvänta sig av en auktoriserad redovisningskonsult för de tjänster som ingår i det upprättade uppdragsavtalet och arbetet omfattas även av den ansvarsförsäkring som krävs enligt Rex.

2. Löpande rådgivning

Det löpande arbetet med uppdragen och kundkontakten innehåller även vanliga frågeställningar där konsulten kan bidra med sin erfarenhet och kontaktnät. Till exempel:

 • Utformning av kontoplaner med resultatenheter och projekt
 • Information om trender för olika kostnadstyper
 • Kalkyler för löneväxling, t ex tjänstebil
 • Rekommendation av leverantörer, bank och leasingbolag
 • Försäkringslösningar för egendom och person
 • Information om gällande regelverk, t ex avdragsrätt representation mm

Vad säger Rex? Målsättningen med arbetet är att leverera hög kvalitet i redovisningen samt att skapa tydlig nytta för kunderna. Detta framgår av Rex 110 (Mål och generella principer) som uttrycker att redovisningskonsulten ska vara proaktiv i sitt förhållningssätt, vilket innebär att skaffa sig kunskap om kundens behov och baserat på detta komma med förslag som är till nytta för kundens verksamhet. I Rex 565 (Löpande rådgivning) framgår sedan hur redovisningskonsulten kan agera på ett antal områden för att som en del av det löpande uppdraget identifiera och föreslå åtgärder som förbättrar kundens lönsamhet och likviditet samt minskar riskerna i verksamheten. 

Denna typ av rådgivning är inte någon separat tjänst som specificeras i uppdragsavtalet utan ett förhållningssätt som kunden bör kunna förvänta sig av en redovisningskonsult vid genomförandet av det arbete och de tjänster som definieras i det löpande uppdragsavtalet. Denna typ av tjänster omfattas av den ansvarsförsäkring som krävs enligt Rex

3. Rådgivning inför vägval

Denna typ av rådgivning sker normalt i samband med specifika situationer i företagets utveckling. Det är vanligt att konsulten samarbetar med specialister (jurister, mäklare mm) i dessa uppdrag. Till exempel:

 • Leasa eller låna till en investering
 • Bolagisering av verksamhetsdelar
 • Bolagsaffärer
 • Fastighetsaffärer
 • Generationsskiften
 • Pensionsplanering

Vad säger Rex? Detta avser situationer som inte är en naturlig del av det löpande uppdraget och där redovisningskonsulten inte alltid har egen erfarenhet och kompetens. Området beskrivs i Rex 570 (Särskilda redovisningsuppdrag) och här anges även att denna typ av tjänster både kräver viss unik kompetens samt att en kontroll måste göras av om den befintliga ansvarsförsäkringen täcker det arbete som krävs för att genomföra uppdraget. 

På detta område krävs ett separat uppdragsavtal då arbetet inte ingår i de löpande tjänster som beskrivs i det ordinarie uppdragsavtalet. Inte sällan måste redovisningskonsulten använda sitt nätverk av specialister för att stämma av delar av eller hela den problematik som uppdraget innebär och då framgår även av Rex 595 (Användning av annans arbete) att det kan vara lämpligt att låta specialisten få en direktkontakt med kunden och teckna ett eget uppdragsavtal med kunden eftersom eventuella fel då faller under specialistens ansvarsförsäkring.

4. Affärsrådgivning

Detta avser rådgivning kring företagets affärer i syfte att förbättra lönsamhet och likviditet samt minska risker i verksamheten. Detta är en viktig arbetsuppgift där konsulten blir ett löpande bollplank till företaget på samma sätt som en styrelseledamot. Till exempel:

 • Resultat- och konkurrentanalyser
 • Likviditetsplanering och budgets
 • Analys av nyckeltal och kassaflöden
 • Simulering av priser och volymer
 • Analys inför investeringar
 • Upprättande av affärsplaner för mål och inriktningsval

Vad säger Rex? Detta är ett arbetsområde som fokuserar på att aktivt stödja och påverka kundernas utveckling och beslut på områden som påverkar lönsamhet, likviditet och verksamhetens risknivå. Till skillnad från den löpande rådgivningen fokuserar detta område inte på att enbart förbättra den löpande befintliga verksamheten utan här ryms även frågor som avser verksamhetens inriktning och framtida mål. Detta är även ett typiskt arbetsområde för de certifierade affärsrådgivarna hos Srf konsulterna.

Rex innehåller inte något enskilt avsnitt som beskriver affärsrådgivning, men konceptet stöds av den genomgående ansatsen att redovisningskonsulten ska vara proaktiv (Rex 110, 565, 570 enligt ovan) samt ingår arbetsområden som ofta ingår i affärsrådgivning genom Rex 575 (Budget och prognos) och Rex 580 (Nyckeltal och kassaflöden).

För arbete med affärsrådgivning bör uppdragsavtalet beskriva att redovisningskonsultens arbete omfattar rådgivning inom affärsutveckling och beslutsstöd till ägare och ledning. Beroende på vilka frågeställningar som kan uppstå inom detta område kan även Rex 570 (Särskilda rådgivnings-uppdrag) och 595 (Användning av annans arbete) bli aktuella att beakta vad avser behovet av en anpassad eller utvidgad ansvarsförsäkring.


Stöd och verktyg för rådgivare

Mallar affärsrådgivning och organisation (inloggning krävs)

Analysverktyg (inloggning krävs)

Rekommenderade kurser inom rådgivning

Utbildningsprogram: Srf Certifierad Affärsrådgivare

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender