Stadgar

Stadgar för Srf konsulternas förbund

Antagna vid kongress 2022-09-28

Ladda ner Srf konsulternas stadgar (pdf)

Se Srf konsulternas etiska regler

 

1 Namn

Srf konsulternas förbund (förbundet) är en branschorganisation för Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter.

2 Ändamål

Förbundet ska

 • auktorisera yrkesverksamma redovisningskonsulter
 • auktorisera yrkesverksamma lönekonsulter
 • verka för att upprätthålla och utveckla medlemmarnas yrkesskicklighet
 • verka för att upprätthålla och stärka förbundets och medlemmarnas identitet och status gentemot näringsliv och myndigheter
 • verka för en sund utveckling av regelverk och normer
 • tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

3 Organisation

Förbundets organ är

 1. Kongressen
 2. Förbundsstyrelsen
 3. Kvalitetsnämnden
 4. Disciplinnämnden
 5. Valberedningen
 6. Revisorerna
 7. Kretsar
 8. Förbundets bolag

4 Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår omfattar perioden maj-april. Detsamma gäller för kretsarnas räkenskapsår.

5 Medlemsformer och utmärkelser

Förbundet har aktiva och övriga medlemmar samt hedersmedlemmar.

Till hedersmedlem kan utses särskilt förtjänt medlem.

Förbundets förtjänstdiplom kan tilldelas den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar om att utse hedersmedlem samt att tilldela förtjänstdiplom.

Aktivt medlemskap (§§ 6-12)

6 Inträdeskrav

Aktiv medlem kan den bli som

 1. är yrkesverksam som redovisningskonsult eller lönekonsult eller specialist inom närliggande områden
 2. inte är försatt i konkurs
 3. inte har förvaltarskap anordnat för sig enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
 4. inte är meddelad näringsförbud
 5. inte är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.
 6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva verksamhet som redovisningskonsult eller lönekonsult
 7. uppfyller både teori- och praktikkrav inom för yrkesrollen relevanta ämnen och områden enligt vad som beslutats av förbundsstyrelsen samt
 8. har uppfyllt av förbundsstyrelsen fastställda krav på examen med godkänt resultat.

7 Auktorisation

En aktiv medlem blir i och med medlemskapet i Srf konsulternas förbund Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult.

8 Ansökan

Ansökan om medlemskap i förbundet ska göras med angivande av den typ av medlemskap som söks. Ansökan ska vara skriftlig.

Innan medlemskap beviljas kan yttranden inhämtas från aktiva medlemmar eller annan.

Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten till.

9 Innebörden av aktivt medlemskap

En aktiv medlem ska teckna ett avtal om medlemskap i enlighet med av förbundsstyrelsen beslutade villkor och erlägga en avgift.

En aktiv medlem är skyldig att:

 • genomgå av förbundet föreskriven och godkänd aktualitetsutbildning för varje 3-årsperiod

För Auktoriserade Redovisningskonsulter gäller dessutom skyldighet att:

 • genomgå av förbundet föreskriven och beslutad kvalitetsuppföljning för auktorisation samt
 • teckna försäkring mot förmögenhetsförlust enligt av förbundsstyrelsen fastställda grunder.

Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten till lämna anstånd med aktualitetsutbildning.

En aktiv medlem är skyldig att utföra sina uppdrag enligt av förbundsstyrelsen fastställd branschstandard.

10 Disciplinära ingripanden mot aktiv medlem

En medlem som bryter mot förbundets stadgar, normer eller i övrigt brister i sin yrkesutövning eller skadar förbundet eller dess enskilda medlemmar kan av disciplinnämnden tilldelas en erinran eller en varning. Är omständigheterna sådana som anges i § 11 kan disciplinnämnden besluta om förverkande av medlemskapet.

Om det i samband med utförande av kvalitetsuppföljning framkommer brister enligt de riktlinjer som har utfärdats av kvalitetsnämnden, ska kvalitetsnämnden hos disciplinnämnden aktualisera frågan om medlemmen ska tilldelas en erinran eller en varning eller om medlemskapet ska förverkas. Om medlem helt undandrar sig kvalitetsuppföljning ska kvalitetsnämnden informera medlemsenheten om detta för vidare handläggning.

Medlem är skyldig att på anmodan av disciplinnämnden avge skriftligt svaromål och om så påkallas personligen infinna sig inför nämnden samt att förete de handlingar nämnden ålägger medlemmen att tillhandahålla.

Har disciplinnämnden beslutat att medlemskapet ska förverkas eller tilldelat medlem erinran eller varning, har medlemmen rätt att överklaga beslutet hos förbundsstyrelsen inom trettio (30) dagar från det att medlemmen tagit del av beslutet. Förbundsstyrelsen har befogenhet att upphäva beslutet och, om det befinns lämpligt, bestämma annan påföljd. Förbundsstyrelsen kan även besluta om att en ny utredning ska göras av disciplinnämnden. Förbundsstyrelsens beslut om förverkande ska för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av hela antalet styrelseledamöter.

11 Förverkande av aktivt medlemskap

Medlemskapet kan förverkas om medlem

 1. inte längre är yrkesverksam
 2. inte genomgått föreskriven aktualitetsutbildning eller kvalitetsuppföljning enligt § 9
 3. inte har tecknat den under § 9 angivna försäkringen och betalt försäkringspremie
 4. inte erlagt stadgade avgifter eller annan otvistig skuld till förbundet, dotterföretag eller krets
 5. fått förvaltarskap anordnat för sig enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
 6. meddelats näringsförbud
 7. är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 8. genom allvarligt åsidosättande av yrkesetiska regler eller på annat sätt förlorat sitt anseende som pålitlig och hederlig
 9. ådömts påföljd för brott som har samband med yrkesutövningen eller brott som annars är av allvarlig art
 10. har uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till a), h), i) eller j) fattas av disciplinnämnden.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till b), c), d), e), f) eller g) fattas av förbundets medlemsenhet. Vid behov av bedömning på dessa punkter kan medlemsenheten hänskjuta sådana ärenden till disciplinnämnden.

Om föreliggande brist leder till beslut om förverkande av medlemskap förverkas samtliga auktorisationer och därmed medlemskap som den aktuella medlemmen innehar. Om synnerliga skäl föreligger kan förbundsstyrelsen lämna dispens. Medlem ska beredas tillfälle yttra sig innan beslut om förverkande fattas.

Om disciplinnämnden beslutar att förverka ett medlemskap, ska medlemmen underrättas om detta genom protokollsutdrag. Sådan underrättelse ska skickas senast inom två veckor från protokollets justering. Förbundsstyrelsen får inte offentliggöra anledning till förverkandet.

12 Eget utträde

Medlem som begär utträde ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta till medlemsenheten, med angivande av vilket medlemskap som utträdet avser och då medlemskapet ska upphöra.

Övrigt medlemskap

13 Inträdeskrav

Övrig medlem kan den vara som:

 1. tidigare varit aktiv medlem
 2. har genomgått eller genomgår utbildning för sådan teoretisk behörighet som krävs för aktivt medlemskap
 3. är yrkesverksam i en miljö där arbetet utförs enligt av Srf konsulterna fastställda branschstandarder

Ansökan om övrigt medlemskap ges in till medlemsenheten. En övrig medlem ska erlägga en avgift.

14 Kongressen

Dagordning
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och ska sammanträda varje år senast sex månader efter räkenskapsårets slut. På kongressen ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Kongressens öppnande
 2. Val av förste och andre ordförande för kongressen
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två sekreterare för kongressen
 5. Val av
  1. två justerare
  2. två rösträknare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga huruvida kongressen blivit behörigen sammankallad
 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk redovisning
 9. Redogörelse för dotterbolagens verksamhet
 10. Revisorernas berättelse
 11. Disposition av resultatet samt fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalans- och koncernresultaträkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i Förbundsstyrelsen
 13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner samt frågor som av Förbundsstyrelsen hänskjutits till kongressen.
 14. Beslut om arvode till förbundsfunktionärer
 15. Fastställande av avgifter:
  1. årsavgift för aktiv medlem
  2. årsavgift för passiv medlem
 16. Beslut om antal styrelseledamöter
 17. Val av förbundsstyrelse:
  1. förbundsordförande
  2. vice förbundsordförande
  3. övriga ledamöter
  4. suppleanter
 18. Val av revisor jämte en suppleant eller revisionsbolag
 19. Val av disciplinnämnd
  1. ordförande
  2. suppleant till ordförande
  3. övriga ledamöter
  4. suppleant till övriga ledamöter
 20. Val av kvalitetsnämnd
  1. ordförande
  2. vice ordförande
  3. övriga ledamöter
 21. Val av valberedning
  1. ordförande
  2. vice ordförande
  3. sekreterare
  4. ytterligare ledamöter, om så erfordras
 22. Val av övriga förbundsfunktionärer
 23. Fastställande av riktlinjer för beslut på dotterbolags årsstämmor
 24. Övriga frågor som inte får avse frågor av organisatorisk eller ekonomisk karaktär

Extra kongress

Extra kongress ska hållas om förbundsstyrelsen har beslutat därom eller efter begäran av förbundsrevisor eller minst en femtedel av förbundets medlemmar.

På extra kongress får endast behandlas sådana ärenden som angivits i kallelsen.

15 Rösträtt och förslagsrätt

Vid kongress har varje närvarande aktiv medlem en röst, förutsatt att årets avgift för medlemskapet till förbundet erlagts senast tre månader före ordinarie kongress.

Närvarande röstberättigad medlem kan företräda högst en frånvarande röstberättigad medlem genom fullmakt.

Förslagsrätt har varje röstberättigad medlem, revisor samt anställd i förbundet eller dess dotterföretag.

Röstning sker öppet såvida inte annat bestäms av kongressen.

Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i beslut om stadgeändring eller upplösning som särskilt regleras i §§ 29 och 30 nedan.

16 Kallelse

Kallelse till ordinarie kongress sker av förbundsstyrelsen skriftligen eller via digitala media till aktiva medlemmar minst två månader, eller till extra kongress, minst en månad före kongressen.

17 Motioner och styrelsens förslag

Motioner till kongressen kan väckas av medlem, kretsstyrelse eller av kongressen utsedda särskilda organ. De ska vara förbundet tillhanda senast tre månader före ordinarie kongress.

Senast tre veckor före ordinarie kongress ska förbundsstyrelsen underrätta medlemmarna om sina förslag och inlämnade motioner. Förbundsstyrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner.

18 Revision

Förbundets revisor ska vara auktoriserad. Om ett revisionsbolag väljs ska den huvudansvarige revisorn vara auktoriserad. Revisor och suppleant samt i förekommande fall revisionsbolag väljs för en tidsperiod om högst fyra år.

Förbundets revisor ska senast en månad före ordinarie kongress överlämna revisionsberättelse samt av denne påtecknad årsredovisning till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen

19 Säte och ansvarsområde

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Förbundsstyrelsen ska

 • verkställa av kongressen fattade beslut
 • arbeta med strategiska frågor, lobbying, nationellt och internationellt samarbete
 • ge riktlinjer till samt utöva tillsyn över dotterföretag och kretsar,
 • avge årsredovisning samt
 • kalla till kongress och förbereda de ärenden som ska behandlas på kongressen.

20 Sammansättning och mandattider

Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt lägst en och högst sju övriga ledamöter med högst två suppleanter.

Förbundsordförande väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter väljs på två år och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs vid varje kongress.

Minst hälften av samtliga ledamöter ska vara aktiva medlemmar. Suppleanter ska vara aktiva medlemmar. Styrelsen ska utgöras av minst en Auktoriserad Redovisningskonsult och minst en Auktoriserad Lönekonsult. Styrelsens sammansättning bör utformas så att den är representativ för medlemskårens struktur.

Den som har varit ordinarie ledamot under sex år i följd är inte valbar till ledamot för en ny period förrän två år senare, dock kan sådan ledamot väljas till ordförande eller vice ordförande. Den som har varit medlem av förbundsstyrelsen under tio år i följd är inte valbar för en ny period förrän två år senare.

Förbundsstyrelsen äger rätt att adjungera en eller flera personer att närvara vid styrelsemöte.

21 Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutför om samtliga styrelseledamöter har kallats till sammanträdet och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas, om inte annat framgår av stadgarna, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

22 Delegering och firmateckning

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätt till särskilda organ, enskild styrelseledamot eller till anställd i förbundet eller dotterföretag.

Förbundsstyrelsen utser firmatecknare inom sig. Förbundsstyrelsen kan i särskilda frågor bemyndiga rätten att teckna förbundets firma på anställd i förbundet eller dotterföretag.

23 Årsredovisning

Senast två månader före ordinarie kongress ska förbundsstyrelsen överlämna årsredovisningen för revision.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska senast tre veckor före kongressen finnas tillgänglig för samtliga medlemmar.

24 Kretsarna

Landet delas in i kretsar enligt beslut av förbundsstyrelsen.

En aktiv medlem tillhör den krets inom vars område medlemmen har sin huvudsakliga verksamhet.

En krets ska anta stadgar som ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande. Förbundsstyrelsen ska tillhandahålla normalstadgar för kretsar.

Varje krets har rätt att för varje aktiv medlem inom kretsen erhålla ett kretsbidrag av förbundet.

Vid kretsstyrelsemöte eller kretsårsmöte ska föras protokoll, som i vidimerad kopia ska tillställas förbundsstyrelsen inom trettio dagar.

Förbundsstyrelsen har rätt att med omedelbar verkan upphäva beslut av krets eller kretsstyrelse, som strider mot förbundets eller kretsens stadgar eller ej anses förenligt med förbundets intressen.

Förbundsstyrelsen har rätt att förklara verksamheten inom viss krets vilande, om det finns skäl för detta.

Medlem som tillhör en vilande krets äger rätt att delta i den verksamhet som annan krets bedriver.

Övriga förbundsorgan

25 Kvalitetsnämnden och disciplinnämnden

Kvalitetsnämnden
Kvalitetsnämndens uppgift är att leda och utveckla förbundets kvalitetssystem samt övervaka att medlem genomgår kvalitetsuppföljning enligt § 9. Kvalitetsnämnden ska upprätta för kvalitetsuppföljning erforderliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar i enlighet med av förbundsstyrelsen lämnade principer.

Kvalitetsnämnden ska bestå av ordförande, vice ordförande samt minst två och högst fyra övriga ledamöter. Kvalitetsnämndens ledamöter ska vara erfarna och minst tre av dessa ska ha aktivt medlemskap i förbundet.

Kvalitetsnämndens ledamöter ska väljas för två år i taget och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs årligen. Till ledamot i nämnden får inte utses någon, som under samma tid, är ledamot eller suppleant i förbundets styrelse, dotterföretags styrelse, disciplinnämnden eller valberedningen eller är anställd i förbundet eller något av dess dotterföretag. Den kan inte heller utses, som under samma tid, är förbundets revisor eller revisorssuppleant.

Kvalitetsnämnden är beslutför med ordföranden och minst två övriga ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden ensam.

Kvalitetsnämnden äger rätt att adjungera en eller flera personer att närvara vid nämndmöte.

Rapportering av kvalitetsnämndens arbete ska ske löpande till förbundsstyrelsen och ska redovisas i sammandrag till kongressen och sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden ska utreda frågor om disciplinära åtgärder mot medlemmar samt besluta om erinran, varning eller förverkande av medlemskap enligt §§ 10 och 11.

Disciplinnämnden består av ordförande samt lägst fyra och högst sju övriga ledamöter med högst samma antal suppleanter. Ordföranden ska inneha erforderlig juridisk kompetens och erfarenhet. Övriga ledamöter ska vara erfarna och ha aktivt medlemskap i förbundet. Det ska finnas en suppleant för ordföranden med motsvarande kompetens.

Disciplinnämndens ledamöter och suppleanter väljs för två år i taget och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs årligen. Till ledamot eller suppleant i nämnden får inte utses någon, som under samma tid är ledamot eller suppleant i förbundets styrelse, ledamot eller suppleant i dotterföretags styrelse, ledamot eller suppleant i valberedningen, anställd i förbundet eller något av dess dotterföretag eller förbundets revisor eller revisorssuppleant.

Disciplinnämnden är beslutför med ordföranden och minst tre övriga ledamöter närvarande. Beslut om komplettering av utredning i ärende kan dock ordföranden fatta ensam. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut om påföljd ska ange de skäl som beslutet grundas på.

Disciplinnämnden ska upprätta en redogörelse över sitt arbete under mandatperioden. Redogörelsen ska sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

26 Valberedningen

Valberedningen nominerar förbundsordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor,
revisorssuppleant och övriga förtroendevalda. Valberedningen lägger fram sitt förslag på den ordinarie kongressen. Skulle en extra kongress inkallas under löpande mandatperiod ska valberedningen framlägga erforderliga förslag till förtroendevalda.

Valberedningen ska föreslå vilka som ska företräda förbundets aktier i helägda dotterföretag.

I samråd med företrädare som nyss sagts ska valberedningen föreslå bolagsstämmorna funktionärer i enlighet med respektive dotterföretags bolagsordning. Till bolagsstämmorna i förbundets övriga dotterföretag ska valberedningen föreslå revisor med suppleant.

Valberedningen ska varje år upprätta riktlinjer för sitt arbete samt redovisa dessa i samband med att förslagen på funktionärer presenteras vid kongressen.

Valberedningen ska föreslå ersättning till förbundsfunktionärer. Arvoden till valberedningen föreslås av förbundsstyrelsen.

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter som väljs för en tid av två år och i sådan ordning att helst hälften väljs årligen. Förslag på ledamöter ska lämnas av samtliga kretsordförande till kretsordföranden för den till medlemsantalet största kretsen. Denne kretsordförande ska till den sammankallande i valberedningen framföra förslagen till förbundsfunktionärer. Till ledamot eller
suppleant i valberedningen kan inte utses någon, som under samma tid innehar uppdrag inom förbundet eller dess organ eller är anställd i förbundet eller dess dotterföretag. Undantag ska gälla för uppdragstagare som enbart innehar uppdrag på kretsnivå. Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.

Valberedningen ska från medlemmarna begära in förslag på kandidater senast sex månader före ordinarie kongress. Valberedningens förslag ska meddelas medlemmarna senast med kallelse till kongressen. Valberedningen ska upprätta en redogörelse över sitt arbete under mandatperioden. Redogörelsen ska sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

Övrigt

27 Dotterföretag

Förbundsstyrelsen ska fastställa och följa upp mål för dotterföretagens verksamhet samt rösta vid dotterföretagens bolagsstämmor enligt det mandat som ges av kongressen.

28 Tvister

I fall då uppkomna tvister inom förbundet inte kan lösas vid ordinarie eller extra kongress, ska dessa avgöras av Stockholms tingsrätt.

29 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av kongressen med minst tre fjärdedels majoritet av antalet avgivna röster. Beträffande §§ 1, 2, 3, 6, 9, 11, 15, 19, 20, 26, 29 och 30 kan dessa endast ändras genom beslut fattade vid två på varandra följande kongresser, därav minst en ordinarie, och vid den kongress som sist hålles biträtts av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstande. Kallelse till den sistnämnda kongressen får inte ske innan första kongressen hållits.

30 Förbundets upplösning

Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas med minst tre fjärdedels majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie kongresser.

Vid upplösning ska förbundets kapital användas enligt beslut, som fattas vid den senast hållna kongressen.

 

 

 

 

 
30
sep
30 sep

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender