Stadgar

Stadgar för Srf konsulternas förbund

Antagna vid kongress 2023-09-27 och extra kongress 2024-02-22

Ladda ner Srf konsulternas stadgar (pdf)

Se Srf konsulternas etiska regler

1 Namn

Srf konsulternas förbund (förbundet) är en branschorganisation för Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter och andra verksamma inom redovisning, lön och rådgivning.

2 Ändamål

Förbundet ska

 • auktorisera yrkesverksamma redovisningskonsulter
 • auktorisera yrkesverksamma lönekonsulter
 • verka för att upprätthålla och utveckla medlemmarnas yrkesskicklighet
 • verka för att upprätthålla och stärka förbundets och medlemmarnas identitet och status gentemot näringsliv och myndigheter
 • verka för en sund utveckling av regelverk och normer
 • tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

3 Organisation

Förbundets organ är

 1. Kongressen
 2. Förbundsstyrelsen
 3. Kvalitetsnämnden
 4. Disciplinnämnden
 5. Valberedningen
 6. Revisorerna
 7. Kretsar
 8. Juridiska personer under förbundets kontroll

4 Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår omfattar perioden 1 maj-30 april. Detsamma gäller för kretsarnas räkenskapsår.

5 Medlemsformer och utmärkelser

Förbundet har auktoriserade och övriga medlemmar samt hedersmedlemmar.

Förbundets förtjänstdiplom kan tilldelas den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar om att utse hedersmedlem samt att tilldela förtjänstdiplom.

Auktoriserat medlemskap (§§ 6-10)

6 Inträdeskrav

Auktoriserad medlem kan den bli som är yrkesverksam som redovisningskonsult eller lönekonsult eller specialist inom dessa områden och

 1. inte är försatt i konkurs
 2. inte har förvaltarskap anordnat för sig enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
 3. inte är meddelad näringsförbud
 4. inte är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 5. inte misstänks för eller har ådömts påföljd för brott, enligt 1 kapitlet 1 § brottsbalken, som har samband med yrkesutövningen eller brott, enligt 1 kapitlet 1 § brottsbalken, som annars är av allvarlig art samt
 6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva verksamhet som redovisningskonsult eller lönekonsult
 7. uppfyller både teori- och praktikkrav inom för yrkesrollen relevanta ämnen och områden enlig vad som beslutats av förbundsstyrelsen och
 8. har uppfyllt av förbundsstyrelsen fastställda krav på examen med godkänt resultat.

7 Auktorisation

En auktoriserad medlem blir i och med medlemskapet i Srf konsulternas förbund Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult.

8 Ansökan

Ansökan om medlemskap i förbundet ska göras med angivande av den typ av medlemskap som söks. Ansökan ska vara skriftlig. Förbundet kan begära kompletterande upplysningar från någon som ansöker om medlemskap.

Innan medlemskap beviljas kan yttranden inhämtas från auktoriserade medlemmar eller annan. Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten till.

9 Innebörden av auktoriserat medlemskap

En auktoriserad medlem ska teckna ett avtal om medlemskap i enlighet med av förbundsstyrelsen beslutade villkor och erlägga de av förbundet beslutade avgifterna som är hänförliga till medlemskapet. Medlemsavgiften för en medlem kan erläggas av medlemmens arbetsgivare. Medlemsavgiften debiteras per räkenskapsår.

En auktoriserad medlem är skyldig att:

 • genomgå av förbundet föreskriven och godkänd aktualitetsutbildning för varje 3-årsperiod.

För Auktoriserade Redovisningskonsulter gäller dessutom skyldighet att:

 • genomgå av förbundet föreskriven och beslutad kvalitetsuppföljning för auktorisation samt
 • teckna försäkring mot förmögenhetsförlust enligt av förbundsstyrelsen fastställda grunder.

Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten till lämna anstånd med aktualitetsutbildning.

En auktoriserad medlem är skyldig att utföra sina uppdrag enligt av förbundsstyrelsen fastställd branschstandard.

10 Disciplinära ingripanden mot auktoriserad medlem

En auktoriserad medlem som bryter mot förbundets stadgar, normer eller i övrigt brister i sin yrkesutövning eller skadar förbundet eller dess enskilda medlemmar kan av disciplinnämnden tilldelas en erinran eller en varning. Är omständigheterna sådana som anges i § 13 kan disciplinnämnden besluta om förverkande av medlemskapet.

Om det i samband med utförande av kvalitetsuppföljning framkommer brister enligt de riktlinjer som har utfärdats av kvalitetsnämnden, ska kvalitetsnämnden hos disciplinnämnden aktualisera frågan om den auktoriserad medlemmen ska tilldelas en erinran eller en varning eller om medlemskapet ska förverkas. Om en auktoriserad medlem helt undandrar sig kvalitetsuppföljning ska kvalitetsnämnden informera medlemsenheten om detta för vidare handläggning.

En auktoriserad medlem är skyldig att på anmodan av disciplinnämnden avge skriftligt svaromål och om så påkallas personligen infinna sig inför nämnden samt att förete de handlingar nämnden ålägger den auktoriserade medlemmen att tillhandahålla.

Har disciplinnämnden tilldelat en auktoriserad medlem erinran eller varning, har den auktoriserade medlemmen rätt att överklaga beslutet hos förbundsstyrelsen inom trettio (30) dagar från det att den auktoriserade medlemmen tagit del av beslutet. Förbundsstyrelsen har befogenhet att upphäva beslutet och, om det befinns lämpligt, bestämma annan påföljd. Förbundsstyrelsen kan även besluta om att en ny utredning ska göras av disciplinnämnden.

Övrigt medlemskap

11 Inträdeskrav – övrigt medlemskap

Övrig medlem kan den vara som:

 1. tidigare varit auktoriserad medlem eller
 2. har genomgått eller genomgår utbildning för sådan teoretisk behörighet som krävs för auktoriserat medlemskap eller
 3. är yrkesverksam i en miljö där arbetet utförs enligt av Srf konsulterna fastställda branschstandarder och
 4. inte misstänks för eller har ådömts påföljd för brott, enligt 1 kapitlet 1 § brottsbalken, som har samband med yrkesutövningen eller brott, enligt 1 kapitlet 1 § brottsbalken, som annars är av allvarlig art.

Ansökan om övrigt medlemskap ges in till medlemsenheten. Ansökan ska vara skriftlig. Förbundet kan begära kompletterande upplysningar från någon som ansöker om medlemskap.

En övrig medlem ska teckna ett avtal om medlemskap i enlighet med av förbundsstyrelsen beslutade villkor och erlägga en de av förbundet beslutade avgifterna som är hänförliga till medlemskapet.

Medlemsavgiften för en medlem kan erläggas av medlemmens arbetsgivare. Medlemsavgiften debiteras per räkenskapsår.

Hedersmedlemskap

12 Inträdeskrav – Hedersmedlemskap

Till hedersmedlem kan utses särskilt förtjänt medlem.

En hedersmedlem ska inte erlägga några avgifter för sitt medlemskap.

Förverkande av medlemskap

13 Förverkande av medlemskap

Auktoriserat medlemskap

Ett auktoriserat medlemskap kan förverkas om en auktoriserad medlem

 1. inte längre är yrkesverksam
 2. inte genomgått föreskriven aktualitetsutbildning eller kvalitetsuppföljning enligt § 9
 3. inte har tecknat den under § 9 angivna försäkringen och betalt försäkringspremie
 4. inte erlagt stadgade avgifter eller annan otvistig skuld till förbundet, juridisk person under förbundets kontroll eller krets
 5. fått förvaltarskap anordnat för sig enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
 6. meddelats näringsförbud
 7. är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 8. genom allvarligt åsidosättande av yrkesetiska regler eller på annat sätt förlorat sitt anseende som pålitlig och hederlig
 9. ådömts påföljd för brott som har samband med yrkesutövningen eller brott som annars är av allvarlig art
 10. har uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning.

Medlem ska beredas tillfälle yttra sig innan beslut om förverkande fattas.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till a), h), i) eller j) fattas av disciplinnämnden.

Om disciplinnämnden beslutar att förverka ett medlemskap, ska medlemmen underrättas om detta genom protokollsutdrag. Sådan underrättelse ska skickas senast inom två (2) veckor från protokollets justering. Har disciplinnämnden beslutat att medlemskapet ska förverkas har den auktoriserade medlemmen rätt att överklaga beslutet hos förbundsstyrelsen inom trettio (30) dagar från det att den auktoriserade medlemmen tagit del av beslutet. Förbundsstyrelsen har befogenhet att upphäva beslutet och, om det befinns lämpligt, bestämma annan påföljd. Förbundsstyrelsen kan även besluta om att en ny utredning ska göras av disciplinnämnden.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till b), c), d), e), f) eller g) fattas av förbundets medlemsenhet. Vid behov av bedömning på dessa punkter kan medlemsenheten hänskjuta sådana ärenden till disciplinnämnden.

Om föreliggande brist leder till beslut om förverkande av medlemskap förverkas samtliga auktorisationer och därmed medlemskap som den aktuella medlemmen innehar. Om synnerliga skäl föreligger kan förbundsstyrelsen lämna dispens.

Förbundsstyrelsens beslut om förverkande ska för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av hela antalet styrelseledamöter. Förbundsstyrelsen får inte offentliggöra anledning till förverkandet.

Övrigt medlemskap

Ett övrigt medlemskap kan förverkas om en medlem

 1. inte erlagt stadgade avgifter eller annan otvistig skuld till förbundet, juridisk person under förbundets kontroll eller krets
 2. fått förvaltarskap anordnat för sig enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
 3. meddelats näringsförbud
 4. är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
 5. genom allvarligt åsidosättande av yrkesetiska regler eller på annat sätt förlorat sitt anseende som pålitlig och hederlig
 6. ådömts påföljd för brott som har samband med yrkesutövningen eller brott som annars är av allvarlig art eller
 7. har uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning

Medlem ska beredas tillfälle yttra sig innan beslut om förverkande fattas.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till a), b), c) eller d) fattas av förbundets medlemsenhet. Vid behov av bedömning på dessa punkter kan medlemsenheten hänskjuta sådana ärenden till förbundsstyrelsen.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan fattas av förbundsstyrelsen efter yttrande från förbundets medlemsenhet. Förbundsstyrelsens beslut om förverkande ska för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av hela antalet styrelseledamöter.

Om förbundet beslutar att förverka ett medlemskap, ska medlemmen underrättas om detta genom protokollsutdrag. Sådan underrättelse ska skickas senast inom två (2) veckor från protokollets justering. Förbundsstyrelsen får inte offentliggöra anledning till förverkandet.

Hedersmedlemskap

Ett hedersmedlemskap kan förverkas om en medlem

 1. är auktoriserad medlem och inte har erlagt stadgade avgifter eller annan otvistig skuld till förbundet, juridisk person under förbundets kontroll eller krets
 2. fått förvaltarskap anordnat för sig enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
 3. meddelats näringsförbud
 4. genom allvarligt åsidosättande av yrkesetiska regler eller på annat sätt förlorat sitt anseende som pålitlig och hederlig
 5. ådömts påföljd för brott som har samband med yrkesutövningen eller brott som annars är av allvarlig art eller
 6. har uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning.

Medlem ska beredas tillfälle yttra sig innan beslut om förverkande fattas.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan hänförliga till a), b) eller c) fattas av förbundets medlemsenhet. Vid behov av bedömning på dessa punkter kan medlemsenheten hänskjuta sådana ärenden till förbundsstyrelsen.

Beslut om att medlemskap ska förverkas av skäl som anges ovan fattas av förbundsstyrelsen efter yttrande från förbundets medlemsenhet. Förbundsstyrelsens beslut om förverkande ska för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av hela antalet styrelseledamöter.

Om förbundet beslutar att förverka ett medlemskap, ska medlemmen underrättas om detta genom protokollsutdrag. Sådan underrättelse ska skickas senast inom två veckor från protokollets justering. Förbundsstyrelsen får inte offentliggöra anledning till förverkandet.

14 Eget utträde

Medlem som begär utträde ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta till medlemsenheten, med angivande av vilket medlemskap som utträdet avser och då medlemskapet ska upphöra.

Medlemsavgiften återbetalas inte vid utträde.

15 Kongressen

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. En ordinarie kongress ska hållas varje år senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Kongress kan hållas fysiskt och/eller digitalt. Förbundsstyrelsen beslutar om tid och plats för kongress.

Dagordning ordinarie kongress

På ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Kongressens öppnande
 2. Val av ordförande för kongressen
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av sekreterare för kongressen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga huruvida kongressen blivit behörigen sammankallad
 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk redovisning
 9. Redogörelse för verksamhet bedriven av juridisk person under förbundets kontroll
 10. Revisorernas berättelse
 11. Disposition av resultatet samt fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall balans- och resultaträkningar för juridiska personer under förbundets kontroll
 12. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i Förbundsstyrelsen och förbundsdirektören
 13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner samt frågor som av Förbundsstyrelsen hänskjutits till kongressen
 14. Beslut om arvode till förbundsfunktionärer
 15. Fastställande av avgifter:
  1. medlemsavgift för auktoriserad medlem
  2. medlemsavgift för övrig medlem
 16. Beslut om antal styrelseledamöter
 17. Val av förbundsstyrelse:
  1. förbundsordförande
  2. vice förbundsordförande
  3. övriga ledamöter
  4. suppleanter
 18. Val av revisor jämte en suppleant eller revisionsbolag
 19. Val av disciplinnämnd
  1. ordförande
  2. suppleant till ordförande
  3. övriga ledamöter
  4. suppleant till övriga ledamöter
 20. Val av kvalitetsnämnd
  1. ordförande
  2. vice ordförande
  3. övriga ledamöter
 21. Val av valberedning
  1. ordförande
  2. vice ordförande
  3. sekreterare
  4. ytterligare ledamöter, om så erfordras
 22. Val av övriga förbundsfunktionärer
 23. Beslut om instruktion för valberedningen
 24. Övriga frågor

Extra kongress

Extra kongress ska hållas om förbundsstyrelsen har beslutat därom eller efter begäran av förbundsrevisor eller minst en femtedel av förbundets medlemmar.

På extra kongress får endast behandlas sådana ärenden som angivits i begäran om extra kongress.

16 Rösträtt och förslagsrätt

Förslagsrätt till kongress har varje röstberättigad medlem, revisor samt anställd i förbundet och juridiska personer under förbundets kontroll.

Medlem som vill delta i en kongress ska anmäla detta till förbundet på det sätt som anges i kallelsen senast två (2) veckor innan kongressen.

Vid kongress har varje auktoriserad medlem en röst, förutsatt att den auktoriserade medlemmen erlagt medlemsavgift för medlemskapet till förbundet senast tre månader före kongressen och har anmält sig till kongressen. Hedersmedlem som uppfyller kraven för att vara en auktoriserad medlem har också en röst på kongressen förutsatt att denne har anmält sig till kongressen.

Förbundsstyrelsen beslutar om närvaron på en kongress ska vara fysisk och/eller digital.

Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i beslut om stadgeändring eller upplösning som särskilt regleras i §§ 30 och 31 nedan.

Röstberättigad får inte delta i handläggningen av eller beslut i ärenden som rör avtal, anspråk eller annan rättshandling mellan denne eller någon som denne företräder och förbundet.

17 Kallelse

Kallelse till ordinarie kongress sker av förbundsstyrelsen skriftligen eller via digitala media till auktoriserade medlemmar minst två månader, eller till extra kongress, minst en månad före kongressen.

18 Motioner och styrelsens förslag

Motioner till kongressen kan väckas av medlem, kretsstyrelse eller av kongressen utsedda särskilda organ. De ska vara förbundet tillhanda senast tre månader före ordinarie kongress.

Senast tre veckor före ordinarie kongress ska förbundsstyrelsen underrätta medlemmarna om sina förslag och inlämnade motioner. Förbundsstyrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner.

19 Revision

Förbundets revisor ska vara auktoriserad. Om ett revisionsbolag väljs ska den huvudansvarige revisorn vara auktoriserad. Revisor och suppleant samt i förekommande fall revisionsbolag väljs för en tidsperiod om högst fyra år.

Förbundets revisor ska senast en månad före ordinarie kongress överlämna revisionsberättelse samt av denne påtecknad årsredovisning till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen

20 Säte och ansvarsområde

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Förbundsstyrelsen ska

 • verkställa av kongressen fattade beslut
 • arbeta med strategiska frågor, lobbying, nationellt och internationellt samarbete
 • ge riktlinjer till samt utöva tillsyn över juridisk person under förbundets kontroll och kretsar
 • besluta om lön och annan ersättning till förbundsdirektören
 • avge årsredovisning samt
 • kalla till kongress och förbereda de ärenden som ska behandlas på kongressen.

Förbundsstyrelsen ska lämna arvodesförslag avseende alla förbundsfunktionärer utom förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsdirektören till ordinarie kongress.

Den löpande förvaltningen åvilar förbundsdirektören på uppdrag av styrelsen. Förbundsdirektören utses och entledigas av styrelsen. Förbundsdirektören får inte fatta beslut om eller delta i handläggningen av ärenden som rör avtal, anspråk eller annan rättshandling mellan denne och förbundet eller avtal mellan denne och juridisk person under förbundets kontroll.

21 Sammansättning och mandattider

Förbundsstyrelsen ska bestå av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt lägst en (1) och högst sju (7) övriga ledamöter med högst två (2) suppleanter.

Förbundsordförande väljs på ett (1) år. Övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter väljs på två (2) år och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs vid varje kongress.

Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara auktoriserade medlemmar, varav minst en (1) styrelseledamot ska vara Auktoriserad Redovisningskonsult och minst en (1) styrelseledamot ska vara Auktoriserad Lönekonsult. Minst hälften av suppleanterna ska i förekommande fall vara auktoriserade medlemmar. Styrelsens sammansättning bör utformas så att den är representativ för medlemskårens struktur.

Den som har varit ordinarie ledamot under sex (6) år i följd är inte valbar till ledamot för en ny period förrän två (2) år senare, dock kan sådan ledamot väljas till ordförande eller vice ordförande. Den som har varit medlem av förbundsstyrelsen under tio år (10) i följd är inte valbar för en ny period förrän två (2) år senare.

Förbundsstyrelsen äger rätt att adjungera en eller flera personer att närvara vid styrelsemöte.

Om en styrelseledamot grovt missköter sitt uppdrag som styrelseledamot, har eller åtar sig uppdrag som strider mot förbundets verksamhet eller döms för brott som kan leda till fängelse kan kongress på förslag från styrelsen eller revisor fatta beslut om att entlediga denne från sitt uppdrag med omedelbar verkan. För att styrelsens beslut om förslag om entledigande ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar (2/3) av styrelseledamöterna är eniga därom varvid den person som berörs inte får delta i handläggning eller beslut om entledigande.

22 Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutför om samtliga styrelseledamöter har kallats till sammanträdet och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas, om inte annat framgår av stadgarna, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelseledamot får inte delta i handläggningen av ärenden som rör avtal, anspråk eller annan rättshandling mellan denne eller någon som denne företräder och förbundet eller avtal, anspråk eller annan rättshandling mellan denne eller någon som denne företräder och juridisk person under förbundets kontroll.

23 Delegering och firmateckning

Förbundsstyrelsen kan delegera beslutanderätt till särskilda organ, enskild styrelseledamot eller till anställd i förbundet eller juridisk person under förbundets kontroll.

Förbundsstyrelsen utser firmatecknare inom sig. Förbundsstyrelsen kan i särskilda frågor bemyndiga rätten att teckna förbundets firma på anställd i förbundet eller juridisk person under förbundets kontroll.

24 Årsredovisning

Senast två månader före ordinarie kongress ska förbundsstyrelsen överlämna årsredovisningen för revision.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska senast tre veckor före ordinarie kongress finnas tillgänglig för samtliga medlemmar.

25 Kretsarna

Landet delas in i kretsar enligt beslut av förbundsstyrelsen.

En auktoriserad medlem tillhör den krets inom vars område medlemmen har sin huvudsakliga verksamhet.

En krets ska anta stadgar som ska godkännas av förbundsstyrelsen för att bli gällande. Förbundsstyrelsen ska tillhandahålla normalstadgar för kretsar.

Varje krets har rätt att för varje auktoriserad medlem inom kretsen erhålla ett kretsbidrag av förbundet. Kretsbidraget beslutas av förbundsstyrelsen.

Vid kretsstyrelsemöte eller kretsårsmöte ska föras protokoll, som i vidimerad kopia ska tillställas förbundsstyrelsen inom trettio (30) dagar.

Förbundsstyrelsen har rätt att med omedelbar verkan upphäva beslut av krets eller kretsstyrelse, som strider mot förbundets eller kretsens stadgar eller inte anses förenligt med förbundets intressen.

Förbundsstyrelsen har rätt att förklara verksamheten inom viss krets vilande, om det finns skäl för detta.

Medlem som tillhör en vilande krets äger rätt att delta i den verksamhet som annan krets bedriver.

Övriga förbundsorgan

26 Kvalitetsnämnden och disciplinnämnden

Kvalitetsnämnden
Kvalitetsnämndens uppgift är att leda och utveckla förbundets kvalitetssystem samt övervaka att auktoriserad medlem genomgår kvalitetsuppföljning enligt § 9. Kvalitetsnämnden ska upprätta för kvalitetsuppföljning erforderliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar i enlighet med av förbundsstyrelsen lämnade principer.

Kvalitetsnämnden ska bestå av ordförande, vice ordförande samt minst två (2) och högst fyra (4) övriga ledamöter. Kvalitetsnämnden ska utgöras av minst en (1) Auktoriserad Redovisningskonsult och minst en (1) Auktoriserad Lönekonsult. Kvalitetsnämndens ledamöter ska vara erfarna och minst tre (3) av dessa ska ha auktoriserat medlemskap i förbundet.

Kvalitetsnämndens ledamöter ska väljas för två (2) år i taget och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs årligen. Till ledamot i nämnden får inte utses någon, som under samma tid, är ledamot eller suppleant i förbundets styrelse, juridisk person under förbundets kontrolls styrelse, disciplinnämnden eller valberedningen eller är anställd i förbundet eller någon juridisk person under förbundets kontroll. Den kan inte heller utses, som under samma tid, är förbundets revisor eller revisorssuppleant.

Kvalitetsnämnden är beslutför med ordföranden och minst två övriga ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Nämnden får delegera beslutanderätt till ordföranden ensam.

Kvalitetsnämnden äger rätt att adjungera en eller flera personer att närvara vid nämndmöte. Rapportering av kvalitetsnämndens arbete ska ske löpande till förbundsstyrelsen och ska redovisas i sammandrag till kongressen och sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden ska utreda frågor om disciplinära åtgärder mot auktoriserade medlemmar samt besluta om erinran, varning eller förverkande av auktoriserat medlemskap enligt §§ 10 och 13.

Disciplinnämnden består av ordförande samt lägst fyra (4) och högst sju (7) övriga ledamöter med högst samma antal suppleanter. Disciplinnämnden ska utgöras av minst en (1) Auktoriserad Redovisningskonsult och minst en (1) Auktoriserad Lönekonsult. Disciplinnämndens ledamöter ska vara erfarna och ha, eller ha haft, ett auktoriserat medlemskap i förbundet. Minst tre (3) av dessa ska ha auktoriserat medlemskap i förbundet. Ordföranden ska inneha erforderlig juridisk kompetens och erfarenhet. Det ska finnas en (1) suppleant för ordföranden med motsvarande kompetens.

Disciplinnämndens ledamöter och suppleanter väljs för två (2) år i taget och i sådan ordning att närmast hälften av dem väljs årligen. Till ledamot eller suppleant i nämnden får inte utses någon, som under samma tid är ledamot eller suppleant i förbundets styrelse, ledamot eller suppleant i juridisk person under förbundets kontrolls styrelse, ledamot eller suppleant i valberedningen, anställd i förbundet eller någon juridisk person under förbundets kontroll eller förbundets revisor eller revisorssuppleant.

Disciplinnämnden är beslutför med ordföranden och minst tre (3) övriga ledamöter närvarande. Beslut om komplettering av utredning i ärende kan dock ordföranden fatta ensam. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut om påföljd ska ange de skäl som beslutet grundas på.

Disciplinnämnden ska upprätta en redogörelse över sitt arbete under mandatperioden. Redogörelsen ska sändas ut senast tre (3) veckor före ordinarie kongress.

27 Valberedningen

Valberedningen nominerar förbundsordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor, revisorssuppleant och övriga förtroendevalda. Valberedningen lägger fram sitt förslag på den ordinarie kongressen. Skulle en extra kongress inkallas under löpande mandatperiod som avser fyllnadsval avseende något av de förtroendeuppdrag som valberedningen ska nominera personer till ska valberedningen framlägga erforderliga förslag till förtroendevalda.

Valberedningen ska föreslå funktionärer till respektive juridisk person under förbundets kontroll i enlighet med dess bolagsordning eller stadgar.

Valberedningen ska till ordinarie kongress varje år upprätta förslag till instruktioner för sitt arbete samt redovisa hur av kongressen beslutade instruktioner har tillämpats i samband med att valberedningen presenterar sina förslag på funktionärer vid kongressen.

Valberedningen ska till ordinarie kongress föreslå ersättning till förbundsstyrelsen.

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter som väljs för en tid av två (2) år och i sådan ordning att helst hälften väljs årligen. Till ledamot eller suppleant i valberedningen kan inte utses någon, som under samma tid innehar uppdrag inom förbundet eller dess organ eller är anställd i förbundet eller juridisk person under förbundets kontroll. Undantag ska gälla för uppdragstagare som enbart innehar uppdrag på kretsnivå. Den som har varit ordinarie ledamot i valberedningen under sex (6) år i följd är inte valbar till ledamot för en ny period förrän två (2) år senare.

Valberedningen ska från medlemmarna begära in förslag på kandidater senast sex månader före ordinarie kongress. Valberedningens förslag ska meddelas medlemmarna senast med kallelse till kongressen. Valberedningen ska upprätta en redogörelse över sitt arbete under mandatperioden. Redogörelsen ska sändas ut senast tre veckor före ordinarie kongress.

Övrigt

28 Juridisk person under förbundets kontroll

Förbundsstyrelsen ska fastställa och följa upp mål för den verksamhet som bedrivs av juridisk person under förbundets kontroll.

29 Tvister

I fall då uppkomna tvister inom förbundet inte kan lösas vid ordinarie eller extra kongress, ska dessa avgöras av Stockholms tingsrätt.

30 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av kongressen med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av antalet avgivna röster. Beträffande §§ 1, 2, 6, 20, 30 och 31 kan dessa endast ändras genom beslut fattade vid två (2) på varandra följande kongresser, därav minst en ordinarie, och vid den kongress som sist hålles biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande röstande. Kallelse till den sistnämnda kongressen får inte ske innan första kongressen hållits och den andra kongressen får inte hållas tidigare än tre (3) månader efter den kongress som först beslutade om stadgeändring.

31 Förbundets upplösning

Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av antalet avgivna röster vid två (2) på varandra följande ordinarie kongresser. Kallelse till den sistnämnda kongressen får inte ske innan första kongressen hållits och den andra kongressen får inte hållas tidigare än sex (6) månader efter den kongress som först beslutade om upplösning.

Vid upplösning ska förbundets kapital användas enligt beslut, som fattas vid båda kongresserna som fattar beslut om upplösning.