Framtidsutsikter i lönebranschen – högre krav på lönekompetens

Lönebranschen genomgår en stor förändring där dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan. Branschen bidrar till ett hållbart samhälle och skapar bra förutsättningar för sund konkurrens i det svenska näringslivet. Förändringar i struktur, teknik och regelverk påverkar samhället såväl som de som arbetar med löneprocessen. Samtidigt är det tydligt att förståelsen för löneprocessen och den kunskap som den kräver är avgörande i den framtida rekryteringen. Att det finns utbildningar som stärker lönekompetensen är fortsatt väldigt viktigt.  

Efterfrågan på lönekompetens 

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation inom redovisning och lön, har sedan 2014 auktoriserat lönekonsulter och intresset har genom åren ökat. Srf konsulternas uppfattning är att behovet av lönekonsulter fortsätter att öka, vilket bekräftas av att Arbetsförmedlingens yrkesbarometer i år har höjt prognosen för lönekonsulter från små till medelstora möjligheter och upp till stora möjligheter vilket bedöms vara oförändrat även på fem års sikt. 

Framtidsutsikter 

Srf konsulterna verkar brett tillsammans med många viktiga aktörer inom lönebranschen och har etablerat sig som lönebranschens företrädare. Srf konsulternas nätverk uttrycker fortsatt mycket stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens. Många företag upplever även ett behov av förändring inom den befintliga personalstyrkan med anledning av den utveckling som nu sker i branschen. Samspelet människa, organisation och teknik utvecklas med automatisering och digitalisering. Lönerollen har traditionellt utfört en stor del administration som har effektiverats genom nya arbetssätt och tekniska lösningar. Tidigare arbetsuppgifter har ersatts av nya, med större krav på kompetens och kunskap i ett mer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med ökad komplexitet i lagar och regelverk, nya teknikmöjligheter och ökad globalisering, ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. 

Srf konsulterna anser att fortbildning och vidareutveckling av verksamma inom yrkesområdet måste prioriteras för att säkra såväl dagens som framtida behov av kompetens. Här är god samverkan med MYH och utbildningsanordnarna extra viktig och därför prioriterat av oss som branschorganisation. Det är idag en stor utmaning att rekrytera till lönebranschen. Srf konsulterna anser att det behövs större möjligheter till fortbildning och livslångt lärande för personer med lång yrkeserfarenhet för att möta framtida krav och behov. Detta genom korta yrkesinriktade kvalificerade yrkesutbildningar som går att kombinera med ett pågående yrkesutövande. 

Förankring i näringslivet 

Att kunna hantera lönesystem är en förutsättning för en kvalitetssäkrad löneprocess och kräver en djupare och/eller bredare kompetens. Nya roller utvecklas med teknikens möjligheter. Behovet av att kunna hantera mycket information och vikten av att kunna analysera data kommer att bli ännu viktigare. Även att kunna utvärdera och kvalitetssäkra processer som sätts upp med hjälp av AI och automatiserade eller robotiserade funktioner kommer vara viktiga kunskaper framåt. Det som efterfrågas alltmer är det konsultativa, proaktiva arbetssättet. Att vara proaktiv handlar om att analysera och förutse vad som kan eller kommer att hända. Dock kan det vara svårt att som nyexaminerad, utan den erfarenhet som krävs, arbeta konsultativt och rådgivande utan handledning. Såväl rådgivning som digitalisering är områden där utveckling pågår, områden där många fortfarande är i ett utforskande stadium, och inte ens de mest erfarna inom lön vet vad som förväntas. Srf konsulterna ser att det krävs en fortsatt god förankring i näringslivet kring YH-utbildningar, framför allt gällande den praktiska erfarenhet som lärande i arbete (LIA) medför. En förutsättning är att utbildningsanordnare har goda kunskaper om lönebranschen. Dessutom krävs en uppdaterad och yrkesaktiv lärarkår samt att skolorna har fortsatt stark förankring i ledningsgrupperna hos branschföretagen.  

Yrkesutbildningar 

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en bra grund för ett framtida arbete inom lön. Srf konsulterna samarbetar med löneområdets YH-skolor för att säkra framtida krav och validering av utbildningsplaner för att säkra studenternas möjlighet till auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning.  

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i lönebranschen eftersom LIA-praktiken som ingår i studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever efter examen snabbt kommer in i yrkesrollen. En tydligare styrning av innehåll och format för LIA-praktiken till dem som erbjuder LIA-plats för att säkerställa kvalitet och kunskapsöverföring till de studerande vore värdefullt.

Auktorisation 

Idag finns möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. En mycket viktig del i auktorisationen är vidareutveckling, vilket kravet på fortbildning bidrar till. Yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult ingår även i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. 

Företagarens val 

Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Lön som affärsområde växer och antalet renodlade lönebyråer ökar stadigt på marknaden. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt, för att kunna rekrytera och ge möjlighet till karriärvägar och professionell utveckling. Ledningen ska kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affär och lönsamhet. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället. Det är därför av största vikt att prioritera en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden. 

Srf konsulterna 2024-05-02 

Caroline Giannias Kaib                                 
Löneexpert Srf konsulterna   

Lena Lind                        
Förbundsdirektör Srf konsulterna 

Denna information skickades som ett öppet brev till MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, 2024-05-02.