30000 Semester

Semesterlagen (1977:480) infördes 1 januari 1978 och har reviderats vid ett flertal tillfällen och är delvis dispositiv, det vill säga delar av lagen kan ersättas av kollektivavtals skrivningar. Dock är det så att kollektivavtalsskrivningar inte ska ge försämrade villkor för den anställde, även om det finns undantag.


31000 Årets semester

Antal berättigade semesterledighetsdagar

31100 Uttag semesterdagar, saldo

Uttag av berättigade semesterledighetsdagar för pågående semesterår.

31120 Semesteravdrag dagar, pågående semesterår

Löneavdrag för frånvaro på grund av berättigade ledighetsdagar för pågående semesterår.

31130 Semesttillägg dagar, pågående semesterår

Semestertillägg enligt lag eller kollektivavtal för betalda ledighetsdagar för pågående semesterår.

31140 Semestertillägg dagar, rörlig lön, pågående semesterår

Semestertillägg baserat på rörlig lön enligt lag eller kollektivavtal för betalda ledighetsdagar för pågående semesterår.

31150 Ferielönetillägg dagar, pågående semesterår

Semestertillägg enligt kollektivavtal för betalda ledighetsdagar för pågående semesterår för anställd med ferielön.

31155 Uppehållslönetillägg dagar, pågående semesterår

Semestertillägg enligt kollektivavtal för betalda ledighetsdagar för pågående semesterår för anställd med uppehållslön.

31160 Lägsta semesterlön/garantibelopp dagar, pågående semesterår

Semestertillägg enligt kollektivavtals garanterade nivå för betalda ledighetsdagar för pågående semesterår.

31200 Timsemester/Semesterlön del av dag pågående semesterår

Avtalsreglerad möjlighet för uttag av semester mindre än en semesterdag.

31210 Semesteravdrag timmar, pågående semesterår

Löneavdrag för frånvaro av enligt kollektivavtal berättigade ledighetstimmar/del av dag för pågående semesterår.

31220 Semesterlön timmar, pågående semesterår

Ersättning för betalda ledighetstimmar/del av dag enligt kollektivavtal för pågående semesterår.

31230 Semestertillägg timmar, pågående semesterår

Semestertillägg enligt lag eller kollektivavtal för betalda ledighetstimmar/del av dag för pågående semesterår.

31240 Semestertillägg timmar, rörlig lön, pågående semesterår

Semestertillägg baserat på rörlig lön enligt lag eller kollektivavtal för betalda ledighetstimmar/del av dag för pågående semesterår.

31250 Lägsta semesterlön/garantibelopp timmar, pågående semesterår

Semestertillägg enligt kollektivavtals garanterade nivå för betalda ledighetstimmar/del av dag för pågående semesterår.


32000 Sparad semester

Antal sparade betalda ledighetsdagar för tidigare semesterår. Uppehållslöne- och ferieanställda har vanligtvis inte rätt att spara semesterdagar.

32100 Uttag semesterdagar, saldo, sparad semester

Uttag av berättigade ledighetsdagar från tidigare semesterår.

32110 Semesteravdrag dagar, sparad semester

Löneavdrag för frånvaroberättigade ledighetsdagar från tidigare semesterår.

32120 Semesterlön dagar, sparad semester

Ersättning för betalda ledighetsdagar från tidigare semesterår.

32130 Semestertillägg dagar, sparad semester

Semestertillägg enligt lag eller kollektivavtal för betalda ledighetsdagar från tidigare semesterår.

32140 Semestertillägg dagar, rörlig lön, sparad semester

Semestertillägg baserat på rörlig lön enligt lag eller kollektivavtal för betalda ledighetsdagar från tidigare semesterår.

32200 Timsemester/Semesterlön del av dag, sparad semester

Timsemestersaldo innebär vanligtvis endast semesterlön, semestertillägg betalas ut vid omvandling av semesterdagar till semestertimmar.

32210 Semesteravdrag timmar, sparad semester

Löneavdrag för frånvaro på grund av enligt kollektivavtal berättigade ledighetstimmar från tidigare semesterår.

32220 Semesterlön timmar, sparad semester

Ersättning för betalda ledighetstimmar enligt kollektivavtal från tidigare semesterår.


33000 Förskottssemester

Betalda semesterdagar för anställda redan första anställningsåret utan intjänat saldo vid semesterlagens åtskilda intjänande- och semesterår. Inget som arbetsgivaren är tvungen till, vare sig enligt lag eller kollektivavtal.

33100 Uttag av förskottssemester

Avtalad möjlighet till betald semesterledighet redan första anställningsåret utan att ha tjänat in denna.

33110 Uttag förskottssemester, dagar

Uttag av berättigade ledighetsdagar enligt överenskommen förskottssemester.

33120 Semesteravdrag, förskottssemester

Löneavdrag för frånvaro på grund av berättigade förskottsdagar.

33130 Semesterlön, förskottssemester

Ersättning vid uttag av berättigade förskottsdagar.

33140 Semestertillägg, förskottssemester

Normalt ges inget semestertillägg vid förskottssemester. Anledningen är att det endast är intjänade betalda semesterdagar som ska kompletteras med denna ersättning.


34000 Obetald semester

Semesterdagar i ledighet för arbetstagare som inte har intjänad semesterlön. En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar.

34200 Semesteravdrag, obetald semester

Löneavdrag motsvarande tjänstledighetsavdrag, om inte reglerat i kollektivavtal så görs avdraget med 4,6 % (12/(365/1,4)).


35000 Semesterersättning, slutlön

Vid avslut av anställning betalas innestående semesterlön samt semestertillägg ut som semesterersättning.

35100 Intjänade dagar

Semesterersättning för intjänade semesterdagar.

35110 Årets dagar, slutlön

Semesterersättning för årets betalda semesterdagar från tidigare intjänande år.

35120 Sparade dagar, slutlön

För sparade semesterdagar ska semesterersättning beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.

35130 Semesterersättning, ej uttagna dagar, årets, slutlön

Semesterersättning för årets betalda semesterdagar sammanfallande.

35140 Avdrag förskottssemester, slutlön

Avdrag för tidigare utbetalda semesterförskottsdagar.