Grundläggande principer


Allmänt om standarden

LAP – Svensk Löneartsplan utgår i grunden från vad som är reglerat i lag och har anpassats för att i största möjliga mån vara händelsestyrd. De flesta lönehändelser är även kopplade till avtal, som påverkar majoriteten av de löner som de flesta företagen beräknar och hanterar. Det innebär att de varianter av olika lönehändelser som kan uppstå i olika avtal återspeglas i löneartsplanen, som till exempel sjuklön och övertid. Inom löneartsgrupperna förtydligas vilka lönearter som styrs av avtal.


Struktur

LAP – Svensk Löneartsplan utgår från en överordnad nivå i löneartsgrupper som kan brytas ned på mera detaljerade undernivåer. Strukturen är dock inte uppdelad på olika avtalsområden som till exempel arbetare och tjänstemän.


LAP – Svensk Löneartsplan har följande övergripande löneartsgrupper:

10000 Lön/lönetillägg – De grundläggande löneformer som tillämpas på arbetsmarknaden för att ersätta arbetstagare för utfört arbete är fast tidlön (till exempel månadslön) och rörlig lön, som är beroende av resultat och prestation. Detta regleras ofta i kollektivavtal, om inte annat finns förslag på beräkning.

20000 Förmåner – Förmåner är ersättningar i annan form än lön och är i huvudsak skattepliktiga, vilket innebär att det skattegrundande beloppet ökar, det påverkar inte lönen.
30000 Semester – Semesterlagen (1977:480) infördes 1 januari 1978 och har reviderats vid ett flertal tillfällen och är delvis dispositiv, det vill säga delar av lagen kan ersättas av kollektivavtalsskrivningar. Dock är det så att kollektivavtalsskrivningar inte ska ge försämrade villkor för den anställde, även om det finns undantag.

40000 Frånvaro – Frånvarorelaterade lönehändelser.

50000 Kostnadsersättningar och traktamente – Kostnadsersättning och traktamente är separat

ersättning vid sidan av lönen för att täcka avdragsgilla utgifter respektive täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor.

60000 Skatter och skulder – Preliminära skatteavdrag på inkomster och reglering av skulder.

70000 Nettolönehändelser – Lönehändelser, avdrag och tillägg som inte påverkar skatteberäkning och arbetsgivaravgifter utan sker på lön som kvarstår efter att skatt och andra löneavdrag är gjorda.

80000 Övriga bruttolönehändelser – Övriga lönehändelser, avdrag och tillägg som ligger som underlag för skatteberäkning och arbetsgivaravgifter.


Numrering

Löneområdet omfattar lönehändelser reglerade i överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter samt mellan arbetsgivare och arbetstagare så som dessa kommer till uttryck genom kollektivavtal, hängavtal, lokala avtal, enskilda överenskommelser eller det enskilda anställningsavtalet. Det innebär att det finns många varianter på såväl begrepp som definitioner och LAP – Svensk Löneartsplan beskriver de vanligaste lönehändelserna i hierarkisk ordning med en öppning för egna benämningar i respektive löneartsgrupp. Numreringen indikerar vilken löneartsgrupp samt vilken nivå som lönearten ligger på utifrån händelsetyp.

För att möjliggöra anpassning för avtal är numreringen femställig.

1XXXX = nivå 1

X1XXX = nivå 2

XX1XX = nivå 3

XXX1X = nivå 4

XXXX1 = nivå 5


Retroaktiv hantering

Retroaktiv lönejustering rekommenderas att hanteras under respektive lönehändelse på nivå 5 med

slutsiffra 9 för att vidarerapportering ska bli korrekt. Datumstyrning på löneart bör användas för att kunna härröra till rätt löneperiod. I de fall en egen löneartsgrupp behöver användas nyttjas löneartsgruppen 91000 Justeringslönearter.

XXXX9 = retroaktiv lönehantering