50000 Kostnadsersättningar och traktamente

Kostnadsersättning och traktamente är separat ersättning vid sidan av lönen för att täcka avdragsgilla utgifter respektive täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor.


51000 Resor

Ersättningar för resor i tjänsten.

51100 Bilersättning

Ersättningar för resor i tjänsten med bil.

51110 Km-ersättning schablon

Skattefri bilersättning per körd km.

51120 Km-ersättning avtal

Avtalad bilersättning utöver skattefri per körd km.

51130 Fast ersättning

Avtalad fast bilersättning.

51140 Drivmedelsersättning /km

Ersättning för drivmedel per körd kilometer.

51141 Drivmedelsersättning, bensin/km

Ersättning för drivmedel i bensin per körd kilometer.

51146 Drivmedelsersättning, diesel/km

Ersättning för drivmedel i diesel per körd kilometer.

51160 Trängselskatt, resa egen bil

Ersättning för passering av vägtull.


52000 Kostnadsersättningar

Ersättning utgifter i tjänsten.

52100 Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet genom enklare åtgärder eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela personalen.

52120 Friskvårdsersättning

Skatte- och avgiftsersättning till anställda för motion och friskvård.

52200 Utlägg

Anställds fordran för inköp.

52210 Ersättning hemresa

Ersättning vid hemresor i samband med längre tjänsteresor.

52220 Ersättning resa bostad, arbetsplats, inställelseresa

Ersättning för kostnader för en resa i samband med till exempel början eller avslut av anställning.

52230 Resa med allmänt kommunikationsmedel,
hyrbil eller taxi

Ersättning för kostnader för en resa i tjänsten med allmänt kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi.

52240 Logi

Ersättning för kostnader för logi under en resa i tjänsten.

52250 Måltidsersättning

Ersättning för kostnader för måltid under en resa i tjänsten.

52300 Utrymmesersättning

Hyresersättning till den anställde för garage, lokal eller annat utrymme i dennes bostad.

52310 Hyresersättning

Hyresersättning för anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad till arbetsgivaren.

52320 Garageersättning

Hyresersättning för anställd som hyr ut en garageplats till arbetsgivaren.

52330 Lokalersättning

Hyresersättning för anställd som hyr ut lokal till arbetsgivaren.


53000 Traktamente

Ersättning för att täcka ökade levnadskostnaderna under tjänsteresa.

53100 Inrikes traktamente

Traktamente för inrikes tjänsteresa. Högsta fasta skattefria traktamente för inrikes tjänsteresa som pågår längst tre månader fastställs av Skatteverket.

53110 Inrikes traktamente - skattefritt

Traktamente för inrikes tjänsteresa. Minst en övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten för att skattefrihet ska uppfyllas.

53112 Inrikes helt traktamente – skattefritt

Traktamente för inrikes tjänsteresa. Minst en övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten för att skattefrihet ska uppfyllas.

53113 Inrikes halvt traktamente – skattefritt

Traktamente för inrikes tjänsteresa när avresedagens resa påbörjas klockan 12.00 eller senare och hemkomstdagens resa avslutas klockan 19.00 eller tidigare.

53114 Inrikes nattraktamente – skattefritt

Ersättning för utgifter för logi enligt nattschablon.

53115 Inrikes reducerat helt traktamente – skattefritt

Traktamente för inrikes tjänsteresa längre än tre månader högst 70 % av maximibeloppet per hel dag.

53116 Inrikes reducerat halvt traktamente – skattefritt

Traktamente för inrikes tjänsteresa längre än tre månader högst 70 % av maximibeloppet per hel dag.

53117 Inrikes reducerat helt traktamente – skattefritt

Traktamente för inrikes tjänsteresa längre än två år högst 50 % av maximibeloppet per hel dag.

53118 Inrikes reducerat halvt traktamente – skattefritt

Traktamente för inrikes tjänsteresa längre än två år högst 50 % av maximibeloppet per hel dag.

53150 Inrikes traktamente - skattepliktig

Avtalsenligt traktamente som överstiger skattefria schablonbeloppen blir skattepliktiga.

53151 Inrikes endagstraktamente – skattepliktigt

Skattepliktigt traktamente för endags inrikes tjänsteresa.

53152 Inrikes helt traktamente – skattepliktigt

Traktamente för inrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53153 Inrikes halvt traktamente – skattepliktigt

Halvt traktamente för inrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53154 Inrikes nattraktamente – skattepliktigt

Nattraktamente för inrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53155 Inrikes reducerat helt traktamente – skattepliktigt

Reducerat traktamente för inrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53156 Inrikes reducerat halvt traktamente – skattepliktigt

Reducerat halvt traktamente för inrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53200 Utrikes traktamente

Högsta skattefria traktamente motsvarar normalbelopp för aktuella landet. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp beräknat utifrån vad det kostar att äta på restaurang av normal standard i respektive land.

53210 Utrikes traktamente - skattefritt

Traktamente för utrikes tjänsteresa. Minst en övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten för att skattefrihet ska uppfyllas.

53212 Utrikes helt traktamente – skattefritt

Traktamente för utrikes tjänsteresa. Minst en övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten för att skattefrihet ska uppfyllas.

53213 Utrikes halvt traktamente – skattefritt

Traktamente för utrikes tjänsteresa när avresedagens resa påbörjas klockan 12.00 eller senare och hemkomstdagens resa avslutas klockan 19.00 eller tidigare.

53214 Utrikes nattraktamente – skattefritt

Ersättning för utgifter för logi med ett halvt normalbelopp för det land där övernattningen skett.

53215 Utrikes reducerat helt traktamente – skattefritt

Traktamente för utrikes tjänsteresa längre än tre månader högst 70 % av maximibeloppet per hel dag.

53216 Utrikes reducerat halvt traktamente – skattefritt

Traktamente för utrikes tjänsteresa längre än tre månader högst 70 % av maximibeloppet per hel dag.

53250 Utrikes traktamente - skattepliktigt

Traktamente för utrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53251 Utrikes endagstraktamente – skattepliktigt

Skattepliktigt traktamente för endags utrikes tjänsteresa.

53252 Utrikes helt traktamente – skattepliktigt

Traktamente för utrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53253 Utrikes halvt traktamente – skattepliktigt

Halvt traktamente för utrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53254 Utrikes nattraktamente – skattepliktigt

Skattepliktig ersättning för utgifter för logi utöver halvt normalbelopp för det land där övernattningen skett.

53255 Utrikes reducerat helt traktamente – skattepliktigt

Reducerat traktamente för utrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.

53256 Utrikes reducerat halvt traktamente – skattepliktigt

Reducerat halvt traktamente för utrikes tjänsteresa för den del som överstiger skattefria schablonbeloppen.