Etiska regler för Srf konsulternas förbund

Fastställda vid Förbundsstyrelsen styrelsemöte 2014-09-23

Uppdatering avseende förbundets namn och förbundets egen branschstandard (maj 2018)

Definitioner

Nedan definieras viktiga begrepp som återkommer i de etiska reglerna.

God yrkessed: En standard för arbetets utförande som grundas på lag, normgivning samt fastställd branschstandard.

Redovisningskonsult: En konsult som yrkesmässigt utför redovisningstjänster och rådgivningstjänster inom ekonomi, skatter och ekonomistyrning.

ARK: En medlem inom Srf konsulterna som är Auktoriserad Redovisningskonsult.

Lönekonsult: En konsult eller anställd som yrkesmässigt utför löneservice och rådgivningstjänster inom löneområdet samt HR.

ALK: En medlem inom Srf konsulterna som är Auktoriserad Lönekonsult.

Kollega: En annan yrkesverksam redovisnings- eller lönekonsult

Rex: Svensk standard för redovisningsuppdrag, såsom detta presenteras i regelverk och handböcker.

SALK: Standard för auktoriserade lönekonsulter, såsom detta presenteras i regelverk och handböcker.

Branschstandard: Rex för redovisningskonsulter och SALK för lönekonsulter.

Huvudman: Den uppdragsgivare eller arbetsgivare som överenskommet arbete utförs för.

Medlem: En Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult som är ansluten till Srf konsulterna.

§ 1. Yrkesroll och yrkesutövning

En medlem ska – inom ramen för lagar, normgivning och god yrkessed – utföra sitt arbete och sina uppdrag omsorgsfullt och utifrån sin huvudmans intressen.

Anvisningar:

1.1 Om det inte finns förutsättningar att utföra ett arbete eller uppdrag enligt denna paragraf ska arbetet eller uppdraget avböjas eller omprövas enligt fastställd branschstandard.

1.2 En medlem ska inte medverka till att lagar och regelverk kringgås eller att information lämnas som är ägnad att vilseleda mottagaren.

1.3 En medlem ska alltid uppträda på ett sådant sätt att förtroende och respekt vinns och vidmakthålls såväl för yrkeskåren som för den enskilde konsulten.

1.4 En medlem ska inte åta sig uppdrag som faller utanför det egna kompetensområdet.

1.5 En medlem ska utföra sitt arbete omsorgsfullt och i enlighet med fastställd branschstandard.

1.6 En medlem ansvarar för kvaliteten på utfört arbete, både hos sina medarbetare och utomstående, som medlemmen själv ansvarar för mot sin huvudman.

§ 2. Kompetens

En medlem ska upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens i enlighet med fastställd branschstandard.

Anvisningar:

2.1 En medlem ska fortlöpande upprätthålla sin kompetens, samt hålla sig informerad om lagändringar och andra ändringar som rör verksamhetsområdet. Sådan kompetensutveckling bör förläggas fortlöpande i tiden, för att därigenom säkerställa att yrkeskompetensen är aktuell.

2.2 En medlem ska genomgå den vidareutbildning och kvalitetskontroll som fastställts av Srf konsulternas förbund.

2.3 En medlem ska fortlöpande hålla sig uppdaterad om kraven enligt fastställd branschstandard och dess innebörd för såväl det egna arbetet som för huvudmannens verksamhet.

§ 3. Förhållandet till uppdragsgivaren

En medlem ska utöva sitt arbete i enlighet med sådan objektivitet och integritet som framgår av fastställd branschstandard.

Anvisningar:

3.1 En medlem ska, inom ramen för lagar och andra normer samt fastställd branschstandard, fullgöra sitt arbete på ett sådant sätt som präglas av aktivitet och initiativtagande på områden som gagnar huvudmannens verksamhet.

3.2 Om det föreligger ett förhållande som innebär att medlemmen har eller kan misstänkas ha intressen som avviker från huvudmannens, ska medlemmen omedelbart underrätta huvudmannen om detta och vid behov ompröva förhållandet enligt fastställd branschstandard.

3.3 En medlem ska upplysa sin huvudman om det finns ett gemensamt intresse mellan medlemmen och en samarbetspartner t ex ett försäkringsbolag. Det kan vara en situation där medlemmen får bonus om huvudmannen tecknar försäkring i ett visst försäkringsbolag. Information om gemensamma intressen med samarbetspartners ska dokumenteras, och bör därför lämpligen lämnas skriftligen.

§ 4. Tystnadsplikt

En medlem får kännedom om och hanterar i sin yrkesutövning viktig information om sin huvudman och har därför tystnadsplikt. Omfattning och eventuella undantag följer av fastställd branschstandard.

Anvisningar:

4.1 En medlem ska inte, utan huvudmannens uttryckliga godkännande, lämna sådan information till utomstående om huvudmannen eller dennes verksamhet som blivit känd genom det utförda arbetet.

4.2 En medlem ska inte till egen eller annans fördel eller annans nackdel utnyttja vetskapen om huvudmannens förhållanden.

4.3 Om en medlem anlitar någon, inom eller utom sin arbetsplats, ansvarar medlemmen för att den som anlitas upprätthåller en motsvarande tystnadsplikt som medlemmen själv.

§ 5. Arvodesdebitering

En medlems arvode för utförda uppdrag ska vara skäligt med hänsyn till arbetets svårighetsgrad, ansvar och omfattning.

Anvisningar:

5.1 Principerna för arvodesdebiteringen på utförda uppdrag ska på förhand vara överenskomna med huvudmannen, samt bör anges i ett uppdragsavtal.

5.2 För uppdrag i löpande räkning ska medlemmen kontinuerligt kunna lämna sådan information att utvecklingen av uppdragets kostnad kan överblickas.

5.3 En huvudman som i förväg begär att få en uppskattning om arvodets storlek, ska kunna erhålla sådan information att uppskattningen kan följas upp.

§ 6. Marknadsföring

En medlem ska i sin marknadsföring vara saklig och ta hänsyn till anseendet i branschen.

Anvisningar:

6.1 En medlem ska i sin marknadsföring sakligt framhålla de områden där denne har kompetens och inte utan grund marknadsföra områden där nödvändig kompetens saknas.

6.2 En medlem bör använda titeln Auktoriserad Redovisningskonsult respektive Auktoriserad Lönekonsult i sin marknadsföring, då detta är av betydelse för utomståendes bedömning av kompetensen.

6.3 En medlem ska framhålla fastställd branschstandard som det arbetssätt som ger hög kvalitet och ett bra beslutsunderlag i huvudmannens verksamhet.

§ 7. Förhållandet till kollegor

En medlem ska behandla sina kollegor med respekt och verka för goda relationer inom branschen.

Anvisningar:

7.1 En medlem ska alltid verka för goda relationer inom Srf konsulterna och inom branschen i övrigt.

7.2 En medlem ska vid behov, och med huvudmannens godkännande, vid övertag av arbete och uppdrag från kollega ta kontakt med denne om det behövs för att underlätta arbetet. Den som blir kontaktad av kollega i sådant ärende ska på motsvarande sätt, och med beaktande av tystnadsplikten samt tillgängliga resurser för begärt biträde, uppträda sakligt och om möjligt agera för uppdragsgivarens bästa.

7.3 Uttalanden om en kollegas arbete ska vara sakliga och ha värdig form.

7.4 Under anställningstiden, och tid därefter enligt överenskommelse som träffats för anställningen, ska en medlem inte aktivt påverka sina huvudmän att följa med till en egen nystartad verksamhet eller till en annan verksamhet i strid med huvudmannens intressen.

Ladda ner Etiska regler för Srf konsulternas förbund (pdf)

 

 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender