Generationsskifte i enskild firma 2

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om generationsskiften i enskilda firmor. Vi fokuserar särskilt på skattekonsekvenser vid benefika respektive onerösa fång.

Generationsskifte i enskild firma 2

Den här kursen är en naturlig fortsättning på Generationsskifte i enskild firma 1. I kursen Generationsskifte 1 beskriver vi de viktigaste beståndsdelarna i ett generationsskifte med tyngdpunkt på fall då verksamheten baseras på fastighetsinnehav (såväl jord- och skogsbruk som hyreshus). I fördjupningskursen Generationsskifte 2 tar vi frågorna vidare.

Lämpliga förkunskaper

Kursen Generationsskifte i enskild firma 1 eller motsvarande kunskaper.

Kursmål

Kursen Generationsskifte i enskild firma 2, ger dig fördjupade kunskaper för att arbeta med generationsskiften i enskilda firmor.

Skattekonsekvenser

Vi fokuserar särskilt på skattekonsekvenser vid benefika respektive onerösa fång genom en fördjupning där vi särskilt berör ”neutralinstrumenten”, skogskonto betalningsplan m.m. Vi diskuterar kalkyler vid övertagande, köp eller gåva? Även villkor vid gåva, arvsavtal samt samägande – upplösning av samägande berörs i kursen.

Kapitalvinstbeskattning

Vi fördjupar oss också i kapitalvinstbeskattningen med mer om fastighetsklassificering, mer om beräkningen, exempel på återföring och bevisvärdering samt var hittar vi uppgifterna. Vi utvidgar kapitalvinstbeskattningen genom att ta upp beskattning vid delavyttringar, fastighetsregleringar, klyvningar och all framtidsupplåtelser. Hur beskattas ersättningar vid markintrång och hur och när kan jag använda mig av reglerna om ersättningsfond.

Kursinnehåll

  • Fokus på skattekonsekvenser vid benefika kontra onerösa fång – Neutral -skogskonto, betalplan mm fördjupning
  • Kalkyl vid övertagandet? Köp eller gåva?
  • Villkor vid gåva
  • Arvsavtal
  • Samägande- upplösen av samägande klyvning mm inkl beskattning
  • Praktikfall (beräkning av kompensation och fångesklassificering samt skatteplanering)

Då kursen är på två dagar baseras den på praktikfall som vi följer och som mynnar ut i genomgång av ett antal sakområden enligt ovan.

Urban Rydin har under lång tid varit ansvarig för generationsskiften inom LRF Konsult och Maria Rommerud är en av landets skickligaste generationsskiftare för småföretag.

Ingår i kursen Generationsskifte i enskild firma 2

Kursdokumentation, lunch och fika för deltagare i kurslokal.

Läs mer