Intäktsredovisning K2/K3

Kursen, Intäktsredovisning K2/K3, ger dig förståelse hur du kan välja att redovisa intäkter utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. 

Intäktsredovisning K2/K3

Kursen Intäktsredovisning K2/K3 ger dig förståelse hur du kan välja att redovisa intäkter utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. Tyngdpunkten kommer att ligga på de komplicerade K2/K3 regelverken för intäktsredovisning bland tjänsteföretag som exempelvis bygg- och it-företag.
Bokföringsnämnden har beslutat att den skattemässiga alternativregeln för uppdrag på löpande räkning inte längre kan användas i bokslutet, men regeln som sådan är fortfarande tillämplig skattemässigt och ger skattefördelar varför du som konsult ändå bör ha god kännedom om den.

Kursinnehåll

  • Hur intäkter generellt resultatavräknas?
  • Att fastställa om ett uppdrag är på löpande räkning eller till fast pris
  • En genomgång av reglerna för fastprisuppdrag, successiv vinstavräkning (huvudregeln) eller färdigställandemetoden (alternativregeln)
  • En genomgång av reglerna för uppdrag på löpande räkning, successiv vinstavräkning (huvudregeln) eller vinstavräkning vid fakturering (alternativregeln)
  • Metoder för beräkning av färdigställande grad
  • Hur faktureringsreserven hanteras vid tillämpning av alternativregeln skattemässigt?
  • Praktiska tillämpningsexempel med diskussioner om fällor och fel
  • Hur garantiavsättningar beräknas och redovisas?

Den absolut viktigaste enskilda posten i ett bokslut/årsredovisning torde vara nettoomsättningen. Företagets förmåga att skapa intäkter är själva kärnan i affärsverksamheten. Klarar vi inte av att på ett korrekt sätt återspegla företagets intäkter i redovisningen kommer resten av information som går att utläsa ur bokslutet/årsredovisningen väsentligt minska i värde.
Vidare är det viktigt att förstå, att beroende på vilket slag av inkomst företaget har, kan man välja att redovisa intäkten utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. Kursen Intäktsredovisning K2/K3-regelverken tar upp just det. Tidpunkten för när en inkomst ska redovisas som en intäkt och till vilket värde, är troligen en av de enskilt vanligast förekommande tvistefrågorna mellan företag och Skatteverket.

Du får en helhetsbild av reglerna

Reglerna för intäktsredovisningen enligt K2- och K3-regelverk är likartade, men vi belyser de skillnader som finns. Vi kommer under dagen diskutera regler för intäktsredovisning i handelsföretag och serviceföretag. Tyngdpunkten kommer att ligga på reglerna för intäktsredovisning i tjänsteföretag, eftersom dessa regler många gånger upplevs som snåriga och svåra att tillämpa. Vidare innebär intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag många gränsdragningsproblem och överväganden. Regelverken inom skatt- och redovisning är i vissa fall starkt kopplade till varandra, och det finns flera alternativ till redovisning av olika slags uppdrag.
Som redovisningskonsult och revisor måste du dels ha kännedom om gällande regler och dessutom kunna förstå och tillämpa dessa regler i samband med bokslutsarbetet.
På denna kurs går vi igenom de olika regelverken som styr värderings- och upplysningsfrågor i samband med bokslutsarbetet. Dessutom går vi igenom reglerna så du kan förstå och tillämpa dessa på ett korrekt sätt. Vi ger även praktiska exempel på hur posterna klassificeras och rubriceras i årsredovisningen. Exempel lämnas också på innehåll och utformning av tilläggsupplysningar.

Kursmål

Du får en genomgång av reglerna för intäktsredovisning ur såväl K2 som K3 perspektiv. Du lär dig att förstå och tillämpa de olika reglerna samt hur dessa ska presenteras i företagens årsredovisning. Du får insikt i vilka gränsdragningsproblem som måste avgöras och övervägande som måste göras innan man kan redovisa intäkter i tjänste- och entreprenadföretag.

Lämpliga förkunskaper

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter och revisorer som arbetar med kunduppdrag inom entreprenad- och tjänsteföretag. Kursen är även lämplig för ekonomiansvariga på företag inom dessa branscher.

Ingår

Digital kursdokumentation ingår, även Srf Redovisning i digital form. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.

Läs mer