Sambandet redovisning och skatt

I den här kursen får du en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2. Vi fokuserar också på aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.

Sambandet redovisning och skatt

K2- och K3-regelverken har funnits i flera år, trots det uppkommer det ständigt nya frågeställningar och tillämpningsproblem. Detta har lett till att Bokföringsnämnden nu gör en översyn av i första hand K2-reglerna, bl.a. kommer det sannolikt att begränsas vilka företag som får tillämpa

 • klassificering av byggnader och inventarier
 • intäktsredovisning för konsulter
 • avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
 • underskott
 • Förutom nya lagregler tillkommer nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden men även ställningstaganden från Skatteverket och Bokföringsnämnden. Naturligtvis kommer även den pågående utredningen om 3:12-reglerna att diskuteras! På denna kurs har du möjlighet att uppdatera dig på alla dessa nyheter på redovisnings- och skatteområdet.

  Lämpliga förkunskaper

  Du arbetar som redovisningskonsult, revisor eller på ett företags ekonomiavdelning och har redan god kunskap inom redovisning och beskattning.

  Kursmål

  När du har gått kursen Sambandet redovisning och skatt har du:
  • Lärt dig att förstå sambandet mellan redovisning och beskattning.
  • Fått kännedom om aktuell utveckling inom dessa områden.

  Varför en kurs i sambandet mellan redovisning och skatt?

  Beskattningsrätten påverkas av utvecklingen på redovisningsområdet. Kopplingen mellan redovisnings- och skatterättsliga värderingsregler är ibland krånglig. I rättspraxis är kopplingen mellan redovisning och beskattning ett av de områden som är mest frekvent. Problemområdet är mer aktuellt än någonsin eftersom K2- och K3-reglerna kan leda till olika resultat. Detta kan också påverka det skattemässiga resultatet. För dig som är ekonomirådgivare är frågor inom det här området vanliga och svaren är sällan givna. Men, med aktuell kunskap på området kan du lösa uppgifterna snabbt och säkert, och möta dina kunders förväntningar.

  Nu får du chansen att lära dig reglerna för värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar. Du lotsas också på ett lättbegripligt sätt genom det allmänna nyhetsflödet, får en inblick i de aktuella rättsfallen och deltar i diskussioner om den framtida utvecklingen. Att äldre skatterättslig rättspraxis måste läsas med försiktighet och att den skatterättsliga effekten av olika företagskategorier får skilda redovisningsregler diskuteras särskilt på kursen.

  Kursinnehåll

  • Dagsläget för K-projekten
  • Huvuddragen i det nya huvudregelverket för årsredovisningsföretag, K3.
  • Översyn av bokföringslagen, vad gäller exempelvis för hantering av kvitton
  • Förändringar i K-regelverken
  • Viktiga skillnader mellan K2 och K3 och skattemässiga effekter av detta
  • Klassificeringsfrågor
   -lager eller inventarier, -inventarier eller byggnad, -effekter av omklassificering
  • Värdering av varulager och pågående arbeten
  • Värdering av materiella och immateriella anläggningstillgångar
  • Framtida utgifter/avsättningar
  • Redovisning av intäkter och löpande utgifter
  • Aktieägartillskott och koncernbidrag
  • Periodiseringsfonder
  • Aktuella skatte- och redovisningsfrågor
  • Nya rättsfall m m
  • HFD 2022 not. 2 – Installation av pentryn och ombyggnation av gemensamma kök till lägenheter omfattas inte av det utvidgade reparationsbegreppet

  Ingår i kursen Sambandet redovisning och skatt

  Kursdokumentation, Srf Redovisning digitalt. Lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

  Läs mer

  Recension från kursdeltagare

  Bra kurs med duktiga lärare

  Kursdeltagare