Bild för sida om K2 K3

Srf konsulterna om översynen av K2 och K3

Srf konsulterna har på denna sida samlat viktig information om den pågående översynen av K2 och K3.

Bokföringsnämnden (BFN) har under en tid arbetat med en större översyn av regelverken för årsredovisning för mindre företag (K2) och för koncernredovisning och årsredovisning (K3).

BFN föreslår att fler ska tillämpa K3. Om detta går igenom kan många företag behöva hjälp med att byta regelverk.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Företag som har stora uppskjutna skatteposter eller byggnader med betydande komponenter med olika nyttjandeperiod ska inte längre få tillämpa K2. De allra minsta företagen (samma gräns som krav för revision) ska däremot inte behöva fundera på detta utan ska alltid kunna tillämpa K2.
  • Alla bostadsrättsföreningar (även de allra minsta) ska tillämpa K3. Skälet är att det för bostadsrättsföreningar är särskilt viktigt, ur ett konsumentperspektiv, att uppnå en rättvisande och jämförbar redovisning.
  • Alla företag som har en eller flera utländska filialer (även de allra minsta) ska tillämpa K3.

Utöver vilka företag som får tillämpa vilket regelverk föreslås en hel del förtydliganden och ändringar i K2-regelverket. Bland annat föreslås en tydligare regel om vad som ska ingå i posten Råvaror och förnödenheter, när aktieägartillskott kan redovisas, förtydligande om periodisering av hyra, m.m. I K3 föreslås endast ett fåtal ändringar.

De föreslagna ändringarna väntas träda i kraft för räkenskapsår som börjar efter den sista december 2025. Det innebär att inga tvingande ändringar för räkenskapsår 2025 kommer att beslutas med anledning av översynen. Det gäller även frågan om bostadsrättsföreningar ska vara tvungna att använda K3.

Även om det än så länge bara är förslag på ändringar och det dröjer ett tag innan dessa är beslutade är det viktigt att känna till vad som är på gång.

Håll dig uppdaterad genom att följa utvecklingen på BFN:s webbplats och genom Srf konsulternas utbildningar och informationsmaterial.

FAQ - K2 och K3  
FAQ - K2 och K3: Vad betyder de nya reglerna för mig som redovisningskonsult?  
FAQ - K2 och K3: Vad betyder de nya reglerna för mig som företagare?  
FAQ - K2 och K3: Vad betyder de nya reglerna för bostadsrättsföreningar?  
FAQ - K2 och K3: Vilka företag kan behöva byta till K2?  
FAQ - K2 och K3: Vilka företag kan behöva byta till K3?  
FAQ - K2 och K3: Finns det några företag som alltid kan tillämpa K2?  
FAQ - K2 och K3: Vilka "poster" ska du vara särskilt observant på?  
FAQ - K2 och K3: När börjar de nya reglerna att gälla?  
Kurser och utbildningar  
Kurser och utbildningar: Bokslutskurser    
Kurser och utbildningar: Bokslut K3    
Kurser och utbildningar: Årsredovisning K3    
Kurser och utbildningar: Redovisning i bostadsrättsföreningar    
Kurser och utbildningar: Fastigheter – komponentavskrivning    
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se  
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se : Vad händer i översynen av K2 och K3?    
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se : Uppdaterade K2 och K3 regelverk på remiss    
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se : Hur går det med Bokföringsnämndens utvärdering av K-regelverken?    
Srf konsulternas artiklar från tidningenkonsulten.se : Kommer Bokföringsnämnden att slopa K2?    
Nyttiga länkar  
Nyttiga länkar: BFN (bfn.se)    
Nyttiga länkar: Vad händer i översynen av K2 och K3 (bfn.se)    
Nyttiga länkar: Remiss med ändringar i K2 och K3 (bfn.se)