Svar: 2023-05-15
Remisslänk: Remiss 2023-02-28
Finansdepartementet


Fi2023/00559

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

De svenska regler som omfattas av den här remissen är ett införande av ett EU-direktiv om en minimibeskattning för stora koncerner. Inom OECD finns ett motsvarande samarbete och regler för förslag. Det innebär att det kommer att bli en global minimiskatt för dessa stora koncerner. Syftet med reglerna är att säkerställa att stora multinationella koncerner betalar en rättvis andel av sina vinster i skatt oavsett var de har sin verksamhet.

Reglerna ska gälla för koncerner vars omsättning överstiger 750 miljoner euro och även omfatta nationella, inhemska koncerner som inte bedriver gränsöverskridande verksamhet. Minimiskatten innebär att en koncerns inkomster som beskattas lägre än i genomsnitt 15 procent blir föremål för en extra beskattning upp till denna nivå. Inkomsterna och skattekostnaderna beräknas på koncernnivå och utgår från den internationella redovisningsnormgivningen IFRS. I ett andra steg ska vissa justeringar göras enligt lagen.

Reglerna föreslås träda i kraft i Sverige den 1 januari 2024 och ska tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2023.

Detta innebär enligt utredningen att 124 koncerner med moderföretag i Sverige kommer att omfattas av reglerna och totalt ca 12 000 svenska koncernenheter (varav ca 8 000 svenska koncernenheter tillhör koncerner med utländska moderbolag).

Remissvar

Srf konsulterna väljer att avstå från att lämna synpunkter på ovanstående förslag.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
30
nov
30 nov

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender