Svar: 2024-04-18
Remisslänk: Remiss 2024-01-22
Dnr Fi2024/00135

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

De föreslagna förenklingarna av reglerna gäller bara för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Möjligheten att upprätta ett förenklat årsbokslut infördes från och med beskattningsåret 2007. Sedan införandet av reglerna har ingen av beloppsgränserna för förenkling justerats. Det föreslagna reglerna innebär att en enskild näringsidkare inte behöver ta upp något värde på lagertillgångarna om lagrets sammanlagda värde uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp (nuvarande gräns 5 000 kronor). Vidare föreslås att en enskild näringsidkare får göra värdeminskningsavdrag med hela avskrivningsunderlaget om underlaget uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp (nuvarande gräns 5 000 kronor).

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Remissvar

Srf konsulterna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Srf konsulterna ser positivt på förslaget att höja beloppsgränserna från 5 000 kronor till ett halvt prisbasbelopp. Däremot är Srf konsulternas uppfattning att de aktuella reglerna borde gälla generellt för alla enskilda näringsidkare, oavsett om den löpande bokföringen avslutas med ett förenklat årsbokslut eller ett ”vanligt” årsbokslut. Alla enskilda näringsidkare borde få möjlighet att tillämpa de lättnader som de föreslagna ändringarna innebär. I sammanhanget är beloppen små oavsett hur den löpande bokföringen avslutas och att höja beloppsgränsen skulle innebära stora förenklingar för den här gruppen företagare.

Förändringen skulle få störst betydelse när det gäller att varulagret inte behöver tas upp om det uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp. På det området finns inga förenklingar som hanterar värden av mindre belopp. När det gäller avdrag för inköp av inventarier finns däremot beloppslättnader genom regeln om omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde i 18 kap. 4 § inkomstskattelagen. Inköp av inventarier till mindre värden behöver inte hanteras vid beräkningen av värdeminskningsavdrag. Det gör att regeln om att värdeminskningsavdrag får göras för hela avskrivningsunderlaget när det uppgår till ett halvt prisbasbelopp inte får lika stor påverkan för förenklingen som regeln om avdrag för lager. Lagerredovisning och värdering kan kräva en stor arbetsinsats i förhållande till det värde som lagret representerar. För att dessa båda förenklingar ska få genomslag behöver redovisningsnormeringen även ändras för de enskilda näringsidkare som upprättar ett ”vanligt” årsbokslut.

Precis som framhålls i konsekvensanalysen krävs att Bokföringsnämnden gör motsvarande förändringar i det allmänna rådet om enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1) för att de föreslagna ändringarna i inkomstskattelagen ska få full effekt. Srf konsulterna vill framhålla att förenklingen och kostnadsbesparingen med de förslagna ändringarna är värdefull för dessa företagare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Av promemorian framgår att några särskilda ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser inte behövs. De nya bestämmelserna kan tillämpas vid beskattningen av enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut efter ikraftträdandet.

Meningen som anges i promemorian kan leda till tolkningssvårigheter. Srf konsulterna anser därför att ikraftträdandebestämmelserna bör förtydligas med att bestämmelserna ska tillämpas för beskattningsår som påbörjas den 1 januari 2025 eller senare.

Tillbaka till övriga remisser