Svar: 2023-12-21
Remisslänk: Remiss 2023-10-26
Dnr: Ju2023/02232

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

EU:s nuvarande rättsliga ram anses vara otillräcklig för att stävja betalningar som inte görs inom den avtalade eller lagstiftade tidsfristen. För att förhindra att betalningsförseningar uppstår, underlätta betalningar i tid, stärka indrivningsmekanismerna, säkerställa rättvisa betalningsvillkor och stärka företagen läggs ett antal rekommendationer i ett policypaket.

  • Begränsning av betalningsfristen till 30 dagar för transaktioner mellan företag
  • Kontroll- eller godkännandeförfarande med en övre gräns på 30 dagar (utan undantag)
  • Automatisk dröjsmålsränta
  • Höjd förseningsavgift
  • Varje EU medlemsstat ska ha ett organ för att säkerställa efterlevnad
  •  Kontroll av betalningar vid offentlig upphandling
  • Nationellt medlingsinstitut för att lösa betalningstvister vid affärstransaktioner

Remissvar

Srf konsulterna har avstått från att lämna synpunkter på förslaget.

Tillbaka till övriga remisser
 
26
feb
26 feb

Större företag

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatteverket – moms för januari 2024 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender