Svar: 2024-04-18
Remisslänk: Remiss 2024-01-22
Dnr Fi2024/00136

Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Förslaget om underskottsavdrag som presenteras innehåller många ändringar. I 40 kapitlet inkomstskattelagen vill man förbättra och förenkla tillämpningen av underskottsreglerna. Reglerna som träder in bland annat när det har skett en ägarförändring och som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag. Från detta finns en rad undantag.

Det föreslås ändringar i den s.k. beloppsspärren, som är den regel som anger hur stor del av tidigare års underskott som får dras av efter en ägarförändring. Förslaget innebär att denna kvot höjs från 200 till 300 procent av köpeskillingen. Höjningen får till följd att en större del av underskottet från tidigare år får behållas efter en ägarförändring.

Vidare föreslås en undantagsregel som innebär att beloppsspärren inte ska träda in när en fysisk person eller vissa andra subjekt får ett direkt bestämmande inflytande över ett underskottsföretag, om personen redan före ägarförändringen hade ett sådant inflytande indirekt. Syftet med ändringen är att tydliggöra att tidigare års underskott inte ska begränsas när det bestämmande inflytandet i praktiken inte har ändrats.

Även ett antal förslag på ändringar presenteras för att förenkla tillämpningen av regelverket när en grupp, sinsemellan oberoende, fysiska personer under en period förvärvar en viss andel av rösterna i ett underskottsföretag (den s.k. flockregeln). Bestämmelsen föreslås också utvidgas till att även omfatta indirekta förvärv, det vill säga när gruppen fysiska personer förvärvar andelar i ett företag som har det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Remissvar

Srf konsulterna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen som presenteras i promemorian om förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott.

Srf konsulterna ser positivt på att reglerna förenklas däremot ska man vara medveten om att reglerna även fortsättningsvis är mycket komplicerade. Det kan också ifrågasättas om reglerna är proportionerliga med hänsyn till att det införts en särskild begränsningsregel i 40 kap. 17a § IL. Srf konsulterna har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian utan tillstyrker förslagen som lämnas.

Srf konsulterna ser särskilt positivt på förslaget att kvoten vid tillämpning av beloppsspärren höjs från 200 till 300 procent. Förslaget grundar sig på att skattesatsen sänkts från 28 till 20,6 procent. Till det ska också läggas att det införts regler om att underskottet upphör i sin helhet om det har utgjort det övervägande skälet till ägarförändringen. I och med införandet av denna nya bestämmelse kan det till och med ifrågasättas om kvoten borde höjas ytterligare.

Förslaget om att förenkla flockregeln är bra. Flockregeln är i dess nuvarande form komplicerad och svårtillämpad och det är i många situationer inte enkelt att överblicka när eller om regeln kan bli tillämplig. Genom förenklingen blir det lättare för företagen att identifiera om beloppsspärren blir tillämplig eller inte när en grupp fysiska personer tillsammans förvärvat det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag.

Srf konsulterna anser att det är bra att det förtydligas i lagtexten att förändringar inom oäkta koncerner inte innebär att beloppsspärren ska tillämpas, trots att det framgår av Skatteverkets rättsliga vägledning (förslaget 40 kap. 13 § IL). Enligt Srf konsulternas mening hade det varit önskvärt att situationen när en fysisk person omstrukturerar sitt ägande, så att ett underskottsföretag avyttrats till ett annat företag som den fysiska personen äger direkt eller indirekt, hade undantagits från beloppsspärrens tillämpningsområde. Det vill säga den situationen att den fysiska personen disponerar om sitt ägande från en oäkta koncern till en äkta koncern. Sådana transaktioner görs mycket sällan i syfte att genom skatteplanering kunna utnyttja underskotten, utan av andra organisatoriska skäl. Srf konsulterna välkomnar en sådan regel.

Tillbaka till övriga remisser