Svar: 2024-08-23
Remisslänk: Remiss 2024-06-03
Dnr 2024:54
Bokföringsnämnden

Förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om bokföring

Riksdagen beslutade den 22 maj om ändringar i bokföringslagens (BFL) arkiveringsregler (prop 2023/24:78). Reglerna träder i kraft den 1 juli 2024. Ändringarna innebär att BFN:s vägledning Bokföring behöver uppdateras.

Bland annat ändras 7 kap. 6 § BFL så att en ursprunglig handling får förstöras så snart räkenskapsinformationen överförts till en annan handling. Tidigare var kravet att det ursprungliga materialet skulle sparas de tre första åren.
Det remitterade förslaget innehåller ändringar till följd av

  • ändringarna i BFL (prop 2023/24:78)
  • andra mindre ändringar i BFL, andra lagar och annan normgivning som gjorts sedan vägledningen Bokföring senast uppdaterades 2017, samt
  • behov av modernisering kopplat till ändringarna i BFL.

Remissvar

Srf konsulterna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen om ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning.

Srf konsulterna tillstyrker förslagen men ifrågasätter om den nya punkten 8.5A är nödvändig.

Vi anser att det är angeläget att ändringarna i normgivningen beslutas så snart som möjligt och att företagen får det stöd som behövs för att kunna tillämpa de ändrade reglerna i bokföringslagen (1999:1078); BFL. Det är särskilt angeläget vad gäller tillämpningen av 7 kap. 6 § BFL.

Den nya punkten 8.5A

Bokföringsnämnden föreslår i den nya punkten 8.5A att ett företag som förvarar en pappershandling utomlands och överför pappershandlingen enligt 7 kap. 6 § BFL får förstöra pappershandlingen utomlands. Vi ifrågasätter om den nya punkten är nödvändig.

Som vi uppfattar 7 kap. 6 § BFL och den kommentar som Bokföringsnämnden lämnar till lagen är det – om överföringsparagrafen tillämpas – den handling som räkenskapsinformationen överförts till som utgör räkenskapsinformation efter det att överföringen skett. Det är också, som vi uppfattar det, innebörden av sista meningen i näst sista stycket i kommentaren till 7 kap. 6 § BFL där Bokföringsnämnden skriver ”Efter en överföring tillämpas arkiveringsreglerna på den handling som räkenskapsinformationen har överförts till.” Det synes också vara innebörden av sista meningen i tredje stycket i kommentaren till punkterna 8.5 – 8.8 där det anges ”Om företaget skannar verifikationerna men väljer att inte förstöra pappershandlingen efter överföringen, behöver dessa handlingar inte återföras till Sverige”.

Förutsatt att en tillämpning av 7 kap. 6 § BFL innebär att den handling som räkenskapsinformationen överförts till utgör räkenskapsinformation, förstår vi inte varför Bokföringsnämnden i punkt 8.5A särskilt behöver reglera att det som inte längre är räkenskapsinformation får förstöras utomlands.

Generellt förespråkar vi att Bokföringsnämnden alltid ska vara så tydlig som möjligt i de allmänna råden, men samtidigt anser vi att det är viktigt att pröva varje regel mot det generella kravet att minska regelbördan för företagen. I det här fallet skulle vi förespråka att frågan, om den behöver hanteras, bara hanteras i kommentaren.

Kommande översyn

I remissbrevet beskriver Bokföringsnämnden att en större översyn av vägledningen planeras och att en större modernisering och anpassning till ny teknik kommer att hanteras i den översynen. Vi anser att det är viktigt att den översynen prioriteras så snart översynen av K-regelverken är klar. Det finns flera områden där ytterligare kompletterande normgivning behövs. Ett exempel är vad kravet på varaktighet innebär när det gäller elektroniska handlingar. Ett annat exempel är hur företag ska uppfylla arkiveringskraven i samband med byte av bokföringssystem när företaget inte själv har tillgång till programvaran.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
22
jul
22 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender