Svar: 2024-05-16
Dnr Fi2024/00750

Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Lagen om tilläggsskatt för stora koncerner trädde i kraft den 1 januari 2024 och redan i förarbetena till lagen aviserades att ny lagstiftning skulle tillkomma med anledning av det fortsatta arbetet i OECD:s Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting, förkortat det inkluderande ramverket (IF). IF har antagit flera administrativa riktlinjer som ger vägledning kring hur lagen ska tillämpas i praktiken. Dessa riktlinjer har publicerats i februari, juli och december 2023 och har endast delvis beaktats i den antagna lagen om tilläggsskatt.

I promemorian föreslås ytterligare bestämmelser eller ändring av befintliga bestämmelser i lagen om tilläggsskatt till den del som det är nödvändigt med anledning av dessa administrativa riktlinjer. Förslagen är omfattande. Några ändringarna som föreslås behandlar utformningen av de svenska reglerna om nationell tilläggsskatt vilket är avgörande för att de ska kunna omfattas av andra staters förenklingsregler, så kallade safe harbours, vad avser nationell tilläggsskatt och därmed leda till att svenska koncernenheter av andra stater inte ska anses vara lågbeskattade om den rapporterande enheten åberopar en sådan förenklingsregel. Dessutom lämnas även förslag om en tillfällig s.k. safe harbour-regel, beloppsgränser och valuta samt om definitionen av en koncern.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. I promemorian lämnas dock ett förslag om att det ska vara möjligt för de rapporterande enheterna att frivilligt och på begäran tillämpa samtliga eller vissa av bestämmelserna för beskattningsår som påbörjas den 1 januari 2024 eller senare.

Remissvar:  

Srf konsulterna väljer att avstå från att lämna synpunkter på ovanstående förslag.

 

 

Tillbaka till övriga remisser