Svar: 2022-10-24
Remisslänk: Remiss 2022-08-22

Förslag på ny struktur av BAS-kontoplanens konton för anläggningstillgångar samt ändringar i kontona för övriga externa kostnader

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen. 

Remissen är ställd till bland annat BAS medlemmar och de som deltagit i workshops avseende kontoplanen, men den är öppen för alla att svara på.

Remissvar:

Srf konsulterna har erbjudits möjlighet att svara på remissen från BAS-intressenternas Förening (BAS) om en översyn av kontoplanen. Remissen har besvarats av Srf Redovisningsgrupp.

För att fånga upp medlemmarnas synpunkter i den här frågan ordnade Srf konsulterna ett webinar för medlemmarna. Vid webinaret informerades om BAS arbete med översynen och syftet med de ändringar som BAS föreslår. Vidare fick medlemmarna möjlighet att svara på ett antal frågor kring de föreslagna förändringarna. Vid webinaret deltog ca 630 personer. Frågorna och svaren finns i Bilaga 1.

Förutom att samla in medlemmarnas synpunkter vid ett webinar har vi i samband med utbildningar och andra träffar informerat medlemmarna om BAS översynsprojekt. Även vid dessa tillfällen har synpunkter framförts. I detta remissvar ger vi vår samlade bedömning utifrån medlemmarnas synpunkter.

Generella synpunkter

Srf konsulterna är positiva till att kontoplanen ses över och ser fördelar med att antalet konton minskas. Som en förutsättning för att BAS ska ändra i kontoplanen ser vi dock att det finns en överenskommelse med de ledande programvarutillverkarna att de också kommer att införa ändringarna i sina program. Utan en sådan överenskommelse riskerar vi att få flera olika parallella kontoplaner och det kommer att försvåra för såväl företag som konsulter.

En särskild fråga som vi vill framföra är om BAS har gjort någon konsekvensanalys av vilka kostnader som bytet av kontoplanen kommer att medföra för företagen. Att en förändring medför kostnader är naturligt men kan den initiala kostnaden försvaras av att kostnaden blir lägre på lång sikt? Hur stor kostnaden blir beror också på vilket stöd som kommer erbjudas från programvaruleverantörerna vid en konvertering.

Som en generell synpunkt vill vi också framföra att det ses som onödigt att flytta befintliga konton som ska finnas kvar med samma funktion bara för att fylla de glapp som finns i kontoplanen. Vi förstår tanken, men BAS bör överväga att inte genomföra den typen av förändringar om det blir allt för många konton som bara flyttas. BAS bör också överväga att slå samman huvudkonton från 1170 till 1290 i syfte att renodla kontogrupp 11 till fastigheter och 12 till maskiner och inventarier.

BAS har i remissbilagorna en markering för vad som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring samt vilka konton som inte är aktuella när företaget tillämpar K2. Vi har i detta svar inte analyserat de delarna. Vi har heller inte analyserat hur förändringarna kan komma att påverka de nyckeltal som BAS presenterar i boken Nyckeltalen.

När det gäller tidsplanen ser vi hellre att hela översynen görs vid samma tillfälle än att de olika delarna införs successivt. Det är viktigt att framförhållningen för en ändrad kontoplan är god så att programvarutillverkarna kan erbjuda goda möjligheter till en smidig övergång.

Gemensamma kriterier och principer

Vi anser att de kriterier och principer som BAS satt upp för när ett konto ska finnas är bra.

När det gäller kriteriet att kontoplanen ska möjliggöra rapportering av Företagens ekonomi (FEK) till Statistikmyndigheten SCB framkom det vid webinaret att så många som 28 % använde kontoplanen som stöd vid statistikinlämningen. Att det är ett kriterium för att ett konto ska finnas synes rätt.

När det gäller kriteriet att konton för internredovisningsändmål ska finnas är det i grunden korrekt, men svårt att sätta upp gränsen för när konton ska finnas av detta skäl. Å ena sidan tycker många att antalet konton ska bli färre, å andra sidan framkommer synpunkter om att t.ex. kontot för kapitalförsäkringar och särkonton för lokalkostnader inte ska tas bort. Även om BAS ambition är att varje företag själv ska kunna lägga till de konton som behövs är vår bedömning att BAS bör vara försiktig att ta bort konton som ofta används. Ett skäl till det är också att om varje företag själv ska lägga till egna konton kommer många olika konton användas för samma sak. Det är då risk för att:

 • kontona placeras fel i strukturen,
 • det skapar problem när ett företag vill byta redovisningskonsult då denna kan använda andra konton,
 • de som analyserar resultat- och balansrapporter ställs inför problem då samma affärshändelse i olika företag är bokförd på olika konton.

BAS anger i remissbrevet till kriteriet de vanligaste internredovisningsbehoven ”poster som normalt förekommer i alla företag”. Srf konsulterna menar att gränsen bör sättas betydligt lägre än ”alla företag”. Srf konsulterna föreslår att konton som efterfrågas av fler än t.ex. 10–20 % av företagen ska finnas kvar.

Konton för Anläggningstillgångar

Nedan besvaras de frågor som BAS särskilt ställer i remissen.

 1. Är förslagen i remissen bra? Om inte, vilken lösning på problemen (svåröverskådlig kontoplan, att det finns konton utan synligt behov, platsbrist för nya konton) i nuvarande kontoplan föreslår ni?
  Ja förslagen är bra men förutsätter att programvaruleverantörerna gör ändringar och att uppdateringarna även får genomslag i sidoordnade system såsom anläggningsregister. Som vi framfört ovan bland de generella synpunkterna bör BAS dock överväga att slå samman huvudkonton från 1170 till 1290 i syfte att renodla kontogrupp 11 till fastigheter och 12 till maskiner och inventarier.
 2. Saknar ni något konto? Vad är i så fall motivet för att det ska finnas?
  Vi anser inte att BAS ska ta bort så många konton som föreslås i remissen. Utifrån internredovisningsändmål är vår uppfattning att fler konton efterfrågas. Vi ser gärna att t.ex.  kontot för kapitalförsäkringar finns kvar då det är ett konto som ofta används. BAS bör överväga om även andra konton bör finnas kvar. Att ta bort kontot för konst och liknande tillgångar riskerar att skapa problem avseende maskinell hjälp vid den skattemässiga hanteringen av avskrivningsreglerna för inventarier. BAS bör särskilt analysera att det finns lösning för det, alternativt föra in konton för inventarier som inte ska skrivas av.
 3. Ser ni problem med att införa en ny indelning av konton för anläggningstillgångar?
  Ja om den nya kontoplanen inte får genomslag i program och tillhörande system.
 4. Är strukturen i övrigt (ordning, placering av konton för avskrivning etcetera) bra?
  Ja.
 5. I de fall ni har en branschkontoplan – kommer det vara möjligt att anpassa den till den nya indelningen? Kommer det finnas en vilja att anpassa branschkontoplanen?
  Vi har inte någon egen branschkontoplan men våra medlemmar använder flera olika branschkontoplaner. Det är viktigt att dessa uppdateras i samband med en översyn.

Konton för Övriga externa rörelsekostnader (kontoklass 5 och 6)

Nedan besvaras de frågor som BAS särskilt ställer i remissen.

 1. Är förslagen i remissen bra? Om inte, vad är de största problemen med förslagen? Vilken lösning på problemen i nuvarande kontoplan föreslår ni?
  Ja, generellt är vi positiva till att antalet konton i kontoplanen blir färre.
 2. Saknar ni något konto? Vad är i så fall motivet för att det ska finnas?
  Även när det gäller övriga rörelsekostnader är vår bedömning att fler konton troligtvis efterfrågas utifrån internredovisningsändmål. BAS bör därför analysera om alla de konton som nu föreslås tas bort verkligen ska tas bort. Vår bedömning är dock att det är lättare för användaren att själv lägga till de konton som behövs i kontoklass 5 och 6 än vad det är i kontoklasserna för anläggningstillgångar.
 3. Är indelningen i kontogrupper logisk?
  Ja.
 4. Är förslaget om en särskild kontogrupp för kostnader som är specifika för ideella föreningar och stiftelser bra? Borde kontona i stället ligga som grupp 68 eller 69?
  Ja, det är ett bra förslag med en egen kontogrupp. BAS bör undersöka om det är mer ändamålsenligt att kontogruppen läggs i kontoklass 4.
 5. I de fall ni har en branschkontoplan – påverkar omstruktureringen på något sätt som försvårar för er? Hur i så fall? Kommer det vara möjligt att anpassa den till den nya indelningen? Kommer det finnas en vilja att anpassa branschkontoplanen?
  Vi har inte någon egen branschkontoplan men våra medlemmar använder flera olika branschkontoplaner. Det är viktigt att dessa uppdateras i samband med en översyn.

Sammanställning av frågor vid Srf konsulternas webinar om Framtidens kontoplan den 16 september

Srf Redovisningsgrupp
Peter Nilsson, Ledamot Srf Redovisningsgrupp
Per Lindblom, Ledamot Srf Redovisningsgrupp

Tillbaka till övriga remisser
 
26
feb
26 feb

Större företag

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatteverket – moms för januari 2024 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender