Svar: 2020-05-19
Remisslänk: Remiss 2020-05-15
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Fi2020/02322/S2

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2). Remissvaret lämnas enligt nedan.

Remissinstanser

Bakgrund

Coronaviruset har medfört mycket stora problem för hela samhället och näringslivet, både i Sverige och internationellt. Flera länder har därför infört en mängd stödformer i syfte att företagen ska få ökade möjligheter att överleva, bl a har olika former av stöd för bortfall av omsättning införts i Norge och Danmark. Ett motsvarande sådant omställningsstöd föreslås nu även i Sverige enligt föreliggande remiss.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Srf konsulternas kommentarer lämnas nedan enligt samma struktur som remissens avsnittsindelning.

3.1 Omställningsstödets huvudsakliga utformning

Ett stöd införs baserat på minskad omsättning och kvarvarande fasta kostnader. Syftet är att öka företagens möjligheter att överleva på lång sikt.

Srf konsulterna tillstyrker förslagets grundläggande principer och understryker vikten av att förbättra företagens ekonomiska balans när den egna och naturliga omsättningen har minskat väsentligt. Definitionen av fasta kostnader borde dock vara underordnad syftet att skapa långfristigt livskraftiga företag, eftersom även rörliga kostnader kan skapa ekonomisk obalans. T ex har ett företag med fasta inköpsavtal eller varor som måste säljas under inköpspriset problem med sin ekonomiska balans trots att detta kommer från en rörlig kostnad.

En bättre definition hade varit kostnader som inte kan beslutas upphöra med kort varsel. Den föreslagna definitionen av fasta kostnader kommenteras vidare nedan under 3.8.

3.2 Vilka som omfattas av stödet

Omställningsstödet föreslås omfatta alla företagsformer och både fysiska och juridiska personer. En förutsättning är att man innehar F-skattsedel.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget att alla företagsformer ska omfattas, men är starkt kritiska till att nystartade företag som inte har någon verksamhet för referensperioden mars till april 2019 inte omfattas. Det gäller även sådana företag som startades under 2019 och under sin uppstart och inledande månader inte uppnådde en omsättning som överträffar mars till april 2020. Mot bakgrund av den fortlöpande ökningen av nya företag borde även dessa ges en möjlighet att ansöka om stöd för att kunna överleva. En sådan lösning skulle kunna uppnås genom att jämföra referensperioden mars till april 2020 med annan period, t ex januari till februari 2020. Risken med säsongsvariationer kan då finnas men bör underordnas syftet att skapa långsiktigt livskraftiga företag.

3.3 Grundläggande krav för rätt till stöd

Stöd kan utgå till företag som förlorat minst 30% av sin omsättning under perioden mars till april 2020 jämfört med mars till april 2019. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av coronaviruset. Vidare krävs att företagets nettoomsättning på årsbasis uppgår till minst 250 000 kronor, samt att företaget själv har vidtagit alla egna åtgärder för att balansera sin ekonomi. Stöd under 5 000 kronor utbetalas inte.

Vidare gäller som krav för att få stöd att företaget under perioden mars 2020 till juni 2021 inte beslutar eller verkställer beslut om utdelning eller värdeöverföring till företagets ägare eller moderföretag.

Srf konsulterna tillstyrker tröskelvärdet för minskad omsättning som ligger i nivå med andra länder som infört liknande system. Även gränsvärdet 250 000 kronor tillstyrks. Dock innehåller förslaget ett antal onödigt svårtolkade krav som inte underlättar bedömningen. Hur visar en sökande att nedgången ”så gott som uteslutande” är orsakad av coronaviruset? Det kan antas att en liberal bedömning kommer att ske pga krisens omfattning, men då skulle även regelverket tjäna på att sådana definitioner togs bort. Samma problem uppstår vid en bedömning om att företaget själva har uttömt möjligheterna till annan ersättning. Kan detta t ex innebära att ett företag som inte tecknat avbrottsförsäkring vid en senare kontroll blir återbetalningspliktigt för stödet?

Kravet att företaget under perioden mars 2020 till juni 2021 inte beslutar eller verkställer beslut om utdelning eller värdeöverföring till företagets ägare eller moderföretag är onyanserat. Avsikten är tydlig och innebär att statligt stöd inte ska slussas vidare till ägarna, men komplexiteten i kravet är omfattande. Vad innebär t ex värdeöverföring? Är det enbart utdelning till aktieägare eller omfattas även privatuttag i enskilda näringsformer? Innebär en amortering till ägaren på tidigare egen inlåning en spärr mot stöd? Innebär beslut om utdelning i början av mars som ännu inte verkställts en spärr mot stöd trots att utdelningen inte kommer att tas ut före juni 2021? Vad gäller för lämnade koncernbidrag?

En bättre lösning hade varit att uttagen utdelning avräknas det stödbelopp som söks, på samma sätt som avräkning kan ske mot andra erhållna ersättningar. Det skulle innebära att företag som tagit en mindre summa utdelning och som fått stora problem ändå kan få stöd istället för att vara helt diskvalificerade. Samtidigt kommer företag som lämnat en större utdelning automatiskt att få ett mindre stöd.

Srf konsulterna avstyrker en absolut spärr mot stöd pga utdelning. Ett företag som har ekonomiska problem ska kunna få visst stöd trots att utdelning har skett, vilket skulle bli möjligt med ett avräkningssystem istället för en absolut spärr.

3.4 Situationer när stöd inte får lämnas

Stöd ska inte få lämnas till företag som är restförda för skatter och avgifter eller där näringsidkare eller företrädare är belagda med näringsförbud. Det företag som söker får heller inte vara på obestånd och en hänvisning sker även till EUs definition av företag i ekonomiska svårigheter som inte kan få omställningsstöd.

Srf konsulterna tillstyrker att företag med restförda skatter och avgifter eller företrädare med näringsförbud inte ska ges stöd. Dock bör formuleringen ändras vad avser spärren vid obestånd vid tidpunkten för prövningen, då denna är missledande eftersom det inte är själva prövningstillfället som avses. Företag som inte har kontrollbalansplikt vid sin ansökan ska kunna erhålla stöd även om problemen har medfört sådan vid tidpunkten för den senare prövningen av ansökan.

Srf konsulterna ser dock problem vid bedömningen vad avser kopplingen till EUs definitioner av företag i svårigheter. T ex framgår där att detta avser situationer där över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit pga ackumulerade förluster (punkt b). Vilken tidpunkt för bokfört eget kapital som avses framgår inte och definitionen inför en kontrollbalansplikt även för enskilda näringsformer, vilket inte har stöd i svensk lagstiftning.

3.5 Hantering av koncerner

Vid ansökan av stöd ska varje företag i en koncern betraktas som en individuell stödmottagare. En samlad bedömning ska dock ske vid ansökan mot maxbeloppet för stöd.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget i denna del.

3.6 Hur nettoomsättningen beräknas

Definitionen av nettoomsättning är intäkter från den normala försäljningen av produkter och tjänster. En periodisering ska ske som medför att intäkten redovisas i den månad den är hänförlig till enligt samma principer som vid ett ordinarie bokslut i företaget, oavsett när tidpunkten för betalning infaller.

Srf konsulterna tillstyrker principen, men befarar att detta kommer att medföra både merarbete och vissa problem eftersom mindre företag normalt inte periodiserar alla kostnader under löpande år eller tillämpar en kontantprincip. Det innebär att omfattande omräkning av den historiska jämförelseperioden mars till april 2019 kommer att krävas för att kunna utgöra referensvärden vid ansökan om stödet.

3.7 Hur storleken på stödet beräknas

Stödet beräknas genom att omsättningen för mars-april 2020 jämförs med samma period för 2019. Stöd kan då erhållas om:

  • kvoten som uppstår vid denna beräkning understiger 0,70
  • företagets omsättning på årsbasis uppgår till minst 250 000 kronor

Stödet utgår om dessa förutsättningar är uppfyllda med 75% av en definierad uppräkning av fasta kostnader, dock ska stödbehovet uppgå till min 5 000 kronor och kan max uppgå till 150 mkr för ett enskilt företag eller koncern. Avräkning av stödet ska ske med annan ersättning som erhållits för omsättningstapp, t ex avbrottsförsäkring.

Srf konsulterna har ingen principiell synpunkt på beräkningsmodellen, även om andelen 75% framstår som något för låg. Argumentet som framförs är att stödet ska täcka kostnader men inte förlorad vinst. Detta tillstyrkes av Srf konsulterna, men för företag med små marginaler kan stödbehovet vara väsentligt större än 75% samt att merkostnader även kan uppstå från att sälja ut varor som utgör rörliga kostnader under försäljningspriset, vilket sker i många företag för att få in likviditet. Srf konsulterna anser därför att stödnivån borde ökas från 75% till 85%.

3.8 Vilka fasta kostnader som omställningsstöd ges för

Förslaget räknar upp en fördefinierad omfattning av kostnader som kan ingå i det som stödet ska ges för. Det innebär att kostnader som inte är upptagna i denna definition inte kan utgöra underlag för stöd.

Srf konsulterna avstyrker ansatsen eftersom olika företag kan ha helt olika kostnadsstruktur och därmed gå miste om stöd som kan avgöra dess överlevnad. T ex inom området tjänster omfattas enbart tjänster som kan relateras till lokalförvaltning, vilket är ett allt för snävt synsätt. En majoritet av de mindre och medelstora företagen anlitar extern hjälp för sin redovisning för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Att undanta denna typ av kostnader framstår som anmärkningsvärt, och motiveringen att definitionen baseras på effektivitets-krav inom stödhanteringen är i direkt motsats till stödet syfte – avsikten är att rädda företagens framtida överlevnad och inte att minimera myndigheternas administrativa arbetsinsats vid ansökningar.

Srf konsulterna anser ansatsen att definiera vilka fasta kostnader som är stödberättigade är felaktig och avstyrker därför denna del av förslaget. En väsentligt bättre lösning skulle vara att utgå från posten övriga externa kostnader i årsredovisningen, som normalt är enbart fasta kostnader, med tillägg av avskrivningar och räntor. En sådan definition ger bättre underlag i olika typer av företag, och kan preciseras med tillägg att rörliga externa kostnader ska exkluderas.

9.9 Fasta kostnader som kan undantas

Utöver att definiera vilka kostnader som är stödberättigade anger förslaget att kostnader som företaget skäligen borde undvika vid en plötslig nedgång ska undantas.

Srf konsulterna avstyrker denna del av förslaget. Nedgången pga spridningen av coronaviruset har varit extremt snabb och kan inte i någon del jämföras vid planeringen inför t ex en lågkonjunktur. Om företagen hade kunnat undvika kostnaderna hade man även gjort det för att rädda sin verksamhet, så att först definiera en lista på stödberättigade kostnader och sedan undanta kostnader som skulle kunnat undvikas medför enbart osäkerhet och tolkningsproblem. En kostnad som kan påverkas i ett företag kan vara helt fast i ett annat, och vem bedömer vad som kan undvikas i olika företag?

3.10 Revisorsintyg

Ett krav för att beviljas stöd är att ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor ska bifogas ansökan. Intyget ska bekräfta omsättningstappet, storleken på fasta kostnader och om andra stöd har erhållits som medför avräkning mot omställningsstödet. Kravet på revisor är absolut vid ansökan som avser stöd över 100 000 kronor, men Skatteverket som handlägger ansökan kan kräva sådant intyg även för mindre belopp.

Srf konsulterna avstyrker denna del av förslaget pga att kravet av ett flertal orsaker direkt hämmar syftet med stödet, att skapa ökad överlevnad för en majoritet av företagen. Avstyrkandet baseras på att enbart auktoriserad eller godkänd revisor ges rätt att intyga ansökan.

En mycket stor majoritet av de mindre och medelstora företagen har idag valt att inte ha revision och har därför inte någon revisor. Enskilda näringsidkare har inte heller någon revisor. För att dessa företag ska kunna ansöka om stöd krävs att man först kontaktar en revisor, sedan att denne ska analysera företaget så genomgripande att ett intyg om angivna detaljerade förhållanden är korrekta. En sådan process är både tidskrävande och kostsam för företagen som redan i utgångsläget har en ansträngd situation och ont om tid för sin omställning och överlevnad.

Ansatsen att enbart en auktoriserad eller godkänd revisor kan skapa hög kvalitet och tillförlitliga räkenskaper är inte i fas med dagens redovisningsprocess. Auktoriserade redovisningskonsulter från branschorganisationerna Srf konsulterna och Far sköter idag minst 500 000 företags redovisning och ekonomiadministration löpande, och med god insikt i företagens förhållanden och ekonomi. En auktoriserad redovisningskonsult har teoretisk utbildning på högskolenivå likt en revisor, motsvarande praktikkrav samt står under kvalitetskontroll. En sådan konsult upprättar redovisningen enligt fastställda svenska standards och är genom sitt ansvar för upprättandet av redovisningen normalt väsentligt bättre uppdaterad på det ekonomiska nuläget än den kontrollerande revisorn är i efterhand.

Srf konsulterna anser att såväl auktoriserade revisorer som auktoriserade redovisnings-konsulter ska vara möjliga intygsgivare. En sådan utvidgning av intygsansvaret är nödvändig för att stödet ska kunna nå ut i tid till alla företag med behov av omställning för att överleva.

4.1.2 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan ska inges till Skatteverket på fastställt elektroniskt formulär, samt kompletteras med intyg från auktoriserad eller godkänd revisor vid belopp över 100 000 kronor eller på begäran från Skatteverket.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget om hantering, men avstyrker att enbart auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna upprätta intyget enligt vad som anges under 3.10 ovan.

4.4.1 Återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar

Om företaget har erhållit omställningsstöd på felaktiga grunder eller med för högt belopp ska återbetalning ske. Sådan återbetalning kan även ges anstånd eller delas upp.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget.

4.4.6 Företrädaransvar

Om en företrädare för en juridisk person har varit oaktsam vid ansökan eller uppsåtligen angivit oriktiga uppgifter vid ansökan i syfte att få omställningsstöd kan denne bli solidariskt återbetalningsskyldig med den sökande juridiska personen. En sådan företrädare kan även få straffansvar för de oriktiga uppgifterna.

Srf konsulterna tillstyrker förslaget men anser att ett förtydligande krävs om att den som kan anses vara sådan företrädare måste kunna tydligt kopplas till upprättandet av ansökan eller lämnandet av den oriktiga uppgiften. Detta krävs för att t ex styrelseledamöter som inte deltar i arbetet med ansökan ska kunna få företrädaransvar med solidarisk återbetalnings-plikt. Det bör även förtydligas om sådant ansvar kan komma att utsträckas till intygsgivare.

Tillbaka till övriga remisser
 
22
apr
22 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender