Svar: 2013-09-18
Remisslänk: Remissförslag 2013-08-30
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm

Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Fi2013/3130

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

SRF är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisningskonsulter med cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Konsulterna har som uppgift att stödja och hjälpa företagare med redovisnings- och skattefrågor, och att fungera som rådgivare i de dagliga frågor som finns i företagarens näringsverksamhet. SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela Sverige.

SRF arbetar med att aktivt öka kvaliteten på rådgivningen inom näringslivet i allmänhet och i branschen i synnerhet. Detta sker bland annat genom att SRF finns representerade i Bokföringsnämnden och även deltar aktivt som remissinstans för olika myndighetsorgan inom för SRF angelägna och berörda områden.

Från och med 2006 har SRF även infört en ny kvalitetsnorm för branschen genom möjligheten att bli ”Auktoriserad Redovisningskonsult” som ett sätt att öka kompetensen och kvaliteten i branschen och hos våra medlemmar.

Mer information kan erhållas på hemsidan www.srfkonsult.se.

Remissvar:

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, tillstyrker, med ett undantag, promemorians förslag om att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration för helt beskattningsår ska samordnas med tidpunkten att lämna inkomstdeklaration.

SRF anser att den begränsning som föreslås av vilka som kan omfattas av den föreslagna åtgärden endast bör omfatta företag med unionsinterna varuleveranser, varuförvärv och varuöverföringar. Därför bör den i promemorian föreslagna lydelsen av 33 a § 2:a stycket, punkt 2, som avser unionsinterna tillhandahållanden och förvärv av tjänster, ej införas i skatteförfarandelagen.

Motivering

För de företag som redovisar mervärdesskatt för helt beskattningsår är promemorians förslag om ändrad deklarationstidpunkt en länge emotsedd förändring av skatteförfarandelagen. En senarelagd deklarationstidpunkt gör det möjligt för företagen att samordna arbetet med att lämna mervärdesskattedeklaration med arbetet med att lämna inkomstdeklaration. Det underlättar företagens skatteredovisning.

Då syftet är att förenkla skatteredovisningen för de minsta företagen anser SRF att en begränsning av vilka företag som omfattas av den senarelagda deklarationstidpunkten inte bör begränsas till att omfatta fler företag än vad en anpassning till EU:s direktiv kräver.

Enligt artikel 272 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) finns möjlighet att undanta vissa beskattningsbara personer från bland annat skyldigheten att lämna mervärdesskattedeklaration andra månaden efter utgången av beskattningsperioden. Enligt artikel 272.1 b gäller det dock bara beskattningsbara personer som inte utför någon av de gränsöverskridande transaktioner inom EU som avses i artiklarna 20, 21, 22, 33, 36, 138 och 141. Samtliga dessa artiklar avser varor. Ingen av de uppräknade artiklarna avser tjänster.

Det synes därför vara fullt möjligt att låta företag som unionsinternt tillhandahåller och/eller förvärvar tjänster att omfattas av den i promemorian föreslagna möjligheten att lämna mervärdesskattedeklarationen i anslutning till lämnandet av inkomstdeklarationen.

I promemorian motiveras den förslagna begränsningen i fråga om unionsinterna varuleveranser, varuförvärv och varuöverföringar samt unionsinterna tillhandahållanden och förvärv av tjänster inte enbart med en hänvisning till mervärdesskattedirektivet. Utan i promemorian framhålls även att genom den föreslagna begränsningen behålls möjligheten till informationsutbyte vid gränsöverskridande transaktioner.

SRF anser att det är viktigt att Sverige i så stor utsträckning som möjligt deltar i informationsutbyte som syftar till att minska skatteundandragande. Detta utbyte sker, när det gäller mervärdesskatt, genom att uppgifter registreras i VIES (VAT Information Exchange System). Systemet har byggts upp för att kunna upprätthålla en kontroll av varor som säljs mervärdesskattefritt från ett EU-land till ett till mervärdesskatt registrerat företag i annat EU-land.

Men det måste i detta sammanhang uppmärksammas att de företag som berörs av promemorians förslag om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt har ett beskattningsunderlag för mervärdesskatt som uppgår till högst en miljon kronor.

Dessa små företag har överlag en mycket begränsad handel med företag i andra länder inom EU, vilket också framgår av promemorian. Under rubriken statsfinansiella och andra effekter, sid 11, står:
”Andelen gränsöverskridande mervärdesskattetransaktioner bland berörda företag bedöms vara negligerbar, varför dessa transaktioner inte nämnvärt påverkar den offentligfinansiella effekten”.

Eftersom antalet mervärdesskattetransaktioner bland berörda företag är negligerbar och de transaktioner som trots allt sker till stor del torde avse varor, kan de transaktioner som avser tjänster inte ha någon avgörande betydelse för det informationsutbyte Sverige deltar i. SRF anser därför att när deklarationstidpunkten för mervärdesskatt ska ändras bör den inte begränsas till att avse färre företag än vad som krävs med hänsyn till mervärdesskattedirektivets regler.

Den i promemorian föreslagna 33 a § 2:a stycket, punkt 2, som avser unionsinterna tillhandahållanden och förvärv av tjänster, bör enligt SRF därför inte införas i skatteförfarandelagen.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen och betalat momsen enligt denna.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender