Svar: 2021-01-15
Remisslänk: Remiss 2020-12-22
FAR

Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF)

för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rekommendation.

Förbundets medlemmar berörs i väldigt liten omfattning av förslaget. Förbundet avstår därför från att besvara remissen.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser