Svar: 2023-10-31
Remisslänk: Remiss 2023-06-30
Finansdepartementet


Fi2023/02121

Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

Förslaget till direktiv innehåller regler som gör det lättare för investerare att få tillbaka överskjutande källskatt på utdelningar. En investerare som får inkomster från värdepapper i ett gränsöverskridande sammanhang kan ofta vara föremål för dubbelbeskattning. Skatt tas ofta ut i det landet där det utdelande företaget är hemmahörande (källstaten). Vidare beskattas vanligtvis investeraren i det land som denna är hemmahörande (hemviststaten). Enligt skatteavtal kan investeraren ha rätt till lägre skattesats för källskatten eller till ett helt skatteundantag i källstaten. Skattelättnader kan medges i källstaten på två sätt. Antingen genom att man tillämpar en reducerad skattesats eller skattebefrielse direkt när utdelningen eller räntan betalas ut eller så återbetalas den överskjutande innehållna skatten efter begäran. Förfarandena är både komplicerad och tidskrävande för en investerare samtidigt som de har utnyttjats i skatteundandragande. För att komma till rätta med problematiken finns nu ett förslag på EU-nivå om ett gemensamt förfarande för snabbare och säkrare skattelättnader för överskjutande källskatt.

Förslaget innehåller regler om ett standardiserat förfarande för källskatter med elektroniska hemvistintyg och informationsutbyte mellan länder där registrerade finansiella mellanhänder kommer att lämna uppgifter om utdelningar. För Sveriges del innebär det att kupongskattelagen kommer att behöva ändras när direktivet ska implementeras. Detta är dock ännu bara ett förslag till direktiv som ännu inte är antaget inom EU.

Enligt förslaget ska reglerna tillämpas i medlemsländerna från och med den 1 januari 2027.

Remissvar

Srf konsulterna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till rådets direktiv. Srf konsulterna har inget att invända mot de förslag som framgår. Vi ställer oss positiva till förslaget som förenklar för investerare att få tillbaka överskjutande källskatt eftersom det idag kan vara både svårt och tidskrävande för investerare att återfå källskatten. Genom ett harmoniserat och standardiserat förfarande inom EU blir förutsebarheten större för de små investerarna och skatteplaneringen kommer att kunna begränsas.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
29
feb
29 feb

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2023-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender