Svar: 2023-03-01
Remisslänk: Remiss 2023-02-15
Klimat- och näringslivsdepartementet

Diarienummer: KN2023/02306

Remiss av utkast förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022

Utkastet till förordning innehåller förslag om rätt till stöd för elkonsumenters förbrukning av el under perioden november – december 2022.

Remissvar

Srf konsulterna tillstyrker förslaget till förordning, men anser att förordningen behöver förtydligas med vad som gäller för de elkonsumenter som får stöd för förbrukning som är hänförlig till en enskild näringsverksamhet.

Det finns privatpersoner som har uttagspunkter ur vilka el tas för såväl konsumentändamål som näringsverksamhet. Dessa personer har fått elstöd utbetalt enligt förordning (2022:1872) som avser elförbrukning under perioden oktober 2021-september 2022 samt förordning (2022:133) om elpriskompensationen för december 2021-februari 2022. Det råder delade meningar om stöd borde ha betalats ut till den del elen har förbrukats i näringsverksamheten. En uppfattning är att stödet är felaktigt utbetalt. Den del av stödet som är beräknad på el som förbrukats i näringsverksamheten skulle därmed inte behöva bokföras och inte heller tas upp till beskattning.

I promemorian till nu remitterade förslag om förordning anges att elstödet är skattepliktigt bara om det hänförs till skattepliktig näringsverksamhet. Det tolkar vi som att stöd kan betalas ut för förbrukning som faktiskt skett i näringsverksamhet även om en elkonsument enligt § 2 i utkastet till förordning definieras som en fysisk person som tar ut el från ett nätföretags elnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål i Sverige eller ett dödsbo efter en sådan person.

Vi uppfattar sammantaget förslaget till förordning som att stöd ska utbetalas för all förbrukning från uttagspunkten, oaktat om den förbrukning som stödet beräknats på har använts för konsumentändamål eller i näringsverksamhet. Vi anser däremot att det är otydligt.

För att förtydliga att elstödet, till den del det hör till näringsverksamhet, ska redovisas i näringsverksamheten och därmed beskattas i skattepliktig näringsverksamhet bör förordningen kompletteras med en paragraf där det anges. Ett förslag på förtydligande paragraf är som följer:

”Till den del elstödet är hänförligt till en enskild näringsverksamhet ska stödet redovisas i näringsverksamheten.”

Tillbaka till övriga remisser