Svar: 2021-05-24
Remisslänk: Remiss 2021-05-10
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Fi2021/01904

Srf konsulternas förbund lämnar härmed synpunkter på ovanstående promemoria. Srf konsulterna stödjer förslaget i helhet och särskilt att regelverket för stöd vid korttidsarbete bibehålls. Att förutsättningarna hålls intakta med tidigare anpassning av lagen underlättar förståelse, hantering och administration av stöden för såväl den som erhåller stöd som ansvarig myndighet. Srf konsulterna har dock en del syn-punkter som redovisas nedan.

Srf konsulternas synpunkter på förslaget

Srf konsulterna stödjer förslaget i helhet och särskilt att regelverket för stöd vid korttidsarbete bibehålls. Srf konsulterna vill påtala vikten av att den praktiska hanteringen inte kompliceras så att syftet med stödet, att stötta företagen för att minska risken för uppsägningar och ge möjlighet till en snabbare uppstart när krisen vänder, inte uteblir på grund av administration och krångliga regelverk.

4.1 Lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall ska fortsätta gälla för ytterligare stödmånader

 

  • Srf konsulterna anser att de som inte har begärt förlängning under julimånad ska ges möjlighet till retroaktiv ansökan

Enligt förslaget ska en begäran om förlängning bör göras före utgången av juli 2021. I rådande tider anser Srf konsulterna att de företag som av olika anledningar inte hunnit eller kunnat begära förläning under juli månad ska ges möjlighet att söka stöd retroaktivt.

  • Srf konsulterna anser att den föreslagna hanteringen av ansökan för de företag som redan är beviljade stöd sedan tidigare är bra. Det medför en smidigare hantering hos företagen som då också förhoppningsvis kan få stöden snabbare. Stödet för korttidsarbete riskerar mista sin effekt om utbetalning dröjer.
  • Srf konsulterna vill påtala vikten av tydlighet från ansvarig myndighet kring vad som gäller för företag som begär fortsatt stöd. Särskilt gäller detta grundförutsättningarna för att vara stödberättigad, företagets ekonomiska situation och giltiga avtal mellan arbetsgivare/motpart.

4.2 Jämförelsemånad

Srf konsulterna ser positivt på en uppdatering av jämförelsemånad i jämförelse med lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Srf konsulterna vill uppmärksamma på att april som jämförelsemånad kan medföra ökad administration men ser ändå april som mest lämplig. Det kan medföra konsekvensen av att 1 april är ett vanligt datum för lönerevision. Beroende på företagens löneprocess kan detta medföra en komplikation gällande ”Med ordinarie lön avses den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete”.

Lönerevisionen avser att justera den ordinarie lönen utifrån vad som avtalas mellan parterna (arbetsgivare/arbetstagare). Den ordinarie lönen som är gällande från 1 april 2021 kan komma att betalas ut och revideras på nästkommande lön eller ännu senare, det vill säga ofta i maj. Det medför att eventuella lönerevisioner för 2021 riskeras att inte räknas med i underlag för beräkning av stödet. Detta kan skapa diskrepans mot underlagen för avstämning och kan medföra extra utredningsarbete vid kontroller. Det är viktigt att tillämpande myndighet är medveten om och beaktar detta.

4.3 Ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning

 

  • Srf konsulterna anser det även rimligt att företag som tidigare inte har prövats för stöd genomgår en väl kontrollerad ansökningsprocess. Dock vill Srf konsulterna framföra vikten av effektiv handläggning för att även dessa företag ska kunna fortleva.
  • Srf konsulterna anser att tidplanen för implementeringen hos Tillväxtverket bör justeras och resurser tillföras för att detta kan se snabbare. Det är för oss oklart om tidplanen kan medföra fördröjning av utbetalningar för de företag som sedan tidigare har beviljats stöd. Det är angeläget att stödet betalas ut så fort som möjligt.

Att avstämningsprocessen är säkerställd i process, handläggning och tekniskt är av yttersta vikt. Det kan vara rimligt att anpassa avstämningstidpunkten till ansvarig myndighets möjlighet att anpassa gällande system till kommande förändringar. Dock är det även nödvändigt att skapa samma förståelse för den sökandes situation. Av ordinarie lagstiftning framgår att företagen får återkrav på utbetalt belopp om inte avstämningen är inlämnad i tid. Det har framkommit att avstämning varit svår exempelvis utifrån tillämpande myndighets inrapporteringssystem. Denna skrivning anser Srf konsulterna inte vara i proportion till konsekvenserna för de företag som av olika anledningar inte fått sina avstämningar registrerade i tid och som därmed blir återbetalningsskyldiga för hela stödbeloppet. Srf konsulterna föreslår med tanke på rådande omständigheter en ändring i 30§ 2st Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Srf konterna föreslår att ”uppenbart oskäligt” ersätts med ”oskäligt”

  • Srf konsulterna efterfrågar fasta datum att förhålla sig till.

Srf konsulternas medlemmar företräder företagen som ombud vid ansökan. Avstämningen ska enligt förslaget ske under november månadeller, i enlighet nuvarande regelverk, det individuella datum som framgår av beslutsbrev. Vid tidigare avstämningar upplevs en svårighet att få översikt över vilka datum som gäller för respektive företag eftersom konsulten ofta handlägger många företag samtidigt. Srf konsulterna efterfrågar därför fasta datum att förhålla sig till, liknande som för ex momsinlämning hos Skatteverket.

Tillbaka till övriga remisser
 
26
feb
26 feb

Större företag

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatteverket – moms för januari 2024 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender