Svar: 2023-03-06
Remisslänk: Remiss 2023-02-20
Klimat-och näringslivsdepartementet

Diarienummer: KN2023/02353

Förslag till förordning om elstöd till företag

Förslaget till förordning om elstöd till företag  innebär att företag i elområdena tre och fyra kan ansöka om stöd från den 30 maj 2023 och att ansökan ska ha kommit in senast den 25 september 2023. Stödet beräknas på förbrukning under perioden oktober 2022 till september 2023.

Remissvar

Srf konsulterna tillstyrker förslaget till förordning, men vill framföra följande synpunkter.

I förordningen definieras vilka företag som anses vara i intressegemenskap med varandra. Hänvisning sker till 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554); ÅRL. Enligt ÅRL avser det moderföretag och dotterföretag. Dessa företag kallas enligt ÅRL för koncernföretag. Att hänvisa till 1 kap. 4 § ÅRL och ange att företagen är i intressegemenskap kan skapa en otydlig begreppsanvändning. Vi föreslår att förordningen i stället använder samma begrepp som ÅRL, det vill säga koncernföretag.

I 26 § i förslaget till förordning anges att om flera företag vid tidpunkten för ansökan anses vara i intressegemenskap ska de ge in sina ansökningar samtidigt. På flera andra ställen anges intressegemenskap utan att det anges vid vilken tidpunkt det ska bedömas om de är i intressegemenskap eller inte. Det är till exempel otydligt vid vilken tidpunkt intressegemenskap ska anses föreligga vid bedömningarna enligt 13, 15 och 16 §§. Förordningen behöver enligt vår uppfattning förtydligas vad avser tidpunkten för intressegemenskapen.

I 25 § anges en tidsperiod under vilken stödet kan sökas. Med hänvisning till synpunkten ovan om tidpunkten för ansökan vill vi påtala att företag som inte är i intressegemenskap per juni kanske är det per augusti. Om dessa företag söker i juni finns ingen spärr kopplad till intressegemenskap. Om de i stället väntar med att ansöka till september finns gränsen där. I ett sådant fall blir det avgörande för företagen när de söker stödet och vid vilken tidpunkt intressegemenskap ska bedömas.

I 21 § fjärde stycket saknas ett mellanslag mellan orden huruvida och stöd.

Tillbaka till övriga remisser
 
31
maj
31 maj

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-10-31 ska ha kommit in till bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender