Svar: 2024-03-21
Remisslänk: Remiss 2024-02-29
Dnr. Stockholm: 44455-2023 Västra Götaland: 33948-2023 Skåne: 36471-2023

Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd har länsstyrelserna förtydligat vad som gäller avseende den allmänna riskbedömningen. Det är inga nya krav utan förtydliganden som redan idag följer av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och förarbetena.

Vidare görs ett tillägg om att verksamhetsutövaren ska dokumentera datum för eventuell uppdatering av den allmänna riskbedömningen samt att datum för utvärdering och eventuell uppdatering ska framgå av den allmänna riskbedömningen. Eftersom verksamhetsutövaren redan idag ska utvärdera den allmänna riskbedömningen minst en gång per år samt uppdatera den vid behov, bedömer länsstyrelserna att tillägget, som enbart gäller datering av eventuell uppdatering samt placering av datumen, inte innebär någon särskild arbetsinsats för de verksamhetsutövare som omfattas av länsstyrelsernas tillsyn. Ett motsvarande tillägg om dokumentation av datum föreslås även gälla för eventuell uppdatering av rutiner och riktlinjer samt att datum för utvärdering och eventuell uppdatering ska framgå av de dokumenterade rutinerna och riktlinjerna.

I förslaget förtydligas vad verksamhetsutövarens rutiner och riktlinjer ska innehålla. Att verksamhetsutövarens rutiner och riktlinjer ska innehålla detaljerade handlingsregler, vara situationsanpassade och beskriva vilka åtgärder som ska vidtas i olika situationer samt hur dessa åtgärder ska vidtas följer redan av penningtvättslagens förarbeten. Kraven har också bekräftats av domstol i flera avgöranden. Det innebär alltså inget nytt krav för verksamhetsutövarna utan bara ytterligare vägledning.

I förslaget presenteras en ny struktur om åtgärder för identitetskontroll. Det är ingen ändring i sak utan de föreslagna ändringarna förtydligar enbart vad som redan följer av penningtvättslagen, förarbetena och länsstyrelsernas nuvarande föreskrifter.

Från och med den 1 januari 2023 har länsstyrelserna haft ett bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldighet för verksamhetsutövare att periodiskt eller på begäran lämna uppgifter om sin verksamhet, sina kunder och andra förhållanden som är nödvändiga för att länsstyrelserna ska kunna bedöma den risk som kan förknippas med verksamhetsutövaren. Detta motsvarar den periodiska rapportering som lämnas av verksamhetsutövare som står under Finansinspektionens tillsyn.

Föreskrifterna specificerar inte exakt de uppgifter som ska rapporteras eftersom de uppgifter som begärs in kan komma att förändras över tid och anpassas utifrån de olika sektorerna samt utifrån en tematisk eller händelsestyrd undersökning. Sättet för inrapportering kan också komma att anpassas utifrån tekniska möjligheter. Av den anledningen föreskriver inte länsstyrelserna mer i detalj detta. Man har dock förståelse för att verksamhetsutövarna behöver tid att anpassa sig till hur rapporteringen kommer att se ut. Länsstyrelserna har dock ännu inte beslutat när och hur första rapporteringen ska gå till, men att information kommer att lämnas på myndigheterna hemsidor. Länsstyrelserna bedömer att rapporteringen inte kommer att innebära några större konsekvenser för verksamhetsutövarna. Rapporteringen kommer inte att vara omfattande eller betungande utan den kommer endast att behöva omfatta ett begränsat antal frågor som snabbt går att besvara och som verksamhetsutövarna ska ha tillgång till i sin verksamhet. Kravet på rapportering skulle kunna innebära en något större administrativ börda för de små verksamhetsutövarna än för de stora om de i dagsläget inte har system för att enkelt ta fram önskade uppgifter.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Remissvar

Generellt är Srf konsulterna positiva till de förtydliganden och förklaringar som föreslås i föreskrifterna. Däremot anser Srf konsulterna att dessa förtydliganden inte är tillräckliga. Promemorian som länsstyrelserna har skrivit med anledning av remissen är bra och innehåller mycket bra information som behöver komma verksamhetsutövarna till godo. Srf konsulterna lämnar en rad förslag på när informationen kan användas i föreskriften eller inarbetas i den vägledning som länsstyrelserna håller på att arbeta fram för verksamhetsutövare som erbjuder redovisnings- och bokföringstjänster. Sammanfattningsvis behöver länsstyrelserna lämna mer information och svar på oklara frågor. Det krävs förtydliganden på många områden.

Srf konsulterna anser att länsstyrelserna behöver förtydliga tillämpningsområdet för lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det behövs förtydliganden om vad som avses med bokföringstjänster. Srf konsulterna anser att föreskrifterna även ska kompletteras med att lönetjänster omfattas av lagens tillämpningsområde och att det blir tydligt vad som gäller för verksamheter som endast tillhandahåller lönetjänster. I detta sammanhang anser Srf konsulterna att det är angeläget att begreppet bokföringstjänster definieras i föreskrifterna. Vidare är det av stor vikt för branschen att även frågan om tillhandahållande av IT-system relaterade till redovisnings- och lönebranschen omfattas av lagens tillämpningsområde besvaras.

Srf konsulterna ser positivt på att det förtydligas i föreskriften vad den allmänna riskbedömningen ska innehålla. Däremot ser Srf konsulterna ett stort behov av att dessa krav förtydligas och utvecklas i ett allmänt råd. I föreskrifterna används de nya begreppen hot i andra strecksatsen samt sårbarhet i tredje strecksatsen. Dessa begrepp är centrala vid arbetet med den allmänna riskbedömningen. Srf konsulterna anser att begreppen ska definieras i föreskrifterna för att tillämparen av föreskrifterna ska förstå vad som avses med begreppen.

Föreskrifterna innehåller nya regler om rapportering av uppgifter med anledning av det nya bemyndigande som länsstyrelserna har fått från och med den 1 januari 2023. Enligt förslaget ska rapporteringen göras periodiskt eller på begäran från länsstyrelserna. Enligt Srf konsulternas mening är det oklart om det är en årlig periodisk rapportering som alla verksamhetsutövare ska göra oavsett bransch eller om länsstyrelserna kommer att välja ut vissa verksamhetsutövare för årlig rapportering. Srf konsulterna anser att detta behöver förtydligas så att verksamhetsutövarna kan förhålla sig till om rapporteringen ska göras årligen av alla verksamhetsutövare eller inte. För att verksamhetsutövarna ska kunna förbereda sig och vara införstådda med vilka uppgifter som ska lämnas behöver föreskrifterna förtydligas med detta. I och med att detta är en skyldighet som åläggs verksamhetsutövaren är det av vikt att det tydligt framgår vilken information som kommer att efterfrågas. Länsstyrelserna har inte beslutat när och hur första rapporteringen ska genomföras. Srf konsulterna vill framhålla att det är av stor vikt att verksamhetsutövarna får information i god tid om när rapportering ska ske, hur rapporteringen ska ske och omfattningen av rapporteringen.

Läs hela remissvaret här

Tillbaka till övriga remisser