Svar: 2023-10-10
Remisslänk: Remiss 2023-06-20


SOU 2023:35

Nya regler om hållbarhetsredovisning

I förslaget föreslås ändringar i årsredovisningslagen som påverkar stora företag som ska lämna en hållbarhetsrapport och börsbolag som ska lämna upplysning om förändringen i könsfördelningen i styrelsen. Båda förslagen har sin utgångspunkt i EU-direktiv. Det föreslås också en ändring vad gäller dateringen av årsredovisningen som innebär att i stället för att årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknas så ska årsredovisningen dateras. Srf konsulterna tillstyrker förslaget men anser att det i författningskommentaren bör förtydligas att årsredovisningen inte kan skrivas under om det har skett något efter dateringen som borde påverka resultaträkningen och/eller balansräkningen eller noterna.

Remissvar:

Företagens hållbarhetsrapportering och uppgift om könsfördelning i börsbolags styrelse

De företag som Srf konsulternas medlemmar främst bistår med tjänster berörs oftast inte av reglerna om hållbarhetsrapportering eller uppgiften om könsfördelning i styrelsen enligt EU-direktiven. Såväl Srf konsulterna som många av våra medlemmar arbetar däremot med hållbarhetsredovisning på frivillig basis bl.a. genom den nordiska standarden för hållbarhetsredovisning (NSRS). Vi är mot den bakgrunden positiva till att hållbarhetsrapporteringen blir en del av företagens finansiella rapportering.

Eftersom de företag som våra medlemmar bistår inte direkt kommer att beröras av reglerna i förslaget lämnar vi inte några synpunkter i detalj på utformningen av lagstiftningen. Vi vill dock framföra en generell synpunkt. Vi noterar att utredningen för ett resonemang om fördelar och nackdelar med att bevara dagens systematik med bestämmelser i ett antal olika redovisningslagar kontra att samla bestämmelserna om hållbarhetsrapportering i en övergripande lag. Utredningen menar att berörda aktörer är bekanta med den nuvarande tekniken och att det är den teknik som är minst ingripande. Samtidigt är det endast ca 2 000 företag som beräknas omfattas av de nya reglerna. Det är en mycket liten del av alla de företag som omfattas av årsredovisningslagen. För alla de företag som inte omfattas av reglerna innebär det att omfattningen av årsredovisningslagen ökar och därmed blir svårare att läsa. Mot den bakgrunden anser vi att regeringen bör överväga att samla alla regler om hållbarhetsrapportering i ett särskilt kapitel i årsredovisningslagen.

Årsredovisningar kommer inom en snar framtid att lämnas in digitalt till Bolagsverket. Att hållbarhetsrapportering inkluderas i årsredovisningen kan medföra stort arbete för Bolagsverket att anpassa systemet för inlämning. Det är viktigt att ett införande av reglerna om hållbarhetsrapportering i årsredovisningen inte påverkar möjligheten för företag att lämna in årsredovisningarna digitalt.

Årsredovisningens färdigställande och datering

Vi tillstyrker förslaget att inte införa några regler om årsredovisningens färdigställande. Vi tillstyrker också att det införs en regel om att årsredovisningen dateras i stället för att årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknas.

En fördel med att årsredovisningen dateras är att det inte blir någon osäkerhet för läsaren om hänsyn verkligen har tagits till alla händelser efter balansdagen i de fall då underskrifterna har skett vid olika tillfällen. Det blir därmed tydligt för läsaren vid vilken tidpunkt som innehållet i årsredovisningen har ”låsts”. Även för den som skriver under årsredovisningen blir det tydligt vid vilken tidpunkt som denna ansvarar för innehållet. Den osäkerhet kring ansvar som finns idag, och som beskrivs i avsnitt 4.4.2 i utredningen, undanröjs i den situation då det går en tid mellan att den första företrädaren och den sista företrädaren skriver under årsredovisningen.

En frågeställning som förslaget väcker är hur länge företrädare för bolaget kan vänta med att underteckna årsredovisningen. Kan en årsredovisning dateras dagen efter bokslutsdagen och företrädare vänta med att underteckna årsredovisningen till den tidpunkt då den senast ska lämnas till bolagets revisorer eller hållas tillgängliga för bolagsstämman? Vi anser att det i författningskommentaren bör förtydligas att årsredovisningen inte kan skrivas under om det har skett något efter dateringen som borde påverka resultaträkningen och/eller balansräkningen eller noterna. I det fallet måste en ny årsredovisning, med ny datering upprättas. Teoretiskt sett kan annars ett företag bortse från att upplysa om en väsentlig händelse genom att datera årsredovisningen innan händelsen inträffade.

Förutsatt att ovan frågeställning klargörs anser Srf konsulterna att den föreslagna regleringen kan införas.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser